BEDROOM CEILING RENOVATION

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Ni som följer mig på Instagram har redan sett att vi börjar vara på slutrakan med vår takrenovering, men idag kommer jag att ge er en grundligare förklaring på hur vi har gått till väga. Själva renoveringen har hittills tagit oss sju veckor från den dagen då vi hämtade materialet, men vi har jobbat nästan enbart på helgerna vilket är orsaken till att renoveringen har dragit ut lite på tiden. Orsaken till att vi ens började på med en takrenovering kan ni läsa om i mitt förra inlägg om sovrumsrenoveringen. Där syns det också några före bilder, för er som är intresserade av att se hur det såg ut innan vi började på.

K-rautas rådgivningstjänst

När vi hade beslutat oss för att göra renoveringen själva så tog vi genast kontakt med K-Rauta här i Åbo för att få lite hjälp på vägen. På de flesta K-Rauta varuhus erbjuder de nämligen rådgivning för de som planerar att renovera själva och när man har varit på sin konsultation så samlar de allt material som du kan tänkas behöva på ett papper, och man får på så vis ett humm om vilken summa det rör sig om. Tack vare att vi gjorde på detta sätt så fick vi även rabatt på alla inköp som vi gjorde hos dem, så det här är ett jättebra tips ifall ni någon gång funderar på att renovera själva!

Vårt projekt i fem steg

Vår takrenovering kan man egentligen dela upp i fem olika steg:
1. Slipa ner den gamla rappytan.
2. Fylla åter hålen (där mellanväggarna tidigare hade varit) med nya gipsskivor.
3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar.
4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan.
5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur.

I dagens inlägg tänkte jag berätta mera ingående om förberedelserna som vi gjorde innan vi lade på själva ytspacklet. Det som är viktigt att komma ihåg är att grunden är a och o i en takrenovering – är grunden dåligt gjord så kommer också slutresultatet att bli dåligt. Så lägg hellre mera tid på att göra en bra bas istället för att försöka skynda på processen.

1. Slipa ner den gamla rappytan

Eftersom övre våningen är helt öppen så började vi med att täcka in alla ytor som på ett eller annat sätt skulle kunna sprida slipdammet till första våningen. På det här sättet undgick vi extra städning och kunde begränsa renoveringen helt och hållet till andra våningen. När allt var täckt in så slipade vi ner den gamla rappytan som fanns i taket. Till det här så använde vi en Mirka slipmaskin, dammsugare (kopplad till slipmaskinen), andningsskydd och skyddsglasögon.

2. Fylla åter hålen med nya gipsskivor

När vi hade slipat klart så var nästa steg att fylla åter hålen som hade lämnat kvar efter att mellanväggarna hade tagits bort. Tack vare att hålen var så pass små så räckte det att köpa en gipsskiva som vi sedan skar i rätt storlek för att passa in i hålen. En mattkniv och linjal räcker väl för att kapa en gipsskiva, så det fixade vi på plats i affären för att sedan enkelt kunna frakta hem bitarna. Gipsskivorna fäste vi sedan genom att skruva fast dem i takstommarna.

3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar

När gipsskivorna var på plats så var nästa steg att spackla skarvarna. För det här ändamålet så hade vi köpt målarremsa och Presto J fogspackel. Största problemet som vi hade i det här skedet var att få nivåskillnaderna åtgärdade. Eftersom det rekommenderas att lägga max 5 mm tjockt lager av fogspackel åt gången, så hamnade vi att spackla några varv innan vi tyckte att ytan var tillräckligt jämn. Mellan varven så lät vi spacklet torka och slipade sen ytan innan vi lade på nästa varv.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

You, who follow me on Instagram, have already seen that we are starting to be done with our ceiling renovation, but today I’m going to tell you more specific about what we have done. The renovation has this far taken us about seven weeks from the day when we went to get all the materials, but we have mainly been working during weekends, so this is the reason why it’s taken a bit longer than expected. The reason why we even started renovating the ceiling, you can read about in my previous blogpost about our bedroom renovation. In that blogpost you can also see a few before pictures, in case you are interested in seeing what it looked like before we started.

K-rautas consulting service

When we decided to do the renovation ourselves, we got in contact with K-Rauta here in Turku to get some help along the way. In most of K-rautas stores, they offer consulting service for everyone who is planning to renovate by themselves. After the first meeting they gather all the materials you need on a piece of paper, so that way you get an idea about how much it will cost you. Thanks to this, we also got a discount on everything we bought from them, so this is a great tip in case you ever think about doing a renovation by yourself!

Our project in five steps

Our ceiling renovation could be divided in to five different steps:
1. Sanding the old drywall surface.
2. Fill the holes (where the old walls had been) with new plasterboards.
3. Fill and tape the seams of the plasterboards.
4. Add the first layer of finishing plaster to eaven out the ceiling surface.
5. Add the second layer of finishing plaster to create texture.

In today’s blogpost I was thinking to tell more specific about the preparations we did before adding the actual finishing plaster. What’s important to remember, is that the base is most important in a ceiling renovation – if the base is badly made, the end result will also look sloppy. So, rather put more effort in making a good base than to try to speed up the process.

1. Sanding the old drywall surface

Since the top floor is completely open, we started with covering all the surfaces that could in one way or another spread the sanding dust to the first floor. This way we could avoid extra cleaning and we could restrict the renovation completely to the second floor. When everything was covered, we sanded the old drywall surface in the ceiling. For this, we used a Mirka sanding machine, vacuum cleaner (which was connected to the sanding machine), respirator mask and protective goggles.

2. Fill the holes with new plasterboards

When we had sanded the old surface, the next step was to fill the holes from when the walls had been taken down. Thanks to the holes being so small, it was enough for us to buy only one plasterboard, which we cut in to right size to fit into the holes. A stanley knife and a ruler was enough to cut a plasterboard, so we were able to take care of this at the store and could easily bring the pieces home. The plasterboards were attached by screwing them into the ceiling frame.

3. Fill and tape the seams of the plasterboards

When the plasterboards were put into place, the next step was to fill the seams. For this, we had bought mesh tape and Presto J joint filler. The biggest problem we had at this point was to fix the level differences. Since they recommend to put maximum 5 mm thick layers of joint filler per time, we had to put a few layers of filler before the surface was even enough. Between the layers, we let the filler dry and we also sanded the surface before adding a second layer.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.