DISKUSSION: BLOGGTÄVLINGAR

För att fortsätta lite på samma ämne som i mitt förra inlägg, så tänkte jag nu övergå till att diskutera bloggtävlingar. Detta var också ett ämne som vi tog upp under bloggträffen och som vi fick höra en del åsikter om. När man skriver ett inlägg som är i samarbete med ett företag så är det en del saker man behöver tänka på. Eftersom vi som deltog i träffen inte är några experter på vad som behöver finnas med till punkt och pricka, så lämnade en del lite oklart. Vad är det som gäller i Finland? Vad måste finnas med om man lottar ut produkter eller erbjuder rabattkoder åt sina läsare? Om det finns någon där ute som är insatt, släng in en kommentar i kommentarsfältet så kanske vi får lite klarhet i ämnet! Men några saker som togs upp till diskussion tänkte jag i alla fall dela med mig av nu.

Produkten avgör

Största orsaken till varför eller varför inte någon deltar i en bloggtävling är först och främst produkten. Lottar man ut en inredningsprodukt är det bra mycket större chans att de som är inredningsintresserade deltar i tävlingen. Detta är som med allt annat – en nischad blogg kan enkelt satsa på att lotta ut en produkt inom sin egen genre. Här gäller i princip samma som i första punkten om bloggsamarbeten: “läser man en blogg är det ju för att man tycker om innehållet, och om bloggaren lyfter fram företag med samma prioriteringar som bloggaren själv, ja då kan det väl inte bli annat än succé?”.

Ha få krav för att delta

Är det trehundraelva saker man måste göra för att delta i en utlottning så kan det ofta resultera i färre deltagare. Gör det enkelt och koncist. Kräver företaget att de bör få ut någonting av samarbetet? Välj då ett alternativ som gynnar även dem – till exempel att deltagarna skall välja ut en favoritprodukt från företaget. På så vis blir samarbetspartnern nöjd samtidigt som deltagarna blir nöjda.

Saker man inte kan påverka

En lite smårolig grej som kan påverka antalet tävlingsdeltagare är om det är för få eller för många deltagare i en utlottning. Det optimala är ett mitt-i-mellan deltagarantal som inte känns för mycket och inte för lite. Men det här är någonting man inte kan påverka hemskt mycket själv. Gör tillräckligt med reklam för din utlottning, men håll tillbaka om det känns som om det börjar bli för många… ;)

Ett alternativ som passar alla

Mycket troligt så är det en del av dina läsare som inte själva bloggar (eller använder Facebook), men som ändå intresserar sig för just det som du skriver om. Självklart vill ju också dom delta i dina bloggtävlingar, men vad gör dom om ett av kraven är att tipsa om tävlingen i sin egen blogg (eller på Facebook)? Så ett tips som kom fram var att alltid sträva efter att göra så att man kan delta fastän man inte har blogg eller Facebook. Använd exempelvis två olika alternativ – ett som passar vem som helst och ett annat alternativ som gynnar dom som är aktiva inom sociala medier.

Blog cooperations and giveaways. | qandvictoria.wordpress.com

To continue on the same subject as in my previous post, I was now thinking to talk about blog giveaways. This was also a subject that we discussed during the blog meeting and that we got to hear different opinions about. When you write a blogpost that is in cooperation with another company, there are a few things you need to think about. Since we, who participated in the blog meeting, aren’t experts on this matter, some questions were left unsolved. How does it work in Finland? What has to be mentioned if you organize a giveaway or offer a discount code for your readers? If you happen to know about these stuff, put a comment in this post so we can get some clarity about this subject! But some of the stuff we were discussing I was thinking to share with you now.

The product settles it

The biggest reason why someone wants to or doesn’t want to participate in a giveaway is mainly depending on the product. If you give away a interior product it’s quite much bigger chance that those who are interested in interior design participate in the giveaway. It’s like with anything else – a niched blog can easily give away a product within it’s own genre. This is similar to the first point about blog cooperations: “You read a blog ’cause you like the content, and if a blog highlights a company with same priorities as the blog itself, well it can’t be anything else than success?”.

Few requirements to participate

If there are three hundred eleven things you need to do to participate in a giveaway, it might result in fewer participants. Make it clear and easy. Does the company demand to be able to get something out of the cooperation? Then choose a option that benefits them as well – for example, have the participants to choose a favorite product from the company. That way both the partner and the participants will be happy.

Things you can’t affect

A bit funny thing that might affect the amount of participants is if there’s too many or too few participants. The optimal is something in between, an amount that doesn’t feel like too many or too few. But this is something you can’t really influence yourself. Advertise the giveaway, but hold off if it feels like it’s starting to be too many… ;)

An alternative that fits all

It’s much possible that some of your readers don’t blog themselves (or use Facebook), but are still interested in what you’re writing about. Of course they also want to participate in your giveaways, but what can they do if one of the requirements is to tips about the giveaway in their own blog (or on Facebook)? So one tips that came up is to always do the giveaways the way that anyone can participate. You can for example use two different alternatives – one that fits all and another alternative that favor those that are more active in social media.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “DISKUSSION: BLOGGTÄVLINGAR

    1. Tack för dom länkarna, har hunnit kolla igenom dom lite grann nu :) dom två första kanske inte hör till utlottningar man ordnar via bloggen, åtm. förstod jag det mera som om det gäller utlottningar som ordnas i föreningar etc.? Skall kolla in dom två senare lite noggrannare, dom verkade intressanta men kräver mera tankeverksamhet när dom är på finska ;)

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.