VAD ÄR DET SOM ORSAKAR SMÄRTAN?

Det här inlägget är ett samarbete med Vireä.
This blogpost is a cooperation with Vireä.

Jag har alltid hört till den kategorin människor som har haft problem med ryggen, på ett eller annat sätt. Under tiden jag spelade fotboll hade jag dessutom problem med andra delar av kroppen, och under tiden jag spelade volleyboll minns jag att det ofta stramade åt i nedre delarna av armarna. Så man kan säga att jag alltid har varit i behov av någon typ av massage för att få bort min smärta.

Många orsaker till ryggsmärtor

Jag vet inte med er, men varje gång jag har haft ont i ryggen så har jag automatiskt bett massören att arbeta med just ryggen. Är det mellanryggen som smärtar, så är det mellanryggen jag har bett att få masserad. I december, när jag gick till Linda på Vireä, var första gången en massör inkluderade nedre ryggen och sätesmusklerna (rumpmusklerna) i min behandling, fastän jag hade berättat att det är ryggen jag hade problem med. Varför kan man ju undra? Problem med ryggen kan nämligen orsakas av att andra muskler är spända, ett bra exempel är just sätesmusklerna! Så därför tänkte jag nu, tillsammans med Linda på Vireä, lista några typiska smärtor och vad det är som egentligen kan vara orsaken till att just dessa områden orsakar problem.

I have always belonged to that group of people that have had problems with their back, in one way or another. While I was playing football I had also problems with other parts of the body, and while I was playing volleyball I still remember that my lower arms always were tense and stiff. So you could say I have always been in need of some kind of massage to make my pain go away.

Many reasons for back pain

I don’t know about you, but every time I have had pain in my back, I have automatically asked the masseur to work on my back. If my middle back has been hurting, I have asked to get the middle back massaged. In December, when I went to Linda at Vireä, was the first time a masseur included my lower back and my gluteal muscles (butt muscles) in my treatment, even though I had told that it’s my back that is in pain. Why, you might wonder? Problems with the back might also be caused from other muscles being tense, a good example is the gluteal muscles! So this is why I’m going to, together with Linda at Vireä, write down some typical pains and what it is that could be the cause of these problems.

Vireä - Massage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

När jag frågade Linda vilka som är de vanligaste problemen som hon stöter på i sitt jobb, så berättade hon att spänningshuvudvärk, domningar i händer/fingrar, spända axlar/nacke samt olika smärttillstånd i nedre ryggen är bland de vanligaste. I vissa fall även domningar/strålande smärta i benen. Men vad är det då som kan orsaka dessa problem?

Spänningshuvudvärk

Denna typ av smärta har nog alla varit med om någon gång i sitt liv, eller hur? Smärtan orsakas ofta av spända muskler i nacken och axlarna, vilket kan vara rätt vanligt hos till exempel kontorsarbetare. Om man sitter långa dagar framför datorskärmen kan man skapa statisk spänning i axlar och nacke på grund av dålig ergonomi, och blodflödet minskar då på grund av den statiska positionen. Spänningshuvudvärk kan också bero på tandgnissling, som i sin tur orsakar spända käkmuskler, eller också förstås på grund av stress.

Domningar i händer/fingrar

Som jag nämnde tidigare hade jag själv detta problem under tiden jag spelade volleyboll. Men om man bortser från de som sysslar med någon typ av sport så är även här kontorsarbetare den största riskgruppen, alltså de som jobbar med stillasittande datorarbete. Problemet beror vanligtvis på en nervinklämning i nacke/hals eller axlar/bröstmuskler, alltså att spända muskler trycker på en nerv. Ibland kan det även bero på en nervinklämning i armen, men det är mindre vanligt. Handarbetar man mycket kan även det ha samma effekt som ett stillasittande datorarbete, och man kan därför ha problem med domningar i händer/fingrar om man stickar eller virkar mycket.

Spända axlar/nacke

Spända axlar/nacke orsakas ofta av dålig hållning eller dålig ergonomi. Har man svaga muskler i övre ryggen och samtidigt spända bröstmuskler kan axlarna lätt dras framåt och man skapar därefter en spänning i axlarna. Är man stressad är det vanligt att axlarna dras uppåt, vilket också kan orsaka spänningar i axlarna.

Smärta i nedre ryggen

Problem med nedre ryggen är ett område som kan ha oändliga orsaker till att det smärtar. Sedan jag började jobba som kontorsarbetare och sitter vid datorn åtta timmar per dag har jag själv börjat märka av att det här är området som jag själv har mest problem med. En orsak till att man kan ha problem med detta område är till exempel dålig hållning/stillasittande arbete/stående arbete på hårt golv, vilket i sin tur orsakar en överbelastning på muskulaturen i nedre ryggen. Smärta i nedre ryggen kan även orsakas av spända höftböjare/lårmuskler/säte, vilket alltså är orsaken till varför Linda också inkluderat sätesmusklerna i min behandling. Men innan man kan påbörja behandlingen för nedre ryggen finns det vissa saker som massören utesluter innan massagen kan börja. Finns det till exempel risk för att smärtan orsakas av diskbråck eller akut ryggskott bes klienten uppsöka läkare. Om testet för diskbråck är negativt återgår massören till att ta reda på andra orsaker till smärtan. Förutom de tidigare nämnda kan smärta i nedre ryggen också orsakas av till exempel låsningar i kotpelaren (ryggraden) eller i SI-leden/lederna (vid höften). Låsningar i SI-leden/lederna är rätt vanligt hos kvinnor!

Domningar/strålande smärta i benen

Strålande smärta i benen kan vara endera ischias eller falsk ischias. Ischias innebär en reaktion i ischiasnerven på grund av diskbråck i ländryggen, medan falsk ischias innebär en inklämning av ischiasnerven (vanligtvis av piriformismuskeln, som är en djup sätesmuskel). Även här testas patienten för diskbråck, och visar testet positivt bes patienten uppsöka läkare. Men visar testet negativt handlar det alltså troligtvis om spänd sätesmuskulatur.

Vireä - Massage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

When I asked Linda which are the most common problems that she encounters in her work, she told me that tension headache, numbing hands/fingers, tense shoulders/neck and different pains in lower back are the most common. Sometimes even numbing/radiating pain in the legs. But what is it that causes these problems?

Tension headache

This kind of pain everyone has probably felt sometime in their life, right? The pain is often caused by tense muscles in the neck and shoulders, which is quite common for for example office workers. If you sit for long days in front of the computer you might cause a static tension in shoulders and neck because of bad ergonomics, and the blood flow is reduced ’cause of the static position. Tension headache can also be caused by grinding the teeth, which causes tense jaw muscles, and also of course because of stress.

Numbing hands/fingers

As I mentioned before, I have had this problem while I was playing volleyball. But if you disregard from those that engage in some kind of sport, even here office workers are the biggest risk category. The problem is usually caused by a pinched nerve in neck/throat or shoulders/chest muscles, which means that tense muscles put pressure on a nerve. Sometimes it might also be caused by a pinched nerve in the arm, but that’s not as common. If you do a lot of handwork, it might also have the same effect as for those that work with computers, which means you can have the same kind of problems with numbing hands/fingers if you knit or crochet a lot.

Tense shoulders/neck

Tense shoulders/neck is quite often caused by bad posture or bad ergonomic. If you have weak muscles in upper back, and at the same time tense chest muscles, the shoulders easily get pulled forward and that way cause a tension in the shoulders. If you are stressed, it’s quite common that the shoulders are pulled upwards, which also might cause a tension in the shoulders.

Pain in lower back

Problems with the lower back is an area that might have an infinite amount of causes to the pain. Since I started working at an office, and sit in front of the computer eight hours per day, I have noticed that this is the area that I have most problems with. One thing that might be the reason to problems in this area is bad posture/sedentary work/standing work on hard floor, which causes an overload on the muscles in the lower back. Pain in lower back can also be caused by tense hip flexors/thigh muscles/gluteal muscles, which is the reason why Linda also has included gluteal muscles in my treatment. But before you can start the treatment for the lower back, there are certain things that the masseur outrule before the massage can begin. For example, if there is a risk that the pain is caused by a herniated disc or acute lumbago, the patient is asked to visit a doctor. If the test for a herniated disc is negative, the masseur continues finding out what might cause the pain. Other than the previously mentioned causes, lower back pain can also be caused by for example lockings in the spinal column (spine) or in the SI-joint/joints (hips). Lockings in the SI-joint/joints is rather common for women!

Numbing/radiating pain in the legs

Radiating pain in the legs can be either sciatica or false sciatica. Sciatica means that there is a reaction in the sciatica nerve that is caused by an herniated disc in the lower back, while false sciatica means that the sciatica is pinched (normally by the piriformis muscle, which is a deep gluteal muscle). Also here the patient is tested for herniated disc, and if the test is positive the patient is asked to visit a doctor. But if the test is negative, it’s most likely about tense gluteal muscles.

Blog cooperation with Vireä in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Intressant hur kroppen fungerar

Jag tycker själv det är intressant hur kroppen fungerar, och jag tror jag har frågat under varje behandling hos Linda varför vissa punkter smärtar mera än andra. Skulle jag själv inte ha så dåliga leder skulle jag nog utbilda mig till massör och få undersöka olika smärtor! Jag har också bett Linda att berätta vilka områden hon fokuserar på i sin behandling vid olika smärtor, och även vad man kan göra på egen hand för att motverka problem med de ovan nämnda områdena. Men det får bli i ett annat inlägg, so stay tuned!

Samtidigt vill jag påminna er om att ni får -20 % rabatt på alla Lindas behandlingar fram till sista maj tack vare vårt samarbete! Det enda ni behöver göra är att nämna “kaduilla” i kommentarsfältet när ni bokar en tid till Linda – bokningssidan hittar ni här.

Blog cooperation with Vireä in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Interesting how the body works

I think it’s really interesting how the body works, and I think I have asked during every treatment at Linda why some points hurt more than others. If I wouldn’t have so bad joints I would probably school myself to become a masseur. I have also asked Linda to tell which areas she focuses on in her treatments when it comes to certain pains, and also what we can do ourselves to prevent problems in the already mentioned areas. But I will write about that in another blogpost, so stay tuned!

At the same time I want to remind you that you get -20 % discount on all Lindas treatments until last of May, thanks to our cooperation! The only thing you need to do is to mention “kaduilla” in the comment field when you schedule a time to Linda – you find the booking page here.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “VAD ÄR DET SOM ORSAKAR SMÄRTAN?

  1. Väldigt intressant ämne! :) Själv har jag haft problem med nacke/axlar sen jag var tonåring, men i allmänhet blir det bättre om jag tränar aktivt och annars försöker röra på mig lite, medans det genast blir värre om jag är för stillasittande ett par dagar.

    1. Nu när jag har ett stillasittande jobb märker jag att det har blivit mycket värre än tidigare, borde nog satsa mera på träningen och bygga upp musklerna så man skulle slippa de värsta problemen :)

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.