INTERRAIL – THE DRUG SMUGGLING

Night train between Istanbul, Turkey and Sofia, Bulgaria. | qandvictoria.wordpress.com

The night train between Istanbul and Sofia

After three nights and four days in Istanbul, we had planned to head towards Sofia and Bulgaria next. The only way to go north from Istanbul is to go by night train, so we decided to go for it even though we knew it was a little bit of a risk. But what could happen, really? Fully unaware of what was to come, we were both glad that we had go the top bunk in a six person couchette. That way you have lots of storage space at the end of the bed, which you don’t have if you sleep in the middle or in the lowest beds. And we also seemed to have nice traveling companions.

Drugs outside our railway carriage

The train left 22:00 and we went straight to bed. Around 03:30 we woke up from the conductor yelling “passport control”, which meant that everyone had to get out of the sleeping wagons and in to the station to get our passports checked and stamped. Afterwards everyone went back to their sleeping wagons, locked the doors and continued sleeping. Half an hour later, someone knocks on the door and wants to see our passports again, this time they double checked that everyone had got their passports stamped. So once again we closed the door, locked it and continued sleeping. But then we wake up yet another time from someone knocking on the door! A man wearing a vest asks for our passports, looks through them, and then walks away with them. This was a big warning for all of us passengers, and no one explained what was happening. A while later I talked to this one American guy that told that they had found five kilograms of heroin outside our wagon.

“Seriously, five kilograms of heroin? Are you joking?!”. A while later we are asked to leave the wagon and to go back inside the station. It was supposed to take “Ten minutes”, they said. Ten minutes resulted in an hour. During that time a female police had arrived and we were divided in to men and women. We were body checked and they also went through our stuff. After that we got to stand and watch while they were going through our wagon with drug dogs. There was police everywhere. Ten minutes resulted in two hours, three hours, four hours. Then we got to know that we will be taken to the station for fingerprints. No one got to go inside the wagon to get their belongings or valuables, so there were some with no money, no food, no water, and some of us didn’t almost wear any clothes at all. I had only left out my socks and water.

Drug smuggling suspects

We got in to a bus that took us to the border, and there we got to answer a couple of questions. I just had to write down my mom’s and dad’s first name on a piece of paper, and after that I got to go back to my seat. Two hours later we were asked to go back inside the bus, and we kept on driving for about half an hour. Then we also got to know that except from giving fingerprints, we would also have to take mug shots. By this point all of us started to be tired, hungry, thirsty and irritated not knowing more than we actually knew. We knew that they had found five kilograms of heroin outside our wagon, and now we were also apparently suspects for the crime.

Now people started to ask for calling their embassy. “I think that’s a good idea to do.” was the only answer we got from the police. Since some hadn’t even taken their phones with them, they asked to borrow one to call the embassy. “You can go and buy a phonecard and call from the kiosk down the road”. What kind of an answer is that, when you have no money or phone and are standing there almost naked outside a police station in a city you don’t even know the name of? Some refused taking the mug shots and giving their fingerprints since they didn’t get to call the embassy. Later on we ended up having to choose between taking mug shots and giving fingerprints or going back to the train station, call the embassy, and then back to the police station. Of course that would also mean you would have missed the train. We all gave up in the end, and did what they asked for. We were taken back to the border, where we ended up signing a paper in Turkish before we got our passports back. The only translation we got was “we were only passangers on the train, and not guilty.”, no one still knows if that’s what the paper actually said or if we actually pleaded guilty to the drug smuggling.

Returning to our train

After a nine hour delay, from 03:30 to 12:30, we had finally got our passports back. When the group of 26 people turned around the corner, and the rest of the passengers saw that we were finally back, they applauded. The passengers in our wagon had to go through everything while the rest of the passengers had been waiting there for us. Our wagon was cut off and left at the station, and all of us were moved to free beds in the rest of the wagons. Tired, hungry, thirsty and dirty we were finally on our way again. An experience richer, but definitely not one I would recommend.

Läs texten på svenska

Nattåget mellan Istanbul och Sofia

Efter tre nätter och fyra dagar i Istanbul hade vi planerat att bege oss vidare till Sofia och Bulgarien. Enda sättet att ta sig norrut från Istanbul är med nattåg, så vi bestämde oss för detta fastän vi visste att det var lite av en risk. Men vad skulle kunna hända, egentligen? Fullt omedvetna om vad som komma skulle, så var vi båda glada över att ha fått sängarna högst upp i en sex personers couchette. På det sättet har man ett stort förvaringsutrymme för väskorna i ändan av sängen, vilket man annars inte har om man sover längst ner eller i mitten. Och dessutom hade vi trevliga medresenärer.

Droger utanför vår tågvagn

Tåget startade 22:00 och vi lade oss genast för att sova. Ungefär vid 03:30 vaknar vi av att konduktören ropar ”passport control”, och därmed skulle alla ut ur sovvagnarna och in till stationen för att få våra pass granskade och stämplade. Sen gick vi alla tillbaka in i sovvagnarna, låste dörrarna och fortsatte att sova. En halv timme senare knackar någon på dörren och de vill se våra pass, denna gång dubbelcheckade de att alla verkligen fått sina pass stämplade. Så än en gång stänger vi dörren, låser och fortsätter sova. Men sen vaknar vi ännu en till gång av att någon knackar på dörren! En man iklädd väst frågar efter våra pass, tittar igenom dem, och går sedan iväg med dem. Detta väckte många varningssignaler för oss passagerare, ingen förklarade heller vad som pågick. En stund senare pratade jag med en Amerikansk kille som berättade att de hittat fem kilogram heroin utanför vår vagn.

“Seriöst, fem kilogram heroin? Du skojar?!”. En stund senare beordras vi ut från vagnarna och in till stationen igen. ”Tio minuter” skulle det ta, sa dom. Tio minuter blev till en timme. Under den tiden hade en kvinnlig polis anlänt och vi delades upp i män och kvinnor. Vi kroppsvisiterades, och fick våra tillhörigheter granskade. Sen fick vi stå och titta på när vagnen söktes igenom av droghundar. Det var poliser överallt. Tio minuter blev till två timmar, tre timmar, fyra timmar. Då fick vi veta att vi skulle tas med till stationen för fingeravtryck. Ingen släpptes in till vagnen för att hämta dylika värdesaker, så där stod vissa utan pengar, utan mat, utan vatten och vissa klädda i nästan ingenting. Jag själv hade lämnat bort sockorna och vattnet.

Misstänkta för drogsmuggling

Vi satte oss i en buss som tog oss till gränsen var vi fick svara på några frågor, jag behövde bara skriva ner min mammas och min pappas förnamn på ett papper, sen fick jag gå och sätta mig tillbaka. Ännu två timmar senare beordrades vi tillbaka in i bussen, och vi begav oss ut i ingenstans under en halv timmes bussfärd. Då fick vi veta att förutom fingeravtryck så var vi också tvungna att ta brottsfoto. Vid det här laget började alla vara trötta, hungriga, törstiga och irriterade över att inte veta mera än vad vi faktiskt visste. Vi visste att de hade hittat fem kilogram heroin utanför vagnen, och att vi tydligen nu också var misstänkta för brottet.

Nu började folk be om att få ringa ambassaden. ”Det tycker jag att ni skall göra.” var det enda svar vi fick från polisen. Eftersom vissa inte ens hade fått med sin telefon så bad de att få låna en för att ringa ambassaden. ”Ni får gå och köpa ett telefonkort och ringa från kiosken nere vid vägen.”. Vad fan är det för svar när man inte ens har lyckats få med sig pengar eller telefon och står där halvnaken utanför en polisstation i en stad man inte ens vet namnet på? Vissa vägrade ta brottsfoto och ge fingeravtryck på grund av att de inte fick kontakta ambassaden. Till sist fick vi välja mellan att ta brottsfoto och ge fingeravtryck eller att köra tillbaka till tågstationen, ringa till ambassaden, och sen tillbaka till polisstationen. Grejen var dock att då skulle man missa tåget. Vi gav alla upp till slut och gjorde som de ville. Vi togs tillbaka till gränsen var vi slutligen var tvungna att underteckna ett papper på turkiska innan vi överhuvudtaget kunde få våra pass tillbaka. Den enda översättningen vi fick var att ”vi enbart var passagerare på tåget och icke skyldiga.”, ingen vet dock om vi precis då skrev under ett papper var det står att vi tar på oss skulden för drogsmugglingen.

Återvändningen till vårt tåg

Efter en nio timmars tågförsening, från 03:30 till 12:30, så hade vi äntligen våra pass tillbaka. När gruppen på tjugosex personer vek om hörnet på tågstationen, och de resterande vagnarna fick se att vi äntligen var tillbaka, applåderade de. Vår vagn hade hamnat ut för allt medan de resterande fyra vagnarna hade väntat. Vår vagn klipptes av och lämnades vid tågstationen och vi resenärer förflyttades till lediga platser i de övriga vagnarna. Trötta, slitna, hungriga, törstiga och skitiga var vi äntligen på väg. En erfarenhet rikare, men definitivt inte en erfarenhet jag kan rekommendera.

Night train between Istanbul, Turkey and Sofia, Bulgaria. | qandvictoria.wordpress.com

3 thoughts on “INTERRAIL – THE DRUG SMUGGLING

  1. Typiskt turkiska poliser. Men man har allti rätt ti at få en översättar. Å he kan dem int nek! Men om dem släppt iväg edar så ere jo lungt, fastän do kanski finns me i turkiska brottsregistret :D

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.