THE DEFINITION OF WHAT I DO

Photo from Pixabay.

The definition of marketing design. | qandvictoria.wordpress.com

In one of my older posts in this blog I told you a bit more detailed about what a visual merchandiser does and what you can work with. Then I mentioned that you can work with graphic design and at a marketing agency. I have noticed that quite many are interested in knowing what I do at my job and what our whole department really work with, so that’s what I’m going to tell you now.

Marketing department at Motonet

Motonet is a Finnish chain that sells tools, car spare parts, home and spare time products etc. In April 2013 they opened up a new department store here in Turku, where the headquarters now also is situated. That’s where me and my colleagues spend our days. I work at the marketing department and we take care of all marketing material you can see in all Motonet department stores in Finland. We all have different fields of responsibilities, among others; price signs, TV and magazine advertisement, packaging material, product photos and photo editing etc. My main assignment is to design the packaging material for their own brands which are sold in the stores. This mainly applies to tools and accessories for cars, boats, garden and building. I basically have my own projects where I work with the people that order the products and those that produce the products. Quite often I also get to design the manuals that come with the products, and at the same time I usually translate them from Finnish to Swedish. Other assignments I have is to proof read Swedish magazine ads (which you can find in Vasabladet for example) and to help with other kinds of translating assignments.

I learn something new every day

Since autumn I’ve had so much work, that I haven’t really had a calm moment since then. Overall I enjoy working here, and I feel very lucky to have got this job assignment so early in life. At the same time I’m here, I also learn a lot! I have learned more about Adobes programs (Illustrator, InDesign and Photoshop) that I use all the time, I learn the differences between CMYK and RGB (why don’t they teach that in the first course of editing programs??) and most importantly I learn Finnish. The perfect first workplace!

Läs texten på svenska

I ett av mina äldre inlägg i den här bloggen berättade jag lite mera ingående om vad en visuell marknadsförare gör och vad man kan jobba med. Där nämnde jag bland annat att man kan jobba med grafisk design och på exempelvis en marknadsföringsbyrå. Jag har märkt att många är intresserade av att veta vad det är jag egentligen gör på mitt jobb och vad hela vår avdelning egentligen sysslar med, så det tänkte jag berätta för er nu.

Marknadsföringsavdelningen på Motonet

Motonet är alltså en finländsk specialkedja som säljer bland annat verktyg, bilreservdelar och -tillbehör, hem- och fritidsprodukter etc. I april 2013 öppnade dom upp ett nytt varuhus här i Åbo där huvudkontoret nu också finns i samma byggnad. Det är där jag och mina kollegor håller hus. Där jobbar jag på marknadsföringsavdelningen och vi har hand om allt marknadsföringsmaterial för alla Motonet-varuhus i hela landet. Vi har alla olika ansvarsområden som bland annat innefattar prisskyltning, tv- och tidningsannonser, förpackningar, produktfotografering och fotoredigering etc. Min främsta uppgift är att designa produktförpackningarna för de egna varumärkena som säljs i butikerna. Detta gäller främst verktyg och tillbehör för bilar, båtar, trädgård och bygg. Jag har i stort sett hand om helt egna projekt där jag samarbetar med dom som beställer produkterna och dom som tillverkar produkterna. Ganska ofta designar jag också manualerna som följer med produkterna, och på samma gång brukar jag få översätta dem från finska till svenska. Andra uppgifter jag kan ha är att kontrolläsa svenska tidningsannonser (som ni bland annat kan se i Vasabladet) och att hjälpa till med andra typer av översättningar.

Jag lär mig något nytt varje dag

Sedan hösten har jag haft galet mycket jobb och jag har knappt haft en lugn stund sedan dess. Överlag stortrivs jag och känner mig lyckligt lottad som fått en arbetsuppgift som denna så tidigt i livet. Samtidigt som jag är här lär jag mig dessutom massor av nya saker! Jag lär mig mera om Adobes program (Illustrator, InDesign och Photoshop) som jag använder så gott som hela tiden, jag lär mig skillnaderna mellan CMYK och RGB (varför lär man sig inte sånt i den första kursen för bildredigeringsprogram??) och framförallt lär jag mig finska. En helt perfekt första arbetsplats!

CHANGING DIRECTION FOR MY BLOG

From interior blogger to Turku blogger

I can feel the winds of change blowing, little by little. This blog is about to take another step further away from inspiration and interior design. I think everything started to change when I paused the production of my own products, and all of a sudden I started to get offers from companies around Turku. I think that’s when I knew that now it’s time to try something else for a while, see what Turku has to offer, find adventure in the city I live in. And then I started with geocaching, which has been really exciting and that shows me completely new sides of beautiful Turku. I think myself that I have been familiar with Turku from before, but now I’m starting to realize how much there is still to see in this lovely part of Finland! I think I will continue sharing inspiration and let you dive into my archive a little bit now and then. But right now I want to let you in and show you the fun parts that happens in my life. There wont ever become a spare time blogger of me, I would rather put myself in the category… Turku blogger. I will take that title for a while now, try it out, feel how it feels. Maybe it will fit me, maybe the inspiration will come back later on once I start producing my own products again. Only time will tell.

Läs texten på svenska

Från inredningsbloggare till Åbobloggare

Jag känner hur förändringarnas vindar blåser, lite i taget. Den här bloggen håller för tillfället på att ta ännu ett steg längre bort från inspiration och inredning. Allt hände nog i samband med att jag pausade med tillverkningen av mina egna produkter, och helt plötsligt började det komma erbjudanden från företag runtom i Åbo. Jag tror det var då jag visste att nu är det dags att satsa på annat en stund, se vad Åbo har att erbjuda, hitta på äventyr i staden jag bor i. Sen började jag på med geocaching, som i sin tur har visat sig vara riktigt spännande och som visar mig helt nya sidor av vackra Åbo. Jag tycker själv jag känt till Åbo rätt bra tidigare, men nu börjar jag inse hur mycket som finns osett i denna ljuvliga del av Finland! Jag kommer nog att fortsätta dela inspiration och låta er göra en störtdykning i mitt arkiv lite nu som då. Men just nu vill jag visa er allt det roliga som hör min vardag till. Det blir nog aldrig en vardagsbloggare utav mig, utan snarare vill jag klassa mig som en… Åbobloggare. Den titeln tar jag mig an för en tid framöver, prövar på, känner efter. Kanske det passar mig, kanske inspirationen kommer tillbaka sen när jag börjar producera egna produkter igen. Den som lever, den får se.

MAKE UP FACTORY – MAKEUP COURSE IN TURKU

Make Up Factory's Make Up School in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

You probably remember that I won a gift certificate during the blog event at Make Up Factory that was organized in the end of November? The gift certificate was supposed to me used within December, but since the time I first scheduled was cancelled, I had to find a new time instead. So yesterday it was finally time for my makeup school! I can warn you already now, if you have zero interest of makeup or makeup schools – then you can stop reading already now! ;)

Läs texten på svenska

Ni minns kanske att jag vann ett presentkort när det ordnades bloggevenemang vid Make Up Factory i slutet av november? Presentkortet skulle ju egentligen användas inom december månad, men på grund av att tiden jag först hade bokat blev avbokad så var jag tvungen att hitta en ny tid istället. Så igår var det äntligen dags! Jag kan varna er redan nu, om du inte har något som helst intresse för smink och sminkskola – då kan du sluta läsa redan nu! ;)

Make Up Factory's Make Up School in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

The perfect make-up base

I didn’t really know anything what was going to happen when I got there. So when we arrived we started with taking all our makeup off. After that I got up on the chair where Satu was gonna show how to put on and which products to use for the base. She started with a creme that she put all over my face, and after that she applied foundation and liquid highlighter. She applied the foundation with a brush, everywhere but around the eyes. After that she used the liquid highlighter for under the eyes, in the forehead (v-shaped area), at the Cupid’s bow and places that normally are a bit red (for example at the hairline and the nose). Under the eyes it was important to apply the highlighter as a V, that you afterwards stroke out with a brush. That way you avoid highlighting wrinkles and bags under your eyes. After that she finished it off with powder, to make the makeup stay longer.

Läs texten på svenska

Den perfekta sminkbasen

Jag visste egentligen ingenting om vad som skulle hända när jag kom dit. Så när vi kom dit började vi med att ta bort allt smink vi hade satt på oss. Sen fick jag ta stolen där Satu sedan skulle komma att instruera hur man sätter på och vilka produkter man skall använda för basen. Hon startade med en kräm som hon strök över hela mitt ansikte, och sedan övergick hon till foundation och flytande highlighter. Foundation strök hon på med pensel över hela ansiktet förutom kring ögonen. Den flytande highlightern (valokynä) använde hon sedan under ögonen, i pannan (v-format område), vid amorbågen och ställen som vanligtvis är aningen rödare (till exempel uppe vid hårfästet och vid näsan). Under ögonen var det viktigt att stryka highlightern som ett V, som man sedan strök ut med hjälp av en pensel. På så vis undviker man att framhäva både rynkor och påsar under ögonen. Sedan avslutade hon med puder för att allt skall hållas på plats längre.

Make Up Factory's Make Up School in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Applying rouge, sun powder och highlighter

After Satu was done with my base, everyone else got to do the same thing on themselves. When everybody was finished, the next person got to take the chair. Next step was to apply rouge, sun powder and powder highlighter. Rouge should be applied on the highest spot on your cheeks, starting from the iris out towards the hairline, but with space for two fingers from the hairline. Then you apply the sun powder right below the rouge, and starting from the hairline. Here it was important to apply the sun powder from down and upwards, that way you avoid the sharp edge that normally might show. The sun powder we also applied to the hairline and under the jaw. Then we finished it off with the powder highlighter, which we applied on the outside of the eyes, starting from right above the rouge to up above the eyebrows.

Läs texten på svenska

Applicera rouge, solpuder och highlighter

Efter att Satu hade fixat min bas så fick de andra öva på sig själva. När alla var klara med det fick nästa person ta stolen. Nästa steg var att applicera rouge, solpuder och puder highlighter. Rouge stryks på på högsta stället på kinderna, ungefär från iris ut mot hårfästet men med två fingrars mellanrum från hårbotten. Sedan drar man på solpuder strax under rougen, med start från hårbotten. Här var det viktigt att stryka på solpudret nerifrån och upp, på så vis undviker man den hårda kanten som annars kan synas. Solpudret satte vi även strax under käken och uppe vid hårfästet. Sen avslutade vi med puder highlightern som vi strök på vid utsidan av ögonen, strax ovanför rougen och upp ovanför ögonbrynen.

Make Up Factory's Make Up School in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Smokey Eyes

Since we had asked to see how to do smokey eyes, smokey eyes was what we were gonna get. Here she used two different sized brushes. With the smaller brush you apply the colors, while the bigger brush works as a blender. When using the big brush you get the sharp edges away that normally might show from using only the small brush. After that we also applied black eye shadow under the eyes by using the small brush. If there leaves some eye shadow under the eyes, you can brush it away with the powder brush, or with the foundation brush if there leaves bigger lines. Then we finished it off with eyeliner, mascara, eyebrow pen and lipstick.

Läs texten på svenska

Smokey Eyes-sminkning

Eftersom vi hade bett om att få se hur man gör smokey eyes, så var det smokey eyes som vi skulle få se. Här använde hon sig av två storlekar på penslarna, och med den mindre penseln applicerar man färgerna medan den större penseln fungerar som blandare. Med hjälp av den större penseln får man bort de hårda kanterna som annars skulle lämna kvar. Sen applicerade vi även svart ögonskugga under ögonen med hjälp av den lilla penseln. Lämnar det kvar lite ögonskugga under ögonen kan man stryka bort det med hjälp av puderpenseln, eller med foundation penseln om det lämnar kvar större sträck. Sen avslutade vi med kajal, maskara, ögonbrynspenna och läppstift.

Make Up Factory's Make Up School in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Make Up Factorys make-up school

So this was the Make Up Factorys “meikkikoulu” for four persons, which normally costs 29 € per person. They give you the instructions you need and then you get to try it on yourself and at the same time practice the right techniques. It’s extremely seldom that I put this much makeup on, so I found this makeup school quite helpful. At the same time we also took some new portrait photos, since we were all made up and everything! One photo from the photo shoot you can see here to your right! And what about the makeup school? The event definitely passed, and it fits any girls night possible!

Läs texten på svenska

Make Up Factorys sminkskola

Det här var alltså Make Up Factorys “meikkikoulu” för fyra personer som vanligtvis kostar 29 € per person. De ger instruktionerna du behöver och får sedan pröva på dig själv och samtidigt öva dig fram till rätt teknik. Det är extremt sällan som jag sminkar mig själv så här mycket, så jag tycker att jag fick en hel del tips från den här sminkskolningen. Sen passade vi även på att ta några porträttfoton, när vi nu en gång var fina och uppfixade! En bild från den photoshooten kan ni se här i högra spalten! Själva sminkskolningen då? Klart godkänt evenemang som passar vilka tjejkvällar som helst!

Make Up Factory's Make Up School in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com