DISKUSSION: BLOGGSAMARBETEN

Som jag nämnde i förra inlägget så diskuterade vi en hel del kring ämnet bloggsamarbeten och bloggtävlingar under vår bloggträff i lördags. Men vad diskuterade vi egentligen och vilka slutsatser kom vi fram till? Diskussionerna som kom upp handlade egentligen mest om hur man skriver ett bra samarbetsinlägg och hur man håller läsarna intresserade trots att man gör reklam för ett företag i sin blogg. Vad uppskattar läsare och vad kan kännas trist att läsa om?

Bloggar och företag av samma genre

Det var ganska klart att bland det viktigaste med ett samarbetsinlägg är att företaget bör följa samma genre som bloggen. Läser man en blogg är det ju för att man tycker om innehållet, och om bloggaren lyfter fram företag med samma prioriteringar som bloggaren själv, ja då kan det väl inte bli annat än succé? Handlar det om något som är taget helt från det blå, ja då kan det lätt kännas tillgjort och läsarna tappar tron på vad bloggaren egentligen står för.

Nämn i texten att det handlar om ett samarbete

En annan viktig del som kom fram är att det på ett eller annat sätt bör nämnas i inlägget att det är ett samarbete det handlar om. Det här hör också till lagen, men är även någonting som uppskattas rejält från läsarnas sida. Emellanåt kan man känna sig lite blåst när man läser ett blogginlägg som klart och tydligt är ett sponsrat inlägg, men där det inte nämns. Så var noga med att nämna i ditt inlägg att det är ett samarbete.

Värdera ditt eget arbete

Sen minns jag inte om vi hann gå in på ämnet under själva bloggträffen, men jag och Jennifer hann i alla fall utbyta lite tankar om hur man borde värdera den tid man lägger ner på ett samarbete. I dagens läge värderas bloggare och blogginlägg rätt högt bland företag, och därför borde man också som bloggare värdera den tid man lägger ner på sina blogginlägg. Hur många timmar tar det egentligen att skriva inlägget om man räknar in alla timmar som gått åt till fotografering, fotoredigering, research och att skriva själva texten? Om det vore ett “vanligt” jobb med normal timlön, hur mycket skulle arbetet då vara värt? Är man dessutom fotograf eller utbildad inom ämnet som inlägget handlar om, ja då kan man även värdera sitt arbete högre. Inget borde vara gratis, och tänk på att man alltid kan förhandla! Gör inte samarbetet om du själv känner att du inte får något ut av det.

Har du själv kommentarer om bloggsamarbeten och hur man som läsare ser på samarbetsinlägg? Dela gärna med dig av dina tankar och åsikter!

Blog cooperations and giveaways. | qandvictoria.wordpress.com

As I mentioned in the previous blogpost, we discussed quite much about blog cooperations and blog giveaways during the blog meeting last Saturday. But what did we really discuss and what results did we get? The discussions that came up was mainly about how to write a good cooperation blogpost and how to keep the readers interested even though you advertise a company in your blog. What does the readers appreciate and what might be booring to read about?

Blogs and companies within the same genre

It became quite clear that among the most important things in a cooperation blogpost, the company needs to be within the same genre as the blog. You read a blog ’cause you like the content, and if a blog highlights a company with same priorities as the blog itself, well it can’t be anything else than success? If it’s about something completely different, then it might quite easily feel fake and the readers might loose their faith in what the blogger actually stands for.

Mention in the text that it is about a cooperation

Another important part that came up, is that it should be mentioned in one way or the other that the blogpost is a cooperation. This is also said in the law , but is also something that readers appreciate. Sometimes you might feel cheated if you read a blogpost that is for sure a cooperation, but ain’t mentioned in the text. So make sure to mention in your blogpost that it is a cooperation.

Value your own work

I don’t remember if we ever had time to talk about this during the blog meeting, but at least I and Jennifer had time to discuss a little bit how to value the time you use for a cooperation. Nowadays bloggers and blogs are highly appreciated among companies, and that is also why you should value the time you spend for writing a blogpost. How many hours does it really take to write it? If it would be a “regular” job with regular hourly payment, how much would your work be worth? And if you are a photographer or educated within the subject you’re writing about, then you can also value your work higher. Nothing should be for free, and remember that you can always negotiate! Don’t agree on doing a cooperation if you don’t feel like you get anything out of it.

Do you have comments about blog cooperations and what you, as a reader, think about cooperation blogposts? Please share your thoughts and opinions!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s