NICKELBACK IS COMING TO HELSINKI

Nickelback at Hartwall Arena in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nickelback is coming to Helsinki

I’m so happy right now – I’ll get to see my absolute favourite band LIVE! Even I had set an early wake-up today to sit down and buy tickets. Both me and my dad sat in front of a computer, he on lippu.fi and me on tiketti.fi. There were a few incidents in the beginning (for example that I only put one ticket in the shopping chart instead of two, and realizing it when all the other tickets were out), but then we succeeded in getting really good seats! Nickelback 16th of September 2012 in Hartwall Arena in Helsinki.

Läs texten på svenska

Nickelback kommer till Helsingfors

Jag är så lycklig just nu – jag skall få se mitt absoluta favoritband LIVE! Idag hade till och med jag väckning för att sätta mig ner och köpa biljetter. Både pappa och jag satt framför varsin dator, han på lippu.fi och jag på tiketti.fi. Det blev lite missöden i början (som till exempel att jag lägger bara en biljett i köpkorgen istället för två, och kommer på det när alla andra biljetter redan är slut) men sen lyckades vi få riktigt bra biljetter! Nickelback den 16 september 2012 vid Hartwall Arenan i Helsingfors.

FLAIRING AT EUROPEAN BARTENDER SCHOOL

By the way, when talking about Bartender School! I found a film clip, which I had uploaded to Facebook a while ago, where I practice flairing. As a mentioned, I practiced a lot, ’cause I was convinced that I would get 100 % in the final test. I have to say that I’m a bit impressed by myself after looking at this clip, now two years later! Here I show you two of total five routines that I practiced on during the education.

Läs texten på svenska

På tal om Bartenderskolan! Jag hittade en film, som jag hade laddat upp på Facebook för en tid sedan, där jag tränar flairing. Jag tränade som sagt massor, jag var nämligen övertygad om att jag skulle fixa ett 100 %:igt utförande. Jag måste säga att jag är lite imponerad av mig själv efter att ha tittat igenom filmsnutten, nu två år senare! Här visar jag två av de totalt fem rutinerna jag övade in under utbildningen.

BARTENDER SCHOOL | BLOG COMMENT REPLY

European Bartender School in Kos, Greece. | qandvictoria.wordpress.com

“By the way, I would really like to read more about the bartender school on Kos! I have been thinking to go, and it would be fun if you would write a blogpost or just tell me what a normal day looked like or similar!! :)”

Really fun to get a question about bartender school! It’s now almost two years ago since I took part in it, but thinking back it gives me a lot of memories! I signed up completely by my own without knowing anyone else, but I got in contact with a few other people through Facebook, that were going to Kos at the same time as me. I met some of the participants already at the airport in Stockholm, which was a lot more fun when you could travel together.

The bartender education

The bartender education is really intense but crazy fun. You really do learn everything you need to know to be able to work as a bartender, but it’s also of course a lot up to yourself how it goes. If you party a lot and study less, then the results will also be affected. I studied and practiced flairing a lot and left the partying to the weekends. That’s also why I can brag with my 100% avarage in the final tests. ;) You’re free during the weekends and you attend “school” about six hours per day – either before or after noon. So sometimes you got to have a sleep-in, which was really good! The studies consist of: flairing, bartraining, freepouring and theory. You divide the day so you practice a little bit of everything during the day. Usually you start with the theory part, where you go through a new chapter, for example theory about beer, tequila, vodka, gin and how you take care of the bar. Homework for the next day can be for example the theory part + about five drink recepies, and the next day you will have a test for this. Later on you continue with being divided into groups and practice. Flairing – Flairing you practice at the beach in luxuriate sunshine, and you learn three different routines during the education. For the final tests you can also make your own routine in case you want to earn some extra points. Freepouring – Freepouring you practice in the same area as where you have your theory studies. Freepouring is about learning how to pour 2 cl, 4 cl and 6 cl without using measuring glas. Bar practice – Bar practice happens behind the bar, then you have the chance to practice mixing drinks. The teachers yell out orders that is carefully supervised that they become correct, usually you compete against eachother and the one that is first done gets extra praising.

This is how the education worked when I was there, but of course this changes every year. My education was on Kos, it might be it’s different somewhere else. I hope you got a clearer picture of European Bartender School! Just remember: you have to study! But to study in these conditions isn’t that bad, or what do you think? ;)

Läs texten på svenska

“Annars, så sku jag jättegärna läs mer om bartenderskolan i Kos! Har funderat på samma sak, och e sku va kul om du sku skriv ett inlägg eller bara berätt åt mig om hur en vanlig dag såg ut eller nåt liknande!! :)”

Superskoj att få en fråga angående bartenderskolan! Det är ju snart två år sedan jag själv gick där, men att tänka tillbaka väcker otroliga minnen! Jag anmälde mig helt på egen hand och utan att känna någon annan, men jag fick kontakt med några andra via Facebook som skulle åka iväg till Kos samtidigt som jag. Jag stämde träff med några deltagare redan vid flygplatsen i Stockholm, vilket var mycket roligare när man kunde resa tillsammans.

Bartenderutbildningen

Själva bartenderutbildningen är mycket intensiv men förbaskat rolig. Man lär sig verkligen allt man kan behöva kunna för att jobba som bartender, men förstås är det mycket upp till en själv hur det går. Festar du mycket och pluggar mindre, så är resultatet därefter. Jag pluggade och tränade flairing massor och lämnade festandet till helgerna. Därför kan jag väl stolt skryta med mina 100 % i genomsnitt i slutproven. ;) Man är ledig under helgerna och man “går i skola” cirka sex timmar per dag – endera förmiddagsskiftet eller eftermiddagsskiftet. Så ibland hade man sovmorgon, vilket var riktigt bra! Studierna baserar sig på: flairing, barträning, freepouring och teoristudier. Man delar upp dagen så att man tränar lite av allt under dagens lopp. Oftast börjar man med teorin där man går igenom ett nytt kapitel, till exempel läran om öl, tequila, vodka, gin och hur man sköter baren. Till nästa dag kan man få som läxa att lära sig dagens teori + ungefär fem drinkrecept, och detta har man sedan test på följande dag. Sedan fortsätter man dagen med att bli indelad i grupper och öva. Flairing – Flairingen tränas på stranden i gassande solsken, och man lär sig totalt tre olika rutiner under utbildningen. Till slutproven får man dessutom öva in en egen rutin om man vill tjäna lite extra poäng. Freepouring – Freepouringen tränas i samma utrymme som man har teorin. Freepouring går ut på att lära sig hälla upp 2 cl, 4 cl och 6 cl utan att använda mätglas. Barträning – Barträningen sker bakom baren, då har man chansen att öva drinkar. Lärarna ropar ut beställningar som sedan övervakas noggrant så allt går rätt till, ofta tävlar man sinsemellan och den som är först färdig får extra beröm.

Detta är i alla fall hur utbildningen gick till när jag själv gick där, men förstås kan det ändras vartefter åren går. Jag gick som sagt utbildningen på Kos, kan vara annorlunda någon annanstans. Hoppas du fick en klarare bild av Europeiska Bartenderskolan! Kom bara ihåg: man måste plugga! Men att plugga under dessa omständigheter är väl inte alltför illa? ;)

European Bartender School in Kos, Greece. | qandvictoria.wordpress.com

European Bartender School in Kos, Greece. | qandvictoria.wordpress.com

European Bartender School in Kos, Greece. | qandvictoria.wordpress.com