BEDROOM CEILING RENOVATION – THE END RESULT

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Last week you got to read about the base work that we did for our ceiling renovation – if you missed it, you can read about it here. When the base work was done and we were pleased enough with the reparation of the holes where the old walls had been, it was time for the next step; to add the first layer of finishing plaster. This was the step which we dreaded the most during the renovation. Since the plaster dries relatively fast, we knew that we would need to cover the whole ceiling at once. What we didn’t know was that it would take us 9 (!!) hours to get it done.

Our project in five steps

As I mentioned in my previous blogpost, you could divide our ceiling renovation in to five different steps. I already told you about step 1 to 3, and today I will skip forward to step 4.
1. Sanding the old drywall surface.
2. Fill the holes (where the old walls had been) with new plaster boards.
3. Fill and tape the seams of the plaster boards.
4. Add the first layer of finishing plaster to even out the ceiling surface.
5. Add the second layer of finishing plaster to create texture.

Läs texten på svenska

Förra veckan fick ni läsa om grundarbetet som vi gjorde inför takrenoveringen – om ni missade det så kan ni läsa om det här. När grundarbetet var gjort och vi var tillräckligt nöjda med reparationen av hålen där mellanväggarna tidigare hade varit så var det dags för nästa steg; att lägga på det första lagret av ytspackel. Det här var nog det steget i renoveringen som vi fasade för allra mest. Eftersom spacklet torkar relativt snabbt så visste vi att vi skulle vara tvungna att täcka hela taket på en gång. Det som vi inte visste då, var att det skulle ta 9 (!!) timmar för oss att få det färdigt.

Vårt projekt i fem steg

Som jag nämnde i förra blogginlägget så kan man dela upp vår takrenovering i fem olika steg. Steg 1 till 3 har jag redan berättat om och idag kommer jag att hoppa vidare till steg 4.
1. Slipa ner den gamla rappytan.
2. Fylla åter hålen (där mellanväggarna tidigare hade varit) med nya gipsskivor.
3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar.
4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan.
5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

4. Add the first layer of finishing plaster to even out the ceiling surface

For this, we had bought Weber LR+ finishing plaster, putty mixer, 300 mm putty knife, finishing trowel, mixing bucket and masking tape. We started with adding masking tape to the walls to protect them from plaster (yes, it happens easier than you might think) and then we mixed the finishing plaster with help from the putty mixer and a regular screwdriver. When the plaster was of right consistency, it was time to start! My best tip is to start in a place which is least of a focus point, ’cause it takes a while before you learn the technique. We chose to start above the staircase and then to continue systematically towards the bedroom. We both had slightly different techniques, which you could see at the end , but this isn’t really anything you need to worry about at this point – it can be fixed before adding the second layer.

Läs texten på svenska

4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan

För det här ändamålet hade vi köpt Weber LR+ ytspackel, spackelblandare, 300 mm spackelspade, putsbräda, ämbar och målartejp. Vi började med att lägga ett varv tejp på väggarna för att skydda dem från eventuella missöden (ja, det händer lättare än man tror) och sedan blandade vi ut ytspacklet med hjälp av spackelblandare och en vanlig skruvdragare. När spacklet hade rätt konsistens så var det bara att börja på! Mitt bästa tips här är att börja på ett ställe som är minst i fokus, för det tar ett tag innan man får in den rätta tekniken. Vi valde att börja ovanför trappan och att sedan fortsatta systematiskt in mot själva sovrummet. Vi hade båda lite olika teknik när vi spacklade och det kunde man se mot slutet, men det här är egentligen inget man behöver oroa sig för i det här skedet – det går att åtgärda innan man lägger på det andra varvet.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

5. Add the second layer of finishing plaster to create texture

Before we started with adding the finishing plaster, we had planned to put both layers with the same technique. We had to forget about this plan, since the first layer had taken us 9 hours to get done. Do I even need to mention how exhausted we were after that work day? So, to make the work slightly easier, we chose a different technique for the second layer.

The following weekend, the first layer had dried and it was time to sand the surface and to fix the biggest flaws. This time we used a sanding block with telescopic shaft and sanded everything by hand. When the surface was almost smooth, we just cleaned the ceiling one last time before we added the second layer of finishing plaster. This time we added slightly more water in to the mix and rolled the plaster with a regular paint roller. There is texture rollers which you can use, but we wanted less texture than what they give, so we chose a regular paint roller of slightly better quality instead (it’s important that it’s lint-free!). To reach all the way to the edge, we used a regular sponge. The end result can be seen in the end of this blogpost. I have to say that I am very pleased with what we have accomplished! Sometimes you just have to believe in yourself and try it!

Läs texten på svenska

5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur

Innan vi började på med själva ytspacklandet så hade vi tänkt att vi skulle lägga på båda lagren med samma teknik. Det fick vi snabbt glömma då första varvet hade tagit oss 9 timmar att få färdigt. Behöver jag ens nämna hur slutkörda vi var efter den jobbdagen? Så, för att underlätta jobbet så valde vi en lite lättare variant för det andra varvet.

Därpå följande helg så hade första lagret hunnit torka och det var dags för att slipa ytan och att fixa de värsta skavankerna. Den här gången använde vi ett slipstöd med teleskopskaft och slipade allt för hand. När ytan var så gott som slät så putsade vi taket ännu en sista gång innan det var dags för att lägga på det sista lagret av ytspackel. Den här gången blandade vi i lite mera vatten och rullade sedan på ytspacklet med en vanlig målarrulle. Det finns även texturrullar som man kan använda, men vi ville ha mindre textur än vad dom gav och valde därför en vanlig målarrulle av snäppet bättre kvalitet (viktigt att den inte luddar av sig!). För att nå ut ända till kanterna så använde vi en tvättsvamp som vi duttade på ytspacklet med. Slutresultatet kan ni se i slutet av det här inlägget. Jag måste säga att jag är riktigt nöjd över vad vi har åstadkommit! Ibland måste man bara helt enkelt tro på sig själv och testa sig fram!

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

BEDROOM CEILING RENOVATION

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

You, who follow me on Instagram, have already seen that we are starting to be done with our ceiling renovation, but today I’m going to tell you more specific about what we have done. The renovation has this far taken us about seven weeks from the day when we went to get all the materials, but we have mainly been working during weekends, so this is the reason why it’s taken a bit longer than expected. The reason why we even started renovating the ceiling, you can read about in my previous blogpost about our bedroom renovation. In that blogpost you can also see a few before pictures, in case you are interested in seeing what it looked like before we started.

K-rautas consulting service

When we decided to do the renovation ourselves, we got in contact with K-Rauta here in Turku to get some help along the way. In most of K-rautas stores, they offer consulting service for everyone who is planning to renovate by themselves. After the first meeting they gather all the materials you need on a piece of paper, so that way you get an idea about how much it will cost you. Thanks to this, we also got a discount on everything we bought from them, so this is a great tip in case you ever think about doing a renovation by yourself!

Our project in five steps

Our ceiling renovation could be divided in to five different steps:
1. Sanding the old drywall surface.
2. Fill the holes (where the old walls had been) with new plaster boards.
3. Fill and tape the seams of the plaster boards.
4. Add the first layer of finishing plaster to even out the ceiling surface.
5. Add the second layer of finishing plaster to create texture.

In today’s blogpost I was thinking to tell more specific about the preparations we did before adding the actual finishing plaster. What’s important to remember, is that the base is most important in a ceiling renovation – if the base is badly made, the end result will also look sloppy. So, rather put more effort in making a good base than to try to speed up the process.

Läs texten på svenska

Ni som följer mig på Instagram har redan sett att vi börjar vara på slutrakan med vår takrenovering, men idag kommer jag att ge er en grundligare förklaring på hur vi har gått till väga. Själva renoveringen har hittills tagit oss sju veckor från den dagen då vi hämtade materialet, men vi har jobbat nästan enbart på helgerna vilket är orsaken till att renoveringen har dragit ut lite på tiden. Orsaken till att vi ens började på med en takrenovering kan ni läsa om i mitt förra inlägg om sovrumsrenoveringen. Där syns det också några före bilder, för er som är intresserade av att se hur det såg ut innan vi började på.

K-rautas rådgivningstjänst

När vi hade beslutat oss för att göra renoveringen själva så tog vi genast kontakt med K-Rauta här i Åbo för att få lite hjälp på vägen. På de flesta K-Rauta varuhus erbjuder de nämligen rådgivning för de som planerar att renovera själva och när man har varit på sin konsultation så samlar de allt material som du kan tänkas behöva på ett papper, och man får på så vis ett humm om vilken summa det rör sig om. Tack vare att vi gjorde på detta sätt så fick vi även rabatt på alla inköp som vi gjorde hos dem, så det här är ett jättebra tips ifall ni någon gång funderar på att renovera själva!

Vårt projekt i fem steg

Vår takrenovering kan man egentligen dela upp i fem olika steg:
1. Slipa ner den gamla rappytan.
2. Fylla åter hålen (där mellanväggarna tidigare hade varit) med nya gipsskivor.
3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar.
4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan.
5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur.

I dagens inlägg tänkte jag berätta mera ingående om förberedelserna som vi gjorde innan vi lade på själva ytspacklet. Det som är viktigt att komma ihåg är att grunden är a och o i en takrenovering – är grunden dåligt gjord så kommer också slutresultatet att bli dåligt. Så lägg hellre mera tid på att göra en bra bas istället för att försöka skynda på processen.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

1. Sanding the old drywall surface

Since the top floor is completely open, we started with covering all the surfaces that could in one way or another spread the sanding dust to the first floor. This way we could avoid extra cleaning and we could restrict the renovation completely to the second floor. When everything was covered, we sanded the old drywall surface in the ceiling. For this, we used a Mirka sanding machine, vacuum cleaner (which was connected to the sanding machine), respirator mask and protective goggles.

2. Fill the holes with new plaster boards

When we had sanded the old surface, the next step was to fill the holes from when the walls had been taken down. Thanks to the holes being so small, it was enough for us to buy only one plasterboard, which we cut in to right size to fit into the holes. A stanley knife and a ruler was enough to cut a plasterboard, so we were able to take care of this at the store and could easily bring the pieces home. The plaster boards were attached by screwing them into the ceiling frame.

3. Fill and tape the seams of the plaster boards

When the plaster boards were put into place, the next step was to fill the seams. For this, we had bought mesh tape and Presto J joint filler. The biggest problem we had at this point was to fix the level differences. Since they recommend to put maximum 5 mm thick layers of joint filler per time, we had to put a few layers of filler before the surface was even enough. Between the layers, we let the filler dry and we also sanded the surface before adding a second layer.

Läs texten på svenska

1. Slipa ner den gamla rappytan

Eftersom övre våningen är helt öppen så började vi med att täcka in alla ytor som på ett eller annat sätt skulle kunna sprida slipdammet till första våningen. På det här sättet undgick vi extra städning och kunde begränsa renoveringen helt och hållet till andra våningen. När allt var täckt in så slipade vi ner den gamla rappytan som fanns i taket. Till det här så använde vi en Mirka slipmaskin, dammsugare (kopplad till slipmaskinen), andningsskydd och skyddsglasögon.

2. Fylla åter hålen med nya gipsskivor

När vi hade slipat klart så var nästa steg att fylla åter hålen som hade lämnat kvar efter att mellanväggarna hade tagits bort. Tack vare att hålen var så pass små så räckte det att köpa en gipsskiva som vi sedan skar i rätt storlek för att passa in i hålen. En mattkniv och linjal räcker väl för att kapa en gipsskiva, så det fixade vi på plats i affären för att sedan enkelt kunna frakta hem bitarna. Gipsskivorna fäste vi sedan genom att skruva fast dem i takstommarna.

3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar

När gipsskivorna var på plats så var nästa steg att spackla skarvarna. För det här ändamålet så hade vi köpt målarremsa och Presto J fogspackel. Största problemet som vi hade i det här skedet var att få nivåskillnaderna åtgärdade. Eftersom det rekommenderas att lägga max 5 mm tjockt lager av fogspackel åt gången, så hamnade vi att spackla några varv innan vi tyckte att ytan var tillräckligt jämn. Mellan varven så lät vi spacklet torka och slipade sen ytan innan vi lade på nästa varv.

JACKSON & POLK – DESIGN SHOP IN SAN FRANCISCO

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

So now we have arrived to the last blogpost about our trip to the US. God, there’s been so much fun stuff that we have got to experience during our trip – and it’s great to have everything gathered here in the blog! I hope you have liked following our adventure and that you have got some tips in case you are planning a trip to the west coast of USA or Hawaii. In case there’s something you’re still wondering about after reading this blogpost, don’t hesitate to write me a comment or to send me an e-mail, and I will try to help you out!

Shopping at Ghirardelli Square

As I already mentioned, we spent only four days in San Francisco before it was time to head home. We kind of had set aside only two days for sightseeing (first day we had to go shopping for warmer clothes and the second day we spent in Berkeley at an American football game), so it was quite tight with time. It was during our last day that we took the bus to Golden Gate Bridge and walked back to the hotel. Along that route we passed by both Ghirardelli Square and Fisherman’s Wharf, where we found a lot of interesting design shops to visit. Ghirardelli Square proved to be a goldmine for me, who love local design shops. There are lots of small shops gathered in one place, and there was especially one store that I really liked – Jackson & Polk. If I remember right, they had three different stores at Ghirardelli Square – one with products meant for children, another with products for women and a third for men (/unisex). I visited all three of them and could easily have bought something from all, so the division of products weren’t that black and white! So, if you ever happen to visit San Francisco, make sure to visit Ghirardelli Square if you are looking for beautiful design products! And if nothing else seems interesting, there’s at least a gigantic chocolate shop that is worth a visit. ;)

Läs texten på svenska

Så har vi kommit till det sista blogginlägget om vår resa till USA. Gudars så mycket roligt vi fick uppleva under vår resa – och jättekul att ha allt samlat här i bloggen! Jag hoppas att ni har gillat att få följa med vårt äventyr och att ni har snappat upp en del tips ifall ni själva planerar att resa till USA:s västkust eller Hawaii. Ifall det är något som ni ännu undrar över efter det här inlägget så är det bara att slänga in en kommentar eller maila mig så skall jag hjälpa så gott jag kan!

Shopping vid Ghirardelli Square

Vi spenderade som sagt endast fyra dagar i San Francisco innan det var dags att bege sig tillbaka hemåt. Egentligen hade vi bara två dagar ämnat för sightseeing (första dagen shoppade vi varmare kläder och andra dagen spenderade vi i Berkeley på en amerikansk fotbollsmatch), så det blev lite tight med tid. Det var under sista dagen som vi tog bussen till Golden Gate Bridge och promenerade tillbaka till hotellet. Längsmed den rutten så vek vi in till både Ghirardelli Square och Fisherman’s Wharf, var vi hittade massor av intressanta designbutiker att gå in i. Ghirardelli Square visade sig vara en riktig guldgruva för mig som älskar lokala designshoppar. Här fanns massor av små butiker samlade på ett och samma ställe, och där fanns speciellt en butik som jag fattade tycke för – Jackson & Polk. Om jag minns rätt så hade de tre olika butiker vid Ghirardelli Square – en med produkter ämnade för barn, en annan med produkter riktade åt kvinnor och en tredje för män (/unisex). Jag rannsakade alla tre och skulle lätt ha kunnat köpa något från alla, så det var nog inte så svartvitt när det kom till uppdelningen av produkter! Så, om ni någon gång är på besök i San Francisco, besök Ghirardelli Square om ni är ute efter vackra designprodukter! Och om, mot förmodan, inget annat intresserar så finns där i alla fall en gigantisk chokladbutik som är värd ett besök. ;)

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk
Ghirardelli Square, 900 North Point, Suite E206, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Monday–Thursday 10 am–6 pm, Friday–Saturday 10 am–9 pm, Sunday 10 am–6 pm (hours updated January 2020).

Ghirardelli Square
900 North Point St, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Monday–Sunday 11 am–9 pm (hours updated January 2020).