VISUAL MERCHANDISING | DEFINITION AND JOB DESCRIPTION

What is a visual merchandiser? | qandvictoria.wordpress.com

What is a visual merchandiser?

Maybe quite many of you wonder what I’m really studying. Maybe many of you even end up as huge questionmarks when I answer that I’m studying to become a visual merchandiser (visual stylist, decorator etc.). If you click your way to Wikipedia you find this description (which I think is quite a good description, actually):

A Visual Merchandiser is responsible for the displays in a store, product exposure, making of signs and price tags, rehanging and reorganizing the products in the store, changing of the mannequins’ clothes and overall responsible for the store’s visual appearance. A visual merchandiser can also specialize in planning and decorating exhibition stands.”

What a visual merchandiser can work with

Just so I don’t describe the occupation too one-sided, I can also tell you that a visual merchandiser is needed in pretty much all fields, not only in fashion and interior design. You can also work as a visual merchandiser for different marketing agencies, event planning, photography stylings (for different interior design/fashion magazines, brochures etc.) and webshops. So it really is a versatile occupation! I got very interested of the business myself after my first internship (that I did during my furniture design studies) at IKEA Communications AB. There they handle all the photoshoots for the IKEA catalogue, and I got to participate in a couple of shoots and styling jobs they did there. The ultimate dream job for me.

Läs texten på svenska

Vad är en visualist?

Kanske en hel del av er undrar vad det är jag egentligen studerar. Kanske många till och med är ett enda stort frågetecken när jag svarar att jag studerar till att bli visualist (visuell stylist, dekoratör, visuell marknadsförare etc.). Om man klickar sig vidare till Wikipedia hittar man denna beskrivning (som för övrigt är en ganska bra beskrivning, om man frågar mig):

Dekoratör, även butikskommunikatör eller engelskans Visual merchandiser, ansvarar för skyltningen i en butik, varuexponering, framtagande av skyltar och prislappar, omhängning i butiken, byte av kläder på skyltdockor och ansvarar för att butiken ger ett visuellt toppintryck. En dekoratör kan även specialisera sig och arbeta med att inreda mässmontrar.”

Vad en visualist kan jobba med

För att inte beskriva yrket alltför ensidigt, så kan jag berätta att en visualist egentligen behövs inom alla områden, inte bara inom mode och inredning. Man kan dessutom jobba som visualist vid olika marknadsföringsbyråer, evenemangsplaneringar, styling av fotograferingar (till t.ex. inrednings-/modetidningar, broschyrer etc.) och nätbutiker. Det är alltså ett mycket mångsidigt yrke! Jag själv blev mycket intresserad av branschen efter min första praktik (under tiden jag studerade möbelformgivning) vid IKEA Communications AB. Där sköter de alla fotograferingar för IKEA katalogen och jag fick delta i en del av stylingarna som de gjorde där. Det absoluta drömjobbet för mig.

What is a visual merchandiser? | qandvictoria.wordpress.com

LOGO DESIGN FOR VISUALISTI PÄIVÄ

Logo design for Visualisti Päivä. | qandvictoria.wordpress.com

Logo ideas

What a couple of days we have had these last two weeks! Tomorrow we’re presenting our logo ideas for the “Visualisti Päivä” event we’re organizing next autumn, and I’m keeping my fingers and toes crossed that it will calm down a little bit after tomorrow. Here you can see a couple of my ideas that I have developed more during the day, and at the same time I’ve practiced Adobe Illustrator on my own (hey, the program ain’t that bad after all!).

Läs texten på svenska

Logoidéer

Vilka fullspäckade dagar vi har haft de senaste två veckorna! Imorgon presenterar vi våra logo idéer för “Visualisti Päivä” evenemanget vi ordnar i höst, och jag håller tummar och tår att det lugnar ner sig lite efter imorgon. Här kan ni se några av mina idéer som jag har utvecklat mera under dagen, och samtidigt tränat Adobe Illustrator helt på egen hand (hey, programmet är ganska kul ändå!).

HOW TO IMPROVE CUSTOMERS’ SHOPPING EXPERIENCE

Photos from Pixabay.

Shopping experience. | qandvictoria.wordpress.com

To create a shopping experience

To create a shopping experience for your customers is very important for a store. It might be exactly that shopping experience that determine if the customer buys something or not. Some parts that are extremely important for a store to think about are:
• Product presentations (a very important part of the shopping experience).
• Lighting (weak/strong depending on what kind of products you’re trying to sell).
• Organized shelves and cleanliness (who wants dust bunnies flying around?).
• The walking route in the store (create a route so the customers take note of all products).
• Pricing and graphic material (visible and cohesive, same kind of design).
• You should also always strive for to satisfy all the human senses: sight, hearing, taste, smell and touch. The more senses you satisfy, the more positive the shopping experience will be for the customer.

To stimulate the five senses

Last week we hade a short lecture about shopping experiences, mostly to make us realize what we can accomplish with this project we are working on for Maripuoti. Since the project is about an event where we treat the customers coffee, it will be easy to focuse on the five human senses. Taste and smell you get from the cakes and coffee we treat, hearing you get from the background music we’ll be playing (choose wisely!), sight you get from the decorations and overall the product presentations in the room and touch you have to get from the customer’s own activity (so, how do we get the customers to touch and feel the products?). It was a very interesting lecture that got atleast our group to rethink and develop! This week we’ll further develop our thoughts and then present our results.

Läs texten på svenska

Att skapa en shoppingupplevelse

Att skapa en shoppingupplevelse för sina kunder är A och O för en affär. Det kan vara just den shopping-upplevelsen som avgör om kunden köper något eller ej. Några delar som är viktiga för en affär att tänka på är:
• Produktpresentationer (en mycken viktig del i shoppingupplevelsen).
• Belysning (svag/stark beroende på vilka typer av produkter man försöker sälja).
• Ordning i hyllor och städade utrymmen (vem gillar nu att se dammråttor flyga omkring?).
• Gångrutten i affären (skapa en gångrutt som gör att man får ta del av alla produkter i affären).
• Prissättning och grafiskt material (synligt och sammanhängande, med samma typ av utseende).
• Dessutom borde man alltid sträva efter att tillfredsställa människans alla sinnen: syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Ju fler sinnen man tillfredsställer, desto positivare blir shoppingupplevelsen för kunden.

Stimulera människans fem sinnen

Förra veckan hade vi en kort föreläsning om just shoppingupplevelser, främst för att få oss att inse vad vi kan åstadkomma med projektet tillsammans med Maripuoti. Eftersom projektet handlar om en kaffebjudning kan man enkelt fokusera på våra fem sinnen. Smak och doft fås från bakelserna och kaffet vi bjuder på, hörsel fås från bakgrundsmusiken vi kommer att spela (bör väljas noggrant!), syn fås från dekorationerna och överlag produktpresentationerna i utrymmet och känseln måste fås från kundens egen aktivitet (så hur får vi kunderna att känna på produkterna?). Det var en mycket intressant föreläsning som fick alla i åtminstone vår grupp att tänka om och utveckla! Denna vecka blir det att vidareutveckla dessa tankar och sedan presentera våra resultat.

Shopping experience. | qandvictoria.wordpress.com