BEDROOM CEILING RENOVATION – THE END RESULT

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Last week you got to read about the base work that we did for our ceiling renovation – if you missed it, you can read about it here. When the base work was done and we were pleased enough with the reparation of the holes where the old walls had been, it was time for the next step; to add the first layer of finishing plaster. This was the step which we dreaded the most during the renovation. Since the plaster dries relatively fast, we knew that we would need to cover the whole ceiling at once. What we didn’t know was that it would take us 9 (!!) hours to get it done.

Our project in five steps

As I mentioned in my previous blogpost, you could divide our ceiling renovation in to five different steps. I already told you about step 1 to 3, and today I will skip forward to step 4.
1. Sanding the old drywall surface.
2. Fill the holes (where the old walls had been) with new plaster boards.
3. Fill and tape the seams of the plaster boards.
4. Add the first layer of finishing plaster to even out the ceiling surface.
5. Add the second layer of finishing plaster to create texture.

Läs texten på svenska

Förra veckan fick ni läsa om grundarbetet som vi gjorde inför takrenoveringen – om ni missade det så kan ni läsa om det här. När grundarbetet var gjort och vi var tillräckligt nöjda med reparationen av hålen där mellanväggarna tidigare hade varit så var det dags för nästa steg; att lägga på det första lagret av ytspackel. Det här var nog det steget i renoveringen som vi fasade för allra mest. Eftersom spacklet torkar relativt snabbt så visste vi att vi skulle vara tvungna att täcka hela taket på en gång. Det som vi inte visste då, var att det skulle ta 9 (!!) timmar för oss att få det färdigt.

Vårt projekt i fem steg

Som jag nämnde i förra blogginlägget så kan man dela upp vår takrenovering i fem olika steg. Steg 1 till 3 har jag redan berättat om och idag kommer jag att hoppa vidare till steg 4.
1. Slipa ner den gamla rappytan.
2. Fylla åter hålen (där mellanväggarna tidigare hade varit) med nya gipsskivor.
3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar.
4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan.
5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

4. Add the first layer of finishing plaster to even out the ceiling surface

For this, we had bought Weber LR+ finishing plaster, putty mixer, 300 mm putty knife, finishing trowel, mixing bucket and masking tape. We started with adding masking tape to the walls to protect them from plaster (yes, it happens easier than you might think) and then we mixed the finishing plaster with help from the putty mixer and a regular screwdriver. When the plaster was of right consistency, it was time to start! My best tip is to start in a place which is least of a focus point, ’cause it takes a while before you learn the technique. We chose to start above the staircase and then to continue systematically towards the bedroom. We both had slightly different techniques, which you could see at the end , but this isn’t really anything you need to worry about at this point – it can be fixed before adding the second layer.

Läs texten på svenska

4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan

För det här ändamålet hade vi köpt Weber LR+ ytspackel, spackelblandare, 300 mm spackelspade, putsbräda (muovihierrin på finska), ämbare och målartejp. Vi började med att lägga ett varv tejp på väggarna för att skydda dem från eventuella missöden (ja, det händer lättare än man tror) och sedan blandade vi ut ytspacklet med hjälp av spackelblandare och en vanlig skruvdragare. När spacklet hade rätt konsistens så var det bara att börja på! Mitt bästa tips här är att börja på ett ställe som är minst i fokus, för det tar ett tag innan man får in den rätta tekniken. Vi valde att börja ovanför trappan och att sedan fortsatta systematiskt in mot själva sovrummet. Vi hade båda lite olika teknik när vi spacklade och det kunde man se mot slutet, men det här är egentligen inget man behöver oroa sig för i det här skedet – det går att åtgärda innan man lägger på det andra varvet.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

5. Add the second layer of finishing plaster to create texture

Before we started with adding the finishing plaster, we had planned to put both layers with the same technique. We had to forget about this plan, since the first layer had taken us 9 hours to get done. Do I even need to mention how exhausted we were after that work day? So, to make the work slightly easier, we chose a different technique for the second layer.

The following weekend, the first layer had dried and it was time to sand the surface and to fix the biggest flaws. This time we used a sanding block with telescopic shaft and sanded everything by hand. When the surface was almost smooth, we just cleaned the ceiling one last time before we added the second layer of finishing plaster. This time we added slightly more water in to the mix and rolled the plaster with a regular paint roller. There is texture rollers which you can use, but we wanted less texture than what they give, so we chose a regular paint roller of slightly better quality instead (it’s important that it’s lint-free!). To reach all the way to the edge, we used a regular sponge. The end result can be seen in the end of this blogpost. I have to say that I am very pleased with what we have accomplished! Sometimes you just have to believe in yourself and try it!

Läs texten på svenska

5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur

Innan vi började på med själva ytspacklandet så hade vi tänkt att vi skulle lägga på båda lagren med samma teknik. Det fick vi snabbt glömma då första varvet hade tagit oss 9 timmar att få färdigt. Behöver jag ens nämna hur slutkörda vi var efter den jobbdagen? Så, för att underlätta jobbet så valde vi en lite lättare variant för det andra varvet.

Därpå följande helg så hade första lagret hunnit torka och det var dags för att slipa ytan och att fixa de värsta skavankerna. Den här gången använde vi ett slipstöd med teleskopskaft och slipade allt för hand. När ytan var så gott som slät så putsade vi taket ännu en sista gång innan det var dags för att lägga på det sista lagret av ytspackel. Den här gången blandade vi i lite mera vatten och rullade sedan på ytspacklet med en vanlig målarrulle. Det finns även texturrullar som man kan använda, men vi ville ha mindre textur än vad dom gav och valde därför en vanlig målarrulle av snäppet bättre kvalitet (viktigt att den inte luddar av sig!). För att nå ut ända till kanterna så använde vi en tvättsvamp som vi duttade på ytspacklet med. Slutresultatet kan ni se i slutet av det här inlägget. Jag måste säga att jag är riktigt nöjd över vad vi har åstadkommit! Ibland måste man bara helt enkelt tro på sig själv och testa sig fram!

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.