GRADUATION DAY: VISUAL MERCHANDISER

Graduation day! | qandvictoria.wordpress.com

Graduated visual merchandiser

Hooow is it possible that it’s already last of May?! I can hardly believe that we start off with June 2015 tomorrow, unbelievable. This weekend has been a huge weekend for many youths, and I can also admit that it’s been quite a big weekend for me too! On Friday I got my second professional degree, so now I’m officially a visual merchandiser! I didn’t celebrate in any special way, I was actually at work, with a flue and rain on the other side of the window. For me it’s now seven years ago since I got my matriculation examination (some graduation photos you see in this blogpost), and oh how much that’s happened since then. I have grown so much inside, I know myself better than ever, and I so look forward to seeing what the future has to offer.

Läs texten på svenska

Utexaminerad visuell marknadsförare

Huuur är det möjligt att det redan är sista maj?! Jag kan knappt förstå att vi påbörjar juni 2015 imorgon, helt otroligt. Den här helgen har varit en stor helg för många ungdomar och jag kan ju erkänna att den har varit rätt stor även för mig! I fredags fick jag nämligen min andra yrkesmässiga examen, så nu kan jag officiellt titulera mig som visuell marknadsförare! Jag firade inte på något speciellt sätt, utan befann mig faktiskt på jobb med flunsa och dessutom med regn på andra sidan fönstret. För mig är det nu sju år sedan jag tog studenten (några studentfoton ser du i det här inlägget), och ack så mycket som har hänt sedan dess. Jag har växt så mycket inombords, jag känner mig själv bättre än någonsin, och jag ser mycket fram emot vad framtiden har att ge.

PREPARE FOR TAKEOFF

Off to Norway! | qandvictoria.wordpress.com

A prolonged weekend in Norway

Now there’s only a few hours left until I’m on the bus that will take me to Helsinki-Vantaa airport. You maybe remember from before where it is that I’m going? Well yeah, I’m traveling to Norway! It feels like I’ve been on the go constantly the last few weeks, and I’m really hoping that my tiredness will give in once I arrive at Oslo airport. If everything goes as planned (and Finnair won’t have a strike for my flight from Bergen to Helsinki), I will be back in Turku on Monday evening. I’ll probably keep updating Instagram, but it might also be that I’ll enjoy my vacation to the fullest and have a complete strike from all social media. That’s also nice sometimes.

Läs texten på svenska

En förlängd weekend i Norge

Nu är det bara några timmar kvar tills jag sitter på bussen på väg till Helsingfors-Vanda flygplats. Ni minns väl kanske från tidigare vart det är jag reser iväg? Ja, Norge är det alltså som står på agendan! Det känns som om jag konstant har varit ute på resande fot de senaste veckorna och jag hoppas innerligt att tröttheten skall ge efter när jag väl landar på Oslo flygplats. Om allt går enligt planerna (och Finnair håller sig ifrån att strejka just för mitt plan från Bergen till Helsingfors) så är jag tillbaka i Åbo på måndag kväll. Instagram lär jag väl uppdatera vartefter, men så kan det ju också hända att jag tar fullt ut av min semester och totalstrejkar från sociala medier. Skönt det också ibland.

NECK AND SHOULDER PAIN | SELF CARE TIPS

This blogpost is a cooperation with Vireä.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Tension headache

Tension headache can be caused by static tension in shoulders and neck, teeth grinding or stress. If you have static tension in shoulders and neck; the upper back (areas around the shoulder blades), shoulders and neck is included in the treatment. If the tension headache is caused by teeth grinding she includes jaw muscles and temples in her treatment, and if you happen to have headache when visiting the masseur, scalp massage can ease the pain.

Numbing hands/fingers

Numbing hands and fingers can be caused by a pinched nerve in neck/throat or shoulders/chest muscles. In these cases you focus on treating shoulders, neck, throat muscles and chest muscles. In cases where the numbing is caused by a pinched nerve in the arms, you also focus on arms in the treatment.

Tense shoulders/neck

Tense shoulders/neck usually comes from bad posture or bad ergonomics. Here it’s the weak muscles in upper back that might be causing the problems with this part of the body. In this case you treat upper back, shoulders, neck and also throat muscles when needed.

Self care tips:

• Take short breaks during the workday (about 3 – 5 minutes per hour), that might prevent the static tension.
• Light shoulder gymnastics (for example making circles with your shoulders and neck) during the workday helps to start up the blood circulation.
• Stretch the tense muscles! By stretching neck, throat, shoulders and chest during the workday, you can easily prevent tension.
• Neck gymnastics! Work out your neck muscles by doing neck gymnastics.
• Like with most other things, exercise also helps to prevent tension. It helps to improve blood circulation in the body.
• Work ergonomics. If you have recurring problems with tension headache it might just as well be that the problem comes from the work ergonomic. If you have wrong height on your work chair and/or work table, if you sit in wrong posture, if the computer screen is placed in wrong place etc., that might be what is causing the problems.

Läs texten på svenska

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk kan alltså bero på statisk spänning i axlar och nacke, tandgnissling eller på grund av stress. Vid statisk spänning i axlar och nacke behandlas övre rygg (områdena kring skulderbladen), axlar och nacke. Om spänningshuvudvärken beror på tandgnissling är det käkmuskler och tinningar som behandlas, och om man råkar ha huvudvärk just vid behandlingstillfället så kan skalpmassage lätta på huvudvärken.

Domningar i händer/fingrar

Domningar i händer och fingrar kan då orsakas av en nervinklämning i nacke/hals eller axlar/bröstmuskler. I dessa fall så fokuserar man behandlingen på axlar, nacke, halsmuskler, bröstmuskler och skuldror. I de fall där domningen orsakas av en nervinklämning i armarna så fokuserar man också på armarna.

Spända axlar/nacke

Spända axlar/nacke kommer vanligen från dålig hållning eller dålig ergonomi. Här är det de svaga musklerna i övre rygg som kan vara en stor orsak till problem med denna del av kroppen. Här behandlar man övre rygg, axlar, nacke och vid behov bröstmuskler och halsmuskler.

Egenvårdstips:

• Att ta korta pauser under arbetsdagen (ungefär 3 – 5 minuter per timme) kan motverka den statiska spänningen.
• Lätt axelgymnastik (till exempel att göra cirklar med axlar och nacke) under arbetsdagen hjälper att sätta igång blodcirkulationen.
• Stretcha spända muskler! Genom att stretcha nacke, hals, axlar och bröst under arbetsdagen kan man enkelt motverka spänningarna.
• Nackgympa! Träna upp dina nackmuskler med nackgympa.
• Som med det mesta annat hjälper även här motion och vardagsmotion, eftersom det hjälper till att öka blodcirkulationen i kroppen.
• Arbetsergonomin. Har man återkommande problem med spänningshuvudvärk så kan det mycket väl hända att problemet ligger i arbetsergonomin. Har du fel höjd på arbetsstolen och/eller arbetsbordet, sitter du i fel ställning, är datorskärmen placerad på fel ställe etc., kan det vara just det som orsakar problemen.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com