THE YEAR OF 2017: A CHALLENGING YEAR

Before pictures of our backyard. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

A rough year

And yet again another year is about to end. This year has in many ways been one of the roughest years of my life and I can honestly say that I’m relieved that it’s soon about to end. In the end of 2016 I and T traveled to USA, and after a lifelong dream I finally got to visit Hawaii. But as they usually say, once you have reached the top, there’s no other way than down, and unfortunately that’s also what happened to me. Right after our trip my grandmother got sick of cancer, and a few months later she passed away. The day before All Saint’s Day it was yet again time to travel back home, ’cause then it was my grandfather’s turn to be buried. So, this whole year has kind of been about grieving and to reflect about your own life.

Home owners and renovation

But except from the sad parts, there’s also been a few positive moments as well. The beginning of the year was a lot about participating in apartment viewings in the hunt of an own apartment. In July, on the first day of our summer vacation, we found the apartment with big A, and then we also gave our first offer ever. A few weeks later, we visited the bank to sign the papers, and all of a sudden we were home owners. Since our move in September, we have had time to completely change the backyard and at the moment we’re renovating the upstairs bedroom. Most of our things are still packed in moving boxes, but we let it take the time it takes.

Trips during 2017

Besides this, we have also had time with a few shorter trips, both abroad and within Finland. Since we did such a big trip last year, we decided to have a calmer year this year. In middle of May, I went on a fishing trip to Hämeenkyrö with a few of my coworkers, in the beginning of summer I visited Kustavi together with T and right after that I went on a weekend trip to Fiskari, Tammisaari and Hankoo with a friend of mine (which I haven’t yet had time to write about, I’ll publish it next year instead! :)). One of the goals for this year was to see more of the Finnish Archipelago, and that I have definitely done. We also had time to visit Tallinn and a trip to the French Riviera (where we visited Menton, Monaco and Nice) – so, quite much traveling still, even if most of the trips have been rather short.

Now I’m just looking forward to the next year to see what 2018 has to offer.

Läs texten på svenska

Ett tungt år

Så börjar ännu ett år lida mot sitt slut. Det här året har på många sätt varit ett av de tyngsta i mitt liv och jag kan nog inget annat säga än att jag är lättad över att det snart är slut. I slutet av 2016 så reste ju jag och T till USA och efter en livslång dröm så fick jag äntligen besöka Hawaii. Men man brukar ju säga att när man har nått toppen så är det bara neråt som gäller, och så blev det nog tyvärr för min del. Strax därefter så insjuknade min mormor i cancer och bara några månader senare så somnade hon in. Dagen innan alla helgons dag blev det igen dags att resa hem till Österbotten, för då begravdes även min farfar. Så, hela året har på något sätt gått åt till att sörja och att tänka över sitt eget liv.

Bostadsköp och renovering

Men utöver dessa sorgebud så har det ju förstås funnits en del positiva stunder också. Början av året handlade mycket om att gå på bostadsvisningar i jakt på en egen bostad. I juli, första dagen på vår semester, så hittade vi bostaden med stort B och då gav vi även vårt livs första bud. Någon vecka senare så satt vi båda vid banken för att skriva på pappren och helt plötsligt var vi bostadsägare. Sedan vår flytt i september så har vi hunnit totalförändra bakgården och håller för tillfället på att renovera sovrummet på övre våningen. Mycket av våra saker finns ännu nerpackade i flyttlådor, men vi låter det ta den tid det tar.

Resor under 2017

Utöver detta så har vi ju också hunnit på några mindre resor, både utomlands och inom Finland. Eftersom vi gjorde en så stor resa i fjol så bestämde vi oss för ett lugnare år i år. I mitten av maj åkte jag på fiskeresa till Hämeenkyrö tillsammans med några arbetskompisar, i början av sommaren besökte jag Gustavs tillsammans med T och strax därefter åkte jag på weekendresa till Fiskars, Ekenäs och Hangö tillsammans med en kompis (vilket jag ännu inte har hunnit skriva om, det kommer nästa år! :)). Jag hade ju som mål att se mera av den finska skärgården och det kan man ju verkligen säga att jag gjorde. En resa till Tallinn och franska Rivieran hann vi ju också med (där vi besökte Menton, Monaco och Nice) – så en hel del resande har det ju blivit, fastän största delen har varit rätt så korta resor.

Nu blickar jag bara framåt och väntar på att få se vad 2018 har att ge.

Place Masséna in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

Menton, France. | qandvictoria.wordpress.com

Kolm Sibulat in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

PLANTING A HEDGE | HOW-TO GUIDE

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

As I already mentioned in my previous blogpost, we decided to plant the bushes the next day since the tree stump removal took a bit longer than we first had planned. At that point, it was only me and T doing the work, but that worked out fine as well! The best thing with this project was that we had managed to choose a September weekend when the sun was shining and it was super warm. It would definitely not have been the same thing if it would have been pouring down rain both days!

Buy and plant during autumn

I want to start with saying that neither one of us has done gardening before, so we are real newbies! But all newbies has to start somewhere, right? Well, the plants, which you can see in the pictures above, had been bought already the weekend before. Since we were going to plant them a week later, it was important to water them every day to keep them moist until the planting phase. If I remember right, we bought 50 plants so it would be enough for the whole yard, and we paid 1,50 € per plant. 1,50 € is really cheap, so a tip is to wait until late autumn before you buy the plants – many stores have great autumn offers then!

Läs texten på svenska

Som jag redan berättade i förra inlägget så beslöt vi att plantera buskarna först nästa dag då borttagningen av trädstubben tog lite längre än vi först hade planerat. Då var det bara jag och T som var på plats, men det funkade riktigt bra det också! Det bästa med det här projektet var att vi hade lyckats passa in det på en septemberhelg då solen sken och det var verkligen supervarmt. Det skulle nog inte alls ha varit samma sak om det skulle ha spöregnat båda dagarna!

Köp och plantera på hösten

Jag kan ju börja med att säga att ingendera av oss har hållit på med trädgårdsarbete tidigare, så vi är verkliga nybörjare! Men alla nybörjare måste ju börja någonstans, eller hur? Nåväl, plantorna som ni kan se på bilderna här ovanför hade vi köpt och hämtat redan föregående helg. Eftersom vi skulle plantera dem först en vecka senare så var det viktigt att vattna dem varje dag för att de skulle hållas fuktiga ända fram till planteringsskedet. Om jag minns rätt så köpte vi 50 plantor för att det skulle räcka till hela gården och vi betalade 1,50 € per planta. 1,50 € är verkligen jättebilligt, så ett tips är att vänta tills sen höst innan ni köper plantorna, eftersom många affärer ofta har superbra hösterbjudanden just då!

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

This is how we planted the bushes

New plants need new and nutritious ground – since we dug the old bushes away the day before and filled the furrow with new ground, that had already been taken care of. We started the day with placing the plants according to how we wanted them and before we started digging we set up a string to get a straight line to follow. After that it was just to dig a new, smaller, furrow and place the plants with even space (30–50 cm are the recommendations). Here it’s important to dig a furrow that is deep enough so the new ground covers the plants! Before we added more ground, we watered the bushes with plenty of water, to make sure that they wouldn’t dry out in the September heat. Finally we ended the project with sowing a new lawn. Now we’re just waiting for spring to see if both the bushes and the lawn has survived the winter! Besides, the ground where the tree stump was will most likely sink, so it’s possible that we will need to do this a second time anyway. But, we’ll just have to wait and see! :)

Läs texten på svenska

Så här planterade vi buskarna

Nya plantor behöver ny och näringsrik jord – vi grävde ju bort de gamla buskarna dagen innan och fyllde fårorna med ny jord, så den delen hade vi redan fixat. Vi började dagen med att placera ut plantorna enligt hur vi ville ha dem och innan vi började gräva så spände vi upp ett band för att få en rak linje att gå efter. Sen var det bara att gräva en ny, mindre, fåra och placera plantorna med ett jämnt mellanrum (30–50 cm är rekommendationerna). Här var det viktigt att gräva tillräckligt djupt för att den nya jorden skulle täcka plantorna! Innan vi fyllde på med jord så vattnade vi buskarna med rikligt med vatten för att vara helt säkra på de inte skulle torka i septembervärmen. Slutligen avslutade vi projektet med att så en ny gräsmatta. Nu väntar vi med spänning på våren för att se om både buskarna och gräsmattan har överlevt vintern! Dessutom kommer jorden troligtvis att sjunka där trädstubben tidigare fanns, så det kan mycket väl hända att det blir en omgång två igen till våren. Men, det får vi vänta och se! :)

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

TREE STUMP REMOVAL | HOW-TO GUIDE

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

I’ve published a few travel blogposts since last time, but now I was thinking to go back to September and the week before our trip to France! We had quite a few projects before our trip, since we had just got the keys to our new row house apartment. We moved during the last week of August and we did the final cleaning of our old apartment the first weekend of September. After that we lived in chaos for a while, since we spent most of our free time out on the back yard and in stores that sells garden supplies. We had a big project coming up; to dig away the tree stump in the middle of the back yard and to change the hedges around our yard.

Different tree stump removal techniques

We had done quite much research before we started this project, and apparently there are many ways of removing a tree stump. If they are small enough, you should be fine with removing them by hand, but our tree stump measured 40 cm in diameter and would therefore need to be removed with some kind of assistance. First we were planning to rent a stump cutter to mill the surface away and leave the roots in the ground. But we like projects and gladly accepted when an acquaintance offered to dig the stump away with a digging machine! Usually it’s not the stump itself that is the problem, but the roots that are under the ground. The shape of the root system varies depending on which tree species it is – some has deep roots (for example pine and oak) and some has a wider root system (for example fir tree). I red that our old maple tree should have a wide root system, which in this case was better than a deep one.

Preparations for the removal

Before we started the digging, the acquaintance of ours had a look at the stump to get a better idea of how difficult it would be to remove it and what way would be the easiest. We also needed to plan where to place the digging machine and how it would get in to our back yard. This was quite much easier once we decided to change the hedges, that way it had full access from the left side of our yard (we live in the end apartment). Before the actual digging day, we prepared the project with removing the stone slabs and removing half of the flower bench in the end of our yard (we wanted to move the small tree more to the middle, so the flower bench had to be made smaller). Right before we started digging, we also cut the hedge to about 10 cm – after that we were ready to go.

Läs texten på svenska

Det blev ju några reseinlägg här emellan, men nu tänkte jag gå tillbaka till september och veckan innan vår resa till Frankrike! Vi hade ju en hel del projekt där innan vi reste iväg eftersom vi precis hade fått nycklarna till vår nya radhuslägenhet. Vi flyttade sista veckan i augusti och gjorde slutstädningen i vår gamla lägenhet första helgen i september. Efter det så levde vi i ett flyttkaos en tid, eftersom största delen av vår lediga tid spenderade vi på bakgården eller i butiker där de sålde trädgårdsprodukter. Vi hade nämligen ett stort projekt framför oss; att gräva bort trästubben som fanns mitt på bakgården och att byta ut alla buskar som fanns runt vår gård.

Olika sätt för borttagning av trädstubbar

Vi hade läst på en del innan vi började på med det här projektet och tydligen så finns det olika sätt att få bort en trädstubbe. Är de tillräckligt små så kan man klara av att gräva för hand, men vår stubbe mätte 40 cm i diameter och skulle därför behöva tas bort med hjälp av andra hjälpmedel. Först tänkte vi hyra en stubbfräs för att fräsa bort ytan och lämna rotsystemet kvar i marken. Men vi gillar projekt och tackade därför ja när en bekant erbjöd sig att gräva bort hela stubben med grävmaskin! Oftast är det ju inte heller trädstubben i sig som är problemet, utan rötterna som finns under marken. Rotsystemets utformning varierar hos olika trädslag – vissa har djupa pålrötter (till exempel tall och ek) och andra har ett mera utbrett rotsystem (till exempel gran). Vår gamla lönn så läste jag att borde ha ett brett rotsystem, vilket i det här fallet var mycket bättre än ett djupt rotsystem.

Förberedelser inför borttagningen

Innan vi påbörjade grävandet så tog vår bekant sig en titt på trästubben för att kunna få en bättre idé om hur svårt det skulle vara att få bort den och hur det skulle vara lättast att gå till väga. Vi behövde bland annat fundera över var vi skulle placera grävmaskinen och hur den skulle ta sig in på vår gård. Det här var ju aningen lättare då vi sist och slutligen beslöt oss för att byta ut buskarna, för då hade den full tillgång till vänster om gårdsplanen (vi bor i en ändlägenhet). Innan själva grävdagen så förberedde vi projektet med att plocka bort stenplattorna och att gräva bort halva blombänken som fanns i änden av vår gård (vi ville flytta det lilla trädet längre in mot gården, så blombänken behövde förminskas). Strax innan vi satte igång att gräva så klippte vi också av buskarna så att ungefär 10 cm lämnade kvar – sedan var det fritt fram för grävmaskinen att börja på.

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How we removed our tree stump

First we dug away the hedge around the yard and after that it was time for the tree stump. We started off with digging away all the extra ground around the tree stump, and I think this is when we started realizing how big the tree’s root system actually was. Since the digging machine was size small, it was not able to break the roots and just lift the stump off from the ground, but we had to get in under the root system to even be able to get a good grip around the stump. We were all digging like crazy people and all extra help was so needed! Every time the digging machine got a grip around the roots, we helped with adding extra ground under the stump. That way we were able to get it higher and higher up each time it moved. We were so happy when the stump finally got ripped away from the hole! But, it didn’t last for long, since we noticed that the small digging machine wasn’t able to pull the stump away from the yard – the piece was heavier than the maximum lifting capacity of the digging machine. So, we turned it over and tried to get rid of as much extra ground as possible, and finally we got it to work. A hole of 3 meter in diameter was left in the ground – so it was not a small lump that we had just dug away!

The finale

After the tree stump was removed, we picked all the small roots (and other items) that were left from the digging and then we finally filled the hole and all the furrows (where the old hedge had been) with new ground. We used surprisingly much fresh ground, but luckily enough we had ordered the exact amount we needed! Since the digging took so long, we decided to postpone the planting of the new hedges until the next day – I and T could take care of that ourselves. The whole project took us about 7–8 hours (a few breaks included), and we had one small digging machine and three people that dug by hand as help. Even if a project like this might feel impossible to do by yourself, it was actually quite fun to do. Now we have all gained a new experience and next time we know a bit better what to expect!

Läs texten på svenska

Hur vi grävde bort vår trädstubbe

Till att börja med så grävde vi bort buskarna runtom gården och efter det så var det dags för trädstubben. Vi började med att gräva bort all extra jord som fanns runtom trädstubben, och det var väl här som vi alla började inse hur jäkligt stort rotsystem trädet hade. Eftersom grävmaskinen var av en modell mindre så klarade den inte av att bryta av rötterna och bara lyfta bort stubben från marken, utan vi behövde komma in under själva rotsystemet för att ens få ett bra tag om stubben. Här grävde vi alla som tokar och all extra hjälp var så behövlig! Varje gång som grävmaskinen fick tag om rötterna så hjälpte vi till med att fylla på med extra jord under själva stubben. På det här sättet så fick vi den högre upp för varje gång som den rörde på sig. Lyckan sen när den sen sist och slutligen slets bort från sin grop var total! Lyckan höll dock inte i sig särskilt länge eftersom vi märkte att den lilla grävmaskinen inte klarade av att dra bort trädstubben från gårdsplanen – biten var nämligen tyngre än grävmaskinens maximala lyftkapacitet. Så, vi svängde helt enkelt på smeten och försökte få bort så mycket extra jord som möjligt, och till slut så fick vi det att fungera. Kvar lämnade ett hål på 3 meter i diameter – det var alltså ingen liten klimp som vi precis hade grävt bort!

Slutfinishen

Efter att vi hade fått bort trädstubben så plockade vi bort alla små rötter (och andra föremål) som hade lämnat kvar efter grävandet och sen fyllde vi slutligen hålet samt alla fåror, där de gamla buskarna hade stått, med ny jord. Förvånansvärt mycket jord gick åt, men turligt nog så hade vi beställt precis så mycket som vi behövde! Eftersom grävandet tog så pass länge så beslöt vi oss för att skjuta upp planterandet av de nya buskarna tills nästa dag – det kunde jag och T gott fixa på egen hand. Hela projektet tog oss ungefär 7–8 timmar (med några pauser inräknade), och till vår hjälp hade vi en liten grävmaskin samt tre personer som grävde för hand. Fastän ett sådant här projekt kan kännas omöjligt att göra på egen hand så tyckte jag faktiskt att det var ganska roligt i slutändan. Nu är vi alla en erfarenhet rikare och nästa gång vet vi bättre vad vi har att vänta oss!

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com