THE YEAR OF 2014: A GREAT YEAR

Picture 2 from linnanahde

JANUARY – Last of December 2013 I graduated as a designer, which means that I got to start off the new year with one occupation richer. A week later I sat on the train to Salo, and all of a sudden I was about to start a new school again. January 2014 I started studying visual merchandising at Salon Seudun Ammattiopisto. I had decided to learn Finnish and to do it at the same time as I study my dream occupation. I still remember the feeling of being misplaced, not being able to speak the same language as the rest of the city, and if I needed help it was completely up to me to get it. The first few weeks I was quiet and shy, and I only spoke if someone asked me something. All of a sudden the day came when I had to stand there in front of the class and have a presentation in Finnish. Afterwards I felt proud, I had made it without any huge troubles. The following group projects made my Finnish so much better that I started to be able to say what I needed to say.

Läs texten på svenska

JANUARI – Sista december 2013 utexaminerades jag som formgivare, vilket innebar att jag fick inleda det nya året med ett yrke i bagaget. En vecka senare satt jag på tåget på väg till Salo, och helt plötsligt skulle jag än en gång sätta mig i skolbänken. Januari 2014 inledde jag alltså mina visualist studier vid Salon Seudun Ammattiopisto. Jag hade beslutat mig för att lära mig finska och att dessutom göra det samtidigt som jag studerar till mitt drömyrke. Jag minns ännu känslan av hur malplacerad jag kände mig när jag inte talade samma språk som resten av kommunens invånare, och behövde jag hjälp var det mitt steg att ta. Första veckorna satt jag tyst och skygg, och talade endast om jag blev tillfrågad. Plötsligt kom det den dagen då jag tvingades stå där inför hela klassen och hålla en presentation på finska. Efteråt kände jag mig stolt, jag hade klarat det utan desto större svårigheter. Grupparbetena som följde gjorde att min finska utvecklades till den nivån att jag kunde säga det jag behövde få sagt.

Q& Design in Salonjokilaakso magazine. | qandvictoria.wordpress.com

FEBRUARY – In February Salon Jokilaakso did an article about the exhibition we had in cooperation with our product development course. Me and Milla was chosen to represent the group, and got to pose together with our products in the magazine. In the end of February I also started my first internship for my visual merchandising studies, and I was gonna spend six weeks at Sokos Mylly in Raisio. There I was working as a visual merchandiser during the whole time I was there, and I did everything from organizing products in the shelves to creating complete shop windows. It was extremely fun six weeks, even though I was completely dead after my workday.

Läs texten på svenska

FEBRUARI – I februari gjorde Salon Jokilaakso en artikel om utställningen vi hade i samband med produktutvecklingskursen. Då blev jag och Milla utvalda att representera gruppen och fick posera tillsammans med våra produkter i tidningen. I slutet av februari påbörjade jag också min första praktik för visualist studierna, och jag skulle spendera sex veckor vid Sokos Mylly i Raisio. Där fungerade jag som visualist under hela tiden jag var där och gjorde allt från att ordna produkter i hyllorna till att göra fullständiga skyltfönster. Det var sex extremt roliga veckor, trots att jag var helt slut varje dag efter jobbet.

Q& Design product seen on TV! | qandvictoria.wordpress.com

MARCH – In the end of March I got to see one of my products on TV for the first time! The feeling was unbeatable, even though it only was about the necklace I had produced and sold during the Christmas market the year before. But the whole thing felt even better when I knew someone had bought it and had chosen to use it ’cause they liked it themselves.

APRIL – In the end of April kaduilla.fi opened up their page, and I was officially one of them! It felt like a step towards the right direction, considering the development of my blog. One day in June was officially the day I chose to change blog portal completely. I wanted to work on my Kaduilla blog, and that’s why I chose to put the WordPress blog aside. At this point sometime, I also got my first system camera, which might have been the best thing for a long time.

MAY – In the end of May I got the best surprise – I got offered a summer job at Motonets marketing department. I was set on having another summer all free, but I got really happy to finally have a job within my own area of expertise.

Läs texten på svenska

MARS – I slutet av mars fick jag se en av mina produkter i TV för första gången! Känslan var oslagbar fastän det bara handlade om ett av halsbanden jag hade tillverkat och sålt under julmarknaden året innan. Men det hela kändes ännu bättre när jag visste att någon hade köpt det och valt att använda det för att dom själva gillade det.

APRIL – I slutet av april öppnade kaduilla.fi sin sida, och jag var officiellt en av dem! Det kändes som ett steg i rätt riktning vad det gällde bloggens utveckling, och jag såg mycket fram emot kommande samarbeten. En dag i juni blev officiellt den dagen då jag valde att byta bloggportal fullständigt. Jag ville satsa på Kaduilla bloggen och valde därför att sätta min WordPress blogg åt sidan. I det här skedet skaffade jag också min alldeles första systemkamera, som nu efteråt kan ha varit den bästa införskaffning på länge.

MAJ – I slutet av maj fick jag årets bästa överraskning – jag blev nämligen erbjuden sommarjobb på Motonets marknadsföringsavdelning. Jag hade varit inställd på att än en gång ha en ledig sommar, men jag blev galet glad av att äntligen ha ett jobb inom mitt eget yrke.

Lagos, Portugal. | qandvictoria.wordpress.com

JULY – In July, the day before my birthday, we were finally on our way to the destination for our planned trip for this summer. During two and a half week we were traveling around the south coast of Spain and Portugal. We enjoyed the sun and the food, and of course to see something else than the regular. Not many weeks after we had come home from our trip, we started quite a big renovation of our place. The old laminate floor was gonna be changed, and at the same time we also decided to do all the other things we wanted to change. Eight weeks later, we were finally done.

AUGUST – In the end of August I got another offer to keep working as marketing designer at Motonet, and this also meant that school could wait and I got to continue as an employed until last of March 2015.

Läs texten på svenska

JULI – I juli, dagen innan min födelsedag, var vi äntligen på väg på sommarens inplanerade resa. Under två och en halv vecka reste vi omkring på Spaniens och Portugals sydkust. Vi njöt av solen och maten, och förstås av att se någonting annat än det vanliga. Inte många veckor efter att vi kommit hem från vår resa så satte vi igång med en ganska stor renovering hemma hos oss. Det gamla laminatgolvet skulle bytas ut, och samtidigt valde vi att göra allt det andra vi också ville ändra på. Åtta veckor senare var vi äntligen klara.

AUGUSTI – I slutet av augusti fick jag ett erbjudande att fortsätta jobba som marknadsföringsdesigner på Motonet, och detta innebar då att skolan fick vänta och att jag skulle få fortsätta som anställd fram till sista mars 2015.

Harbour in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

OCTOBER – A weekend in October me and T celebrated four years together, so then we booked two nights at Naantali Spa for us. It was nice to get away for a while and just enjoy bathing and good food for a couple of days. In the end of the same month, I also participated in the first blog meeting that was organized by Finlandssvenska bloggare. It was a fun event where you got the chance to meet other bloggers from the same area.

Läs texten på svenska

OKTOBER – En helg i oktober firade jag och T fyra år tillsammans, och det genom att boka in oss på Naantali spa för två nätter. Det var skönt att komma bort ett tag och bara njuta av bad och god mat för några dagar. I slutet av samma månad deltog jag dessutom i den första bloggträffen som ordnades av Finlandssvenska bloggare. Det var ett roligt evenemang där man äntligen fick chansen att träffa andra bloggare i nejden.

Blog of the week at Finlandssvenska Bloggare. | qandvictoria.wordpress.com

NOVEMBER – During November you could find both my blog on x3m:s homepage and one of my Styleroom albums on Stylerooms Facebook page. Besides this, I also had time to participate in Mainostorstai with my coworkers, organize a surprise party for my 27-year-old, make my first videoblog, participate in a blogevent at Make Up Factory and go to Kaduilla Christmas party at Caribia and Havanna Restaurant.

Läs texten på svenska

NOVEMBER – Under november fanns både min blogg med på x3m:s hemsida och ett av mina Styleroom album fanns med på Stylerooms Facebooksida. Dessutom hann jag delta i Mainostorstai med jobbkompisarna, ordna överraskningsfest för min 27-åring, göra min första videoblogg, delta i ett bloggevenemang hos Make Up Factory och gå på Kaduilla julfest vid Caribia och Havanna Restaurant.

Turku Design Now! christmas market in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

DECEMBER – December became the month that contained a lot of blog cooperations, Vireä and Turku Design Now! to name a few. This month is also the one that has gone by the fastest. All of a sudden there is only one day left of this year, and I haven’t almost had time to realize what’s happened during this year.

What I wished for the year 2014

In connection with this blogpost I went through my archive to find out what I wished for the year 2014, and I found this: “2014 will be the year when I start a new school, learn Finnish and mainly get to study and work with what I’ve dreamt of since high school; visual merchandising. ’cause of the new studies, my blog will also change.”. That means I have accomplished everything that I wanted from 2014, which is amazing! To be honest I was really surprised when I realized what I had wished for the year 2014. How often is it that you get to check of everything on the list? Now I realize how important it is to make up goals for the future! If you accomplish them you feel invincible, and if there is something you didn’t finish you just have to think if there is something you should have done differently. Live and learn, you know? My goals were quite many, and that’s why I’m really proud to get to throw away the old list and start a new one for the upcoming year. 2015 – bring it on!

Läs texten på svenska

DECEMBER – December blev den månaden som handlade om bloggsamarbeten, bland annat dom jag gjorde tillsammans med Vireä och Turku Design Now!. Den här månaden är också den som gått fortast förbi. Helt plötsligt är det bara en dag kvar av det här året och jag har knappt hunnit förstå vad som pågått under hela det här året.

Vad jag önskade av 2014

I samband med det här inlägget så gick jag tillbaka i arkivet för att få veta vad jag önskade av 2014, och jag hittade det här: “2014 blir året då jag börjar ny skola, får nya vänner, lär mig finska och framförallt får studera och jobba med det som jag har drömt om sedan gymnasiet; visuell marknadsföring. I och med de nya studierna lär också bloggen ändras.”. Jag har alltså uppnått allt vad jag ville med 2014, vilket är helt fantastiskt! För att vara ärlig tappade jag själv hakan när jag insåg vad jag hade önskat ut av det här året. Hur ofta är det som man kan pricka av allt på sin lista? Nu inser jag själv hur viktigt det kan vara att göra upp mål för framtiden! När man uppnår dem känner man sig oövervinnelig, och är det något som lämnar ogjort kan man ta sig en titt på vad man borde ha gjort annorlunda för att kunna uppnå målen. Lev och lär, liksom. Mina mål var många, och därför är jag mäkta stolt av att få slänga den gamla listan och börja på en ny för det kommande året. 2015 – bring it on!

THE TRADITIONAL CHRISTMAS MEETUP

Christmas in Finland. | qandvictoria.wordpress.com

An evening with friends

Even though I’m so seldom home in Ostrobothnia, we have managed to start a tradition among my friends. Every year we meet up around Christmas and spend a whole evening together. We all bring something to eat, drink mulled wine and catch up about what everyone’s been up to lately. This tradition I value very highly, since that’s the time I have the biggest chance to meet most of my friends gathered in one place. This year the evening was held at Christinas place, which many of you might already know has moved to a new apartment! Really great to finally see it in real life, and I also managed to get a couple of pictures from there. Thank you everyone for this time, lets do it again next year!

Läs texten på svenska

Glöggkväll med vänner

Trots att jag är hemma i Österbotten väldigt sällan, så har vi ändå lyckats skapa en tradition bland mina vänner. Varje år träffas vi kring jul och spenderar en hel kväll tillsammans. Vi ordnar knytkalas, dricker glögg och catchar upp vad som har hänt i hemknutarna det senaste året. Den här traditionen värderar jag högt, eftersom det är då som jag har störst chans att träffa de flesta av mina vänner, som just då finns samlade på ett och samma ställe. I år ordnades den hemma hos Christina, som många kanske redan vet precis har flyttat till en ny lägenhet! Jätteroligt att se hur den ser ut i verkligheten, och jag lyckades ju också knäppa några bilder därifrån. Tack för den här gången, vi tar det igen nästa år!

Christmas in Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Christmas in Finland. | qandvictoria.wordpress.com

CHRISTMAS IN OSTROBOTHNIA, FINLAND

Christmas in Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Christmas in Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Christmas in Ostrobothnia

Like every year, I celebrated Christmas at home in Ostrobothnia together with relatives and friends. Christmas Eve always starts at my moms moms place, where we eat Christmas dinner and give out some of all the Christmas gifts. Afterwards we head to my dads mom and dads place, where also my cousin and her family is. There we eat Christmas porridge and give out the rest of all the Christmas gifts. This year I had more food than normally, and I think that’s just ’cause I had saved all my Christmas food eating until Christmas Eve. It was SO good, but I can easily wait until next year before I eat Christmas food again!

Läs texten på svenska

Julen hemma i Österbotten

Julen firades, som varje år, hemma i Österbotten tillsammans med släkt och vänner. Själva julafton brukar alltid börja hos min mormor där vi äter julmiddag och delar en del av alla julklappar. Sen efteråt brukar vi styra kosan till min farmor och farfar, där också min kusin och hennes familj brukar vara. Där äter vi julgröten och delar resten av alla julklappar. I år blev det mer mat än tidigare, och det beror nog på att jag hade sparat mitt julmatsätande till självaste julafton. Gott var det minsann, men jag kan bra vänta till nästa år innan jag äter julmat igen!