FAZER CAFÉ – BRUNCH IN TURKU

Fazer Café brunch in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Sunday brunch at Fazer Café in Åbo

Today I woke up with such a craving for Sunday brunch! But since my better half didn’t agree, we just stayed home instead and made our own breakfast. My brunch cravings reminded me though that I still haven’t published the blogpost about our visit to Fazer Cafés brunch here i Turku. So, even though I didn’t get to go for brunch this weekend, we can look back a few weeks instead – on Sunday before Christmas Eve I had scheduled a brunch together with T. You, who have followed me for some while already, know that I have been looking for the best brunch place in Turku, and this far I have tested Aula Cafés Sunday brunch, Samppalinnas Saturday/Sunday brunch and Kolmas Linjas Saturday brunch.

Fazer Café is situated in central of Turku, so it’s easy to get there by bus. They serve brunch on Saturdays between 9-15 and on Sundays between 10-15. To me, the long brunch hours are a big plus – if you like sleeping in during the weekends, you still make it for a late brunch. The price is maybe on the more expensive side, since it costs 19,90 euro per person, but Fazer Café is normally also a more expensive café alternative here in Turku. Considering the price, I had also expected a bigger selection of food – but at least there was both warm and cold dishes to choose from. They get an extra big plus for the heavenly shrimp mixture and the cakes we had for dessert! If there’s something that Fazer Café is good at, it’s definitely cakes! I can admit that I got at least two, if not three, pieces of cake before we left – jummy! So, even though the selection was way smaller than I normally prefer, I still think that Fazer Café is a nice brunch alternative. I love the surroundings and the fact that you can sit down and have a look at Turku central at same time as you’re brunching with your friends. If you’re not craving for brunch specifically, there’s also a lot of other things to choose from – so there’s definitely something for everbody.

Fazer Café, Aurakatu 10, 20100 Turku
Brunch Saturdays 9:00-15:00
Brunch Sundays 10:00-15:00

Läs texten på svenska

Söndagsbrunch vid Fazer Café i Åbo

Idag vaknade jag och hade ett sånt otroligt sug efter söndagsbrunch! Men eftersom min bättre hälft tyckte annat, så stannade vi istället hemma och fixa egen frukost. Mitt brunch begär påminde mig dock att jag ännu inte har publicerat blogginlägget från vårt brunchbesök vid Fazer Café här i Åbo. Så fastän det inte blev någon brunch den här helgen, så kan vi blicka tillbaka några veckor istället – söndagen innan julafton hade jag nämligen bokat in en brunch tillsammans med min sambo. Ni som har följt med här ett tag vet att jag är på jakt efter Åbos bästa brunchställe och hittills har jag hunnit testa Aula Cafés söndagsbrunch, Samppalinnas lördags-/söndagsbrunch samt Kolmas Linjas lördagsbrunch.

Fazer Café finns beläget i centrum av Åbo, så det är enkelt att ta sig dit med till exempel stadsbussarna. På lördagar serverar de brunch mellan klockan 9-15 och på söndagar mellan 10-15. De långa brunchtiderna tycker jag är ett stort plus – gillar man att sova länge under helgerna så hinner man ändå passa in en sen brunch. Priset är kanske av det dyrare slaget, då det kostar 19,90 euro per person, men Fazer Café hör överlag inte till ett av de billigare caféalternativen här i Åbo. Med tanke på priset hade jag förväntat mig ett större utbud av maträtter, men där fanns i alla fall en blandning av både kallt och varmt. Ett extra stort plus får de för den gudomligt goda räkröran och kakorna som vi åt till efterrätt! Är det något som Fazer Café är bra på, så är det kakor! Jag kan erkänna att jag hämtade åtminstone två, om inte tre, kakbitar innan vi gick därifrån – mums! Fastän utbudet är mindre än jag själv brukar föredra, så tycker jag ändå att Fazer Café är ett fint brunchalternativ. Jag älskar miljön och det faktum att man kan sitta och titta ut över Åbo centrum samtidigt som man brunchar tillsammans med vännerna. Om man mot förmodan inte är sugen på brunch, så finns det ju också en hel del annat att välja mellan, så där finns nog något för alla.

Fazer Café, Auragatan 10, 20100 Åbo
Brunch lördagar 9:00-15:00
Brunch söndagar 10:00-15:00

Fazer Café brunch in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Fazer Café brunch in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

STUDYING VISUAL MERCHANDISING | SCHOOL GUIDE

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

“Hey you! I started thinking that you’re studying visual merchandising, right? I have been thinking about this myself after I’m done with my current studies. But I would really like to hear more about the education, the school, the way of studying etc., so maybe you would like to tell more about it? :) thanks in advance! ^^”

Jarina asked me this question a while ago and I promiced her to tell more in a seperate post. It could probably be fun for everyone else also to read about my previous studies, maybe there are more of you out there that are thinking about a similar career!

Study visual marketing

Last of december 2013 I graduated from Novia University of Applied Sciences as a furniture designer. Since I hadn’t found a workplace within my own business by then, I decided to keep on studying. I knew that I wanted to work with visual merchandising, and luckily I found an “Visualisti” education at Salon Seudun Ammattiopisto. Since I would graduate already at the turn of the year, I contacted them through e-mail, and quite quickly I was invited to come visit them and for a quick interview. Same day as my visit I was accepted to the education, so the application procedure was very quick and easy for me. The education I have done is a Finnish vocational education in Salo. It’s a very practical education where you go by the motto “learning by doing” – you mainly focus on different projects. Since I had a wide base from my earlier design studies, I many times felt like “I already know this”, but to study in Finnish was still the biggest challenge for me. After only five monts in Salo, I was offered a job within the business, so you could say that I only got to see a small part of the education.

Läs texten på svenska

“Hej du! Jag kom att tänka på att visst studerar du visuell marknadsföring? Jag har själv funderat på något liknande efter att jag har avslutat mina pågående studier. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer om utbildningen, skolan, studiesättet osv så kanske du vill berätta lite? :) tack på förhand! ^^”

Jarina ställde den här frågan av mig för en tid sedan och jag lovade henne att berätta mera i ett eget inlägg. Det kan ju säkert vara roligt för er andra också att läsa om mina senaste studier, kanske det finns fler där ute som funderar på en liknande karriär!

Studera visuell marknadsföring

Den sista december 2013 utexaminerades jag alltså från Yrkeshögskolan Novia som möbelformgivare. Eftersom jag inte hade hittat en arbetsplats inom min egen bransch valde jag istället att studera vidare. Jag visste att jag ville jobba inom visuell marknadsföring och till min stora lycka hittade jag en utbildning vid Salon Seudun Ammattiopisto med inriktningen “Visualisti”. Eftersom jag skulle bli klar redan vid årsskiftet kontaktade jag dem via e-mail, och ganska snabbt fick jag komma på besök och på en snabbintervju. Samma dag som mitt besök blev jag antagen till utbildningen, så själva ansökningsprocessen var väldigt enkel för min del. Utbildningen jag har gått är alltså en finskspråkig yrkesutbildning i Salo. Det är en väldigt praktisk utbildning där man går efter mottot “learning by doing” – man fokuserar alltså till största delen på projekt. Eftersom jag själv hade en bred bas från mina tidigare formgivningsstudier så kände jag många gånger att “det här kan jag redan”, men att studera på finska var ändå den största utmaningen för min del. Efter bara fem månader i Salo blev jag erbjuden jobb inom branschen, så man kan väl säga att jag bara hann ta del av en liten del av själva utbildningen.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Projects during the studies

So what kind of projects did we do during the five months I was there? We got to do three different commissioned work – to design window decals for Aikuiskoulutuskeskus, to plan a mothers day treat at the Marimekko store in Salo and to take new photos for Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs homepage. Besides all of this we also planned a big event, Visualisti Päivä, where we would get to invite other students to present our occupation. Unfortunately I wasn’t able to participate in the later part of the project, since I had already got a job by then, but I went to the event and got to see the result of what we had been working on during the whole spring. Another good thing with the education is that you always work in group. Here below you can for example see the visual identity that our group made for the Visualisti Päivä event. In the picture further down you can see a few details from the identity that got chosen. All school assignments are documented on your blog, and sometimes you could also get extra assignments (type of writing assignments/essays) which you also published on your blog. The way of studying feels very modern and it fits the education perfectly.

Läs texten på svenska

Projekt under studierna

Vilka typer av projekt gjorde vi då under de fem månaderna som jag var där? Tre beställningsarbeten fick vi – att designa fönsterdekaler till Arbetsinstitutet (Aikuiskoulutuskeskus), planera en morsdagsbjudning vid Marimekkobutiken i Salo och att ta nya fotografier till Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs hemsida. Utöver detta så planerade vi också ett stort evenemang, Visualisti Päivä, där vi skulle bjuda in andra elever för att presentera vårt yrke. Tyvärr hann jag inte vara med i slutskedet av Visualisti Päivä projektet eftersom jag redan då hade fått jobb, men jag deltog i evenemanget och fick se slutresultatet av det som vi hade jobbat med hela våren. Ännu en bra sak med utbildningen är att man alltid jobbar i grupp. Här nedanför kan ni bland annat se den visuella identiteten som vår grupp gjorde inför Visualisti Päivä evenemanget. På bilden efter kan ni se några detaljer från den identiteten som blev vald. Alla skoluppgifter dokumenterar man genom sin egen blogg, och ibland kunde man också få extra uppgifter (typ skrivuppgifter/essäer) som även dom skulle publiceras på bloggen. Studiesättet känns alltså väldigt modernt och passar utbildningen utmärkt.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Visual Inspiration - event branding. | qandvictoria.wordpress.com

Theory studies

Besides the projects, the education also includes a few different theory studies, for example design history. You also learn to use most of the Adobe programs, AutoCad and ofcourse a lot about photographing. Most of the courses I didn’t have to take, beucase I had already taken them during my earlier design studies. I also had time to do one work placement period before I ended, and that one I spent at Sokos Mylly in Raisio where I got to style the product presentations inside the store.

Läs texten på svenska

Teoristudier

Utöver projekten ingår även olika typer av teoristudier, till exempel är designhistoria. Dessutom lär man sig också att använda de flesta Adobe programmen, AutoCad och förstås en hel del om fotografering. Största delen av kurserna fick jag själv till godo eftersom jag redan hade haft dem under mina formgivningsstudier. En praktikperiod hann jag också med innan jag slutade, och den spenderade jag vid Sokos Mylly i Raisio där jag fick styla produktpresentationerna inne i butiken.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

The best choice I have ever done

As you may notice it’s quite varying studies and a lot of different assignments. It’s almost impossible to know in beforehand what kind of project you will get to do – it depends a lot about what types of commissioned work offers that come in. The teachers are great and they push you to do your best, and you notice that they really try to give you a wide base for the future. For me, this is one of the best choices I have ever done, and even though it only lasted for five months, it gave me so much. If you want to work with visual merchandising I can definitely recommend this education! If you want to read more of my blogposts from my time in Salo, you find them here.

Läs texten på svenska

Det bästa valet jag har gjort

Som ni märker är det ganska omväxlande studier med massor av olika uppgifter. Det är egentligen omöjligt att veta i förväg vilka typer av projekt man kommer att få – det beror helt enkelt på vilka typer av beställningsarbeten som kommer in. Lärarna är helt ljuvliga och de pushar en verkligen att göra sitt bästa och det märks att de verkligen försöker ge en så bred bas som möjligt inför framtiden. För min del är detta ett av de bästa valen jag har gjort i mitt liv, och fastän det bara varade i fem månader så gav det så otroligt mycket. Vill man jobba med visuell marknadsföring så kan jag varmt rekommendera den här utbildningen! Om ni vill läsa fler inlägg från studietiden i Salo så hittar ni dem här.

CALIFORNIA TRAVEL TIPS?

Photos from Pixabay.

Grand Canyon in Arizona, USA. | qandvictoria.wordpress.com

Our next travel destination

As many of you probably already guessed from the picture I posted on Sunday, it’s California in USA where we’re going this year. Yesterday we had our meeting with Kilroy here in Turku, and now we’re just waiting for their first offer. Now I’m wondering if You happen to have any tips for what to see and do in California? Ist there any specific places you should go to in for example San Francisco, Los Angeles or Las Vegas? Which national parks should you go to once you’re in the area? Are Yosemite, Death Valley and Grand Canyon just as cool as everyone say? I’m also looking for cheap places to stay at, or friends of friends that are open to let us stay over for a few nights. This is a completely new kind of travel destination for me, so I feel like any kinds of tips are more than welcome! :)

Läs texten på svenska

Vårt nästa resmål

Som många säkert redan listat ut från bilden jag postade i söndags, så är det till Kalifornien i USA som vi är på väg i år. Igår var det dags för planeringsmötet vid Kilroy här i Åbo, och nu väntar vi bara på ett första erbjudande från dem. Nu undrar jag om Ni råkar ha några tips på vad man bör se i Kalifornien? Några specifika platser i till exempel San Fancisco, Los Angeles eller Las Vegas? Vilka naturparker är värda att besöka när man en gång befinner sig i området? Är Yosemite, Death Valley och Grand Canyon precis så häftiga som så många får det att låta? Jag är också på jakt efter billiga boenden eller bekantas bekanta som kan tänka sig att låna ut två sovplatser för några nätter. Detta är ett helt nytt typ av resmål för min del, så jag känner att alla tips är mer än välkomna! :)

Yosemite National Park in California, USA. | qandvictoria.wordpress.com

Horseshoe Bend in Arizona, USA. | qandvictoria.wordpress.com