SHOPPING EXPERIENCE

Foton från Pixabay.
Photos from Pixabay.

Shopping experience. | qandvictoria.wordpress.com

Att skapa en shoppingupplevelse

Att skapa en shoppingupplevelse för sina kunder är A och O för en affär. Det kan vara just den shopping-upplevelsen som avgör om kunden köper något eller ej. Några delar som är viktiga för en affär att tänka på är:
• Produktpresentationer (en mycken viktig del i shoppingupplevelsen).
• Belysning (svag/stark beroende på vilka typer av produkter man försöker sälja).
• Ordning i hyllor och städade utrymmen (vem gillar nu att se dammråttor flyga omkring?).
• Gångrutten i affären (skapa en gångrutt som gör att man får ta del av alla produkter i affären).
• Prissättning och grafiskt material (synligt och sammanhängande, med samma typ av utseende).
• Dessutom borde man alltid sträva efter att tillfredsställa människans alla sinnen: syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Ju fler sinnen man tillfredsställer, desto positivare blir shoppingupplevelsen för kunden.

Stimulera människans fem sinnen

Förra veckan hade vi en kort föreläsning om just shoppingupplevelser (elämysshoppailu på finska), främst för att få oss att inse vad vi kan åstadkomma med projektet tillsammans med Maripuoti. Eftersom projektet handlar om en kaffebjudning kan man enkelt fokusera på våra fem sinnen. Smak och doft fås från bakelserna och kaffet vi bjuder på, hörsel fås från bakgrundsmusiken vi kommer att spela (bör väljas noggrant!), syn fås från dekorationerna och överlag produktpresentationerna i utrymmet och känseln måste fås från kundens egen aktivitet (så hur får vi kunderna att känna på produkterna?). Det var en mycket intressant föreläsning som fick alla i åtminstone vår grupp att tänka om och utveckla! Denna vecka blir det att vidareutveckla dessa tankar och sedan presentera våra resultat.

Shopping experience. | qandvictoria.wordpress.com

To create a shopping experience

To create a shopping experience for your customers is very important for a store. It might be exactly that shopping experience that determine if the customer buys something or not. Some parts that are extremely important for a store to think about are:
• Product presentations (a very important part of the shopping experience).
• Lighting (weak/strong depending on what kind of products you’re trying to sell).
• Organized shelves and cleanliness (who wants dust bunnies flying around?).
• The walking route in the store (create a route so the customers take note of all products).
• Pricing and graphic material (visible and cohesive, same kind of design).
• You should also always strive for to satisfy all the human senses: sight, hearing, taste, smell and touch. The more senses you satisfy, the more positive the shopping experience will be for the customer.

To stimulate the five senses

Last week we hade a short lecture about shopping experiences, mostly to make us realize what we can accomplish with this project we are working on for Maripuoti. Since the project is about an event where we treat the customers coffee, it will be easy to focuse on the five human senses. Taste and smell you get from the cakes and coffee we treat, hearing you get from the background music we’ll be playing (choose wisely!), sight you get from the decorations and overall the product presentations in the room and touch you have to get from the customer’s own activity (so, how do we get the customers to touch and feel the products?). It was a very interesting lecture that got atleast our group to rethink and develop! This week we’ll further develop our thoughts and then present our results.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

One thought on “SHOPPING EXPERIENCE

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.