FEM BRA EGENSKAPER

Under alla hjärtans dag startade Carro en utmaning som har skickats runt i den finlandssvenska bloggvärlden sedan dess, och nu har den även landat hos mig. Det var Christina som skickade den vidare till mig, och jag skall nu alltså hitta några bra egenskaper hos mig själv. So here it goes. Jag skickar utmaningen vidare till Jennifer, Hanna-Madeleine, Julia, Jasmine, och Kajsa.

Fem saker jag är bra på

Organisera – Jag älskar att organisera och att skriva listor, och jag är också väldigt bra på det!
Hålla tal/presentationer – Jag tycker om att stå framför en grupp och hålla presentationer. När jag för ett år sedan började studera på finska och ställdes inför en grupp människor och skulle hålla en presentation på finska – då var jag så nervös att jag skulle kunnat krypa under en sten. Men så länge jag får hålla dem på svenska eller engelska så fixar jag det!
Diskutera och argumentera – Jag tycker dessutom om att diskutera och argumentera, men gör det helst med personer som klarar av att inse att det finns fler sätt att se på saker än ett. Därför går jag extremt sällan in i diskussioner med Sannfinländare, personer som förespråkar och använder uttrycket ”Suomessa puhutaan Suomea” åt finlandssvenskar, extrema feminister som har snöat in sig alltför mycket på kvinnors rättigheter istället för jämställdhet och personer som är extremt religiösa och som försöker övertyga resten av världens befolkning om att deras religion är den enda rätta.
Relationer – Jag anser mig själv vara en bra flickvän och prioriterar så gott som alltid förhållandet först. Att kunna kompromissa och mötas halvvägs är guld!
Jag är en problemlösare – Oberoende om det är något tekniskt, logiskt eller känslomässigt problem så har jag en tendens att få det löst, på ett eller annat sätt. Kan jag inte lösa det själv ser jag till att hitta någon som kan lösa det åt mig!

Fem saker jag gillar med min kropp

Mitt tjocka hår – Det känns rätt bra att alltid få be frisören tunna ut håret (mycket!) när jag väl sitter i frissastolen.
Mina starka naglar – Jag har aldrig bitit på naglarna och de växer sig oftast starka och fina.
Min kroppsform – De senaste åren har mitt huvud och min kropp börjat komma bättre överens. Jag har nu börjat acceptera min kropp och jag har äntligen insett att den är pretty damn fine. Visst finns det alltid något man skulle kunna ändra på, men nu handlar det mera om sånt som jag kan fixa med hjälp av att ändra lite på kosten eller att köra fler träningspass i veckan.
Mina gröna ögon – Jag gillar att ha gröna ögon, mestadels för att det är en så ovanlig ögonfärg!
Min längd! – Jepp, jag gillar att vara närmare 180 cm lång!

Fem saker jag är stolt över

• Hur långt jag har lyckats ta mig i livet. Både inom karriär och personlig utveckling.
• Att jag har skapat en bra bas för min framtid genom mina val av både studier, praktikplatser och jobb. Jag är speciellt stolt över att jag vågade börja studera på finska trots att jag knappt kunde någon finska alls i början.
• Att jag har rest så mycket som jag har rest. InterRail i Västeuropa, InterRail i Östeuropa, ungdomsutbyte i Australien, Europeiska Bartenderskolan på Kos i Grekland m.m. Oftast har det blivit längre resor där jag har covered more ground under samma resa i jämförelse med om jag skulle ha rest till ett land i taget. Jag älskar att se världen!
• Att jag kan säga nej. Detta är något som många kämpar med, men jag har hittat balansen och lärt mig när jag faktiskt vill och inte vill göra något.
• De produkter jag designar för mitt egna märke och det marknadsföringsmaterial jag gör som marknadsföringsdesigner.

Fem saker jag är tacksam för

• Mitt finländska pass (vilken vinstlott det är att vara född i Finland!).
• Att jag, familj och vänner får leva friska och lyckliga liv.
• Vårt underbara hem. Här trivs jag och känner välbehag varje gång jag stiger innanför dörren.
• Att jag har ett jobb som jag tycker om att gå till, varje dag!
• För alla de små ting som gör livet värt att levas.

During Valentines Day Carro started a challenge that’s been passed around in the Finland-Swedish blogworld ever since, and now it’s landed here. It was Christina that passed it forward to me, and now I’m gonna find a few good qualities about myself. So here it goes. I pass the challenge to Jennifer, Hanna-Madeleine, Julia, Jasmine, and Kajsa.

Five things I’m good at

To organize – I love to organize and to write lists, and I’m also really good at it!
To give speeches/presentations – I like standing in front of a group of people and give presentations. A year ago, when I started to study in Finnish and was put in front of a group of people and was supposed to give a presentation in Finnish – then I was so nervous that I could have crawled under a stone. But as long as I can give them in Swedish or English, I can do it!
To discuss and debate – I also like discussing and debating, but I prefer doing it with people that are able to realise that there are more than one way to look at things. That’s why I very seldom go in to a discussion with The Finns Party (Perussuomalaiset in Finnish), people that advocate and use the expression ”Suomessa puhutaan Suomea” (“In Finland we speak Finnish”) to Swedish-speaking Finns, extreme feminists that are fixating too much on women’s rights instead of equality and people that are extremely religious and that are trying to convince the rest of the world’s population that their religion is the only right thing.
Relationships – I personally think I’m a good girlfriend and I almost always put a relationship in first place. To be able to compromise and meet half way is gold!
I’m a problem solver – No matter if it’s a technical, logical or an emotional problem, in one way or another, I always seem to solve it. And if I can’t solve it myself I find someone that can solve it for me!

Five things I like with my body

My thick hair – It feels pretty good to be able to ask the hairdresser to thin out my hair (a lot!) once I’m at the hairdresser.
My strong nails – I have never been biting my nails, and they usually grow nice and strong.
My bodyshape – The last few years my head and body have started to get along a bit better. I’ve started to accept my body and I’ve finally realized that it’s pretty damn fine. Ofcourse there is always something that you could change, but now it’s more about stuff that I can easily fix by changing what I eat or do more workouts per week.
My green eyes – I like having green eyes, mostly ’cause it’s such a rare eyecolor!
My length! – Jepp, I like being close to 180 cm tall!

Five things I’m proud of

• How far I’ve come in my life. Both in my career and my personal development.
• That I have created a good base for my future through choices of studies, internships and work. I’m especially proud of that I dared to start studying in Finnish even though I didn’t know almost any Finnish at all in the beginning.
• That I have traveled as much as I have. InterRail in Westeurope, InterRail in Easteurope, youthexchange in Australia, European Bartenderschool at Kos in Greece etc. Usually it’s been longer trips where I’ve covered more ground during the same trip, than if I would have traveled to one country at a time. I love seeing the world!
• That I’m able to say no. This is something that many people struggle with, but I’ve found the balance and taught myself when I actually want to do something, and when I don’t want to.
• The products that I design for my own brand and the marketing material that I create as a marketing designer.

Five things I’m grateful of

• My Finnish passport (it’s such a huge win to be born in Finland!).
• That I, my family and my friends get to live healthy and happy lives.
• Our wonderful home. It’s a delight every time I step inside the door.
• That I have a job that I like going to, every day!
• For all the small things that make life worth living.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “FEM BRA EGENSKAPER

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.