EASTER TRADITIONS

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

Easter traditions

I don’t really belong to those who has a lot of traditions they keep holding on to. Of course there are a few things that we always did while I was a kid myself, but nothing that I really feel like I want to continue with now as an adult. After moving to Turku there are also a lot of things that has changed, ’cause believe it or not, they don’t celebrate the holidays the same way here in southern Finland as in Ostrobothnia!

One holiday that is really different is Easter. When I still lived in Ostrobothnia, Easter was all about Easter witches, Easter bonfires and candy hidden in the bookshelf. Since I moved to Turku, it’s almost impossible to find bonfires during Easter, and the Easter witches, you see already on Palm Sunday, the Sunday before Easter weekend. Completely weird for me who is used to something else!

Läs texten på svenska

Påsktraditioner

Jag hör egentligen inte till dem som har massor av traditioner som jag håller fast vid. Visst finns det några saker som jag minns att vi alltid gjorde när jag själv var barn, men inget som jag känner att jag bara måste fortsätta med nu som vuxen. Efter att jag flyttade till Åbo så har ju också en hel del förändrats, för tro det eller ej, men här i södra Finland så firar man inte högtiderna på samma sätt som hemma i Österbotten!

En högtid som skiljer sig extra mycket är påsken. När jag ännu bodde i Österbotten så handlade påskhelgen om påskhäxor, påskbrasor och godis gömda i bokhyllan. Sedan jag flyttade till Åbo så är det näst intill omöjligt att hitta påskbrasor under påsken och påskkärringarna ser man redan på palmsöndagen, alltså söndagen innan påskhelgen. Helt knasigt enligt mig som är van med annat!

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

An Easter tradition I want to keep

Now when we have moved to a row house apartment, it’s actually our first time during my nine years in Turku that we even need to think about what we should give to the Easter witches when they knock on our door. Since Easter was one of my favourite holidays as a kid, I will actually keep one tradition from my own childhood when it comes to the Easter candies. My mom used to make these candy gifts wrapped in napkins, which they gave to the Easter witches. I think this is such a great idea – who would not want to get small gifts with a surprise inside?

Do you have a visit from Easter witches and what do you usually give to them?

Läs texten på svenska

En påsktradition jag vill behålla

Nu när vi har flyttat till radhuslägenhet så är det faktiskt första gången under mina nio år i Åbo som vi ens behöver fundera på vad vi skall ge åt påskhäxorna när de knackar på dörren. Eftersom påsken var en av mina favorithögtider som barn, så kommer jag faktiskt att ta tillvara en tradition från min egen uppväxt när det kommer till påskgodiset. Min mamma brukade nämligen alltid göra små godispaket av servetter som de sedan gav åt påskhäxorna som kom. Jag tycker att det här är en sån fin idé – vem vill liksom inte få små paket med en överraskning inuti?

Brukar ni få besök av påskhäxor och vad brukar ni ge åt dem?

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

PAINTING WITH KALKLITIR

This blogpost is a cooperation with Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

We’re starting to be done with the upstairs bedroom renovation! Last weekend it was finally time to paint the accent wall which is behind our bed – I had been changing my mind quite many times whether to put a wallpaper or to make some other kind of effect wall, but finally I decided to try Kalklitir. This paint is most likely familiar to you who follow a lot of interior design blogs, but for the rest of you this might be a completely new kind of product?

What is Kalklitir?

Kalklitir is a paint that consists of water, lime and pigment. The paint is delivered as powder in 1 kg bags and the powder is mixed with 1,7 liters cold water to get 2 liters of paint. In the instructions it says that the paint lasts for two layers on a 6–10 m2 wall, but the wall which we painted was 8,5 m2 big, and we had almost one third of paint left after painting two layers. For painting with Kalklitir you only need a plastic bucket, hand whisk, paint brush, water and powder from Kalklitir. Do spend a few extra euros on the paint brush, ’cause you do not want to pick brush hair while you are painting! We used Kalklitirs own paint brush when we painted our wall, and I would recommend to use this one to be sure to get the end result you are looking for.

Painting with Kalklitir

Start with covering/taping the lists to avoid getting the paint in wrong spots (splatter on the floor is easy to clean with a moist paper) and then mix the powder little by little with water. When the paint has rested for a while, you’re good to go! Remember to mix the paint regularly to make sure you always have the correct consistency. When it’s time to start painting, you can choose between two methods; straight or x-strokes. With the x-strokes you get a lovely cloudy end result, which was exactly what we were looking for! The paint also dries really quickly, so in my opinion it was easier to avoid ugly seams when using this method. Before the paint has had time to dry, you might think that it looks very dark, but once it has dried it will become a lot lighter. Personally, I thought that the color was perfect after the second layer, ’cause it looked almost too light after the first layer.

Painting on a structured wallpaper

Before we started painting I was quite nervous about what the end result would actually look like – we have fiberglass wallpapers in the whole apartment, and after the ceiling renovation we didn’t really wanna spend time on ripping off the structured wallpaper. I googled a lot to find out if anyone else had painted on fiberglass wallpaper before (I would have liked to see what the end result would have looked like), but I didn’t actually find any example pictures of Kalklitir painted on fiberglass wallpaper! At that point I just fel like “screw it, let’s go!”, someone else might also be interested to see what it would look like. :)

Läs texten på svenska

Nu börjar vi nästan vara klara med sovrumsrenoveringen! Förra helgen var det äntligen dags att måla fondväggen som kommer att finnas bakom vår säng – jag hade länge velat fram och tillbaka mellan att tapetsera eller att göra någon annan typ av effektvägg, men till slut föll valet på att testa Kalklitir. För er som följer olika inredningsbloggar så är denna målfärg redan bekant, men för er andra så kanske detta är en helt ny produkt?

Vad är Kalklitir?

Kalklitir är en målfärg som består av enbart vatten, kalk och pigment. Färgen levereras i pulverform i 1 kg påsar och pulvret blandas sedan ut med 1,7 liter kallt vatten för att få 2 liter målfärg. I instruktionerna står det att färgen räcker till två lager på en 6–10 m2 vägg, men väggen som vi målade var 8,5 m2 stor och vi hade nästan en tredjedel av färgen kvar efter två påstrykningar. För att måla med Kalklitir behöver man endast en plastdunk, handvisp, pensel av naturborst, vatten och pulver från Kalklitir. Spendera gärna några extra euron på penseln, för man vill nog inte plocka en massa hår under tiden som man målar! Vi använde Kalklitirs egen pensel när vi målade vår vägg och den skulle jag nog varmt rekommendera för att få det slutresultat som man är ute efter.

Att måla med Kalklitir

Börja med att täcka in/tejpa lister och tak för att undvika att färgen hamnar på fel ställe (stänk på golvet kan man lätt torka bort med ett fuktigt papper) och blanda sedan ut pulvret lite i taget med vatten. När färgen har fått stå en stund är det bara att börja på! Kom ihåg att röra om blandningen mellan varven för att alltid ha rätt konsistens på färgen. När det väl är dags att börja måla så kan man välja mellan två olika tekniker; raka penseldrag eller kryssmetoden. Med kryssmetoden får man en härligt molnigt slutresultat, vilket var exakt det som vi var ute efter! Färgen torkar ju också väldigt snabbt, så jag tyckte att det kändes lättare att undvika fula skarvar när man använde den här metoden. Innan färgen har hunnit torka så kan man tycka att den är väldigt mörk, men när den väl har torkat så kommer den att bli mycket ljusare. Personligen tyckte jag att färgen blev alldeles perfekt efter andra påstrykningen, för den såg nästan för ljus ut efter första varvet.

Att måla på en strukturtapet

Innan vi började måla så fasade jag faktiskt lite för hur slutresultatet faktiskt skulle bli – vi har nämligen glasfibertapet i hela vår lägenhet och efter takrenoveringen så ville vi verkligen inte sätta tid på att ånga ner strukturtapeterna. Jag googlade en hel del för att se om någon annan har målat på glasfibertapet tidigare (jag ville gärna se hur slutresultatet skulle bli), men faktiskt hittade jag inga exempelbilder på hur Kalklitir ser ut när man målat på glasfibertapet! Där och då kände jag bara att “ja men, vi kör!”, någon annan kan ju också vara intresserad av att se hur det börjar se ut. :)

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

The end result

As I already mentioned, I though the color looked too light after the first layer. It was quite exciting to see the paint drying, ’cause while the paint was still wet, you could really see every detail and every stroke you had painted. Many other have written that they have almost regretted their decision while watching the paint dry, but I really liked the effect! When the first layer had dried, I almost got a little bit disappointed when most of the details had disappeared and what was left, was a boring light grey fiberglass wallpaper. At this point I started thinking if it would have been better to paint the base with a grey paint so the white color wouldn’t have shown through. When the second layer had dried, I quickly forgot about this since the result was exactly what I had hoped for! The paint got darker and now you could really see the cloudy effect which we wanted.

“Does the structure show through?” you might wonder. Yes, the structure does show through, but thanks to the cloudy effect which Kalklitir makes, I think the structure disappears really nicely. When you stand close to the wall you can of course see it, but further away you wouldn’t even notice it. If you want more of a genuine stone wall effect, then I wouldn’t really recommend painting straight on to a structured wallpaper, then you just have to get rid of it. Also, even if we used a tape of better quality for covering up the corners, the paint did bleed through. So all the edges I had to paint by hand to get an even transition to the other walls. Except from this, I still think it was a better option for us to leave the structured wallpaper as it was! If you are interested in painting with the same color as us, you find Concrete Primo from Aveo.

Läs texten på svenska

Slutresultatet

Som jag redan nämnde så tyckte jag att färgen såg nästan för ljus ut efter första varvet. Det var ganska spännande att se på när färgen torkade, för medan den var våt så syntes ju verkligen varje liten detalj och varje penseldrag som man hade målat. Många har skrivit att de nästan ångrat sig mitt i målandet på grund av hur det har sett ut under tiden som det torkat, men jag gillade verkligen effekten som färgen gav! När första varvet sen hade torkat så blev jag nästan lite besviken då största delen av detaljerna hade försvunnit och det som lämnat kvar var en tråkig ljusgrå glasfibertapet. I det läget började jag också fundera ifall det skulle ha varit bra att grundmåla med en grå målfärg för att slippa den vita färgen som syntes igenom. När andra varvet sedan hade torkat så glömdes detta bort för resultatet var verkligen så som jag hade hoppats! Färgen mörknade en aning och nu syntes verkligen den molniga effekten som vi var ute efter.

“Syns strukturen igenom?” kanske ni nu undrar. Ja, strukturen syns nog igenom, men tack vare den molniga effekten som Kalklitiren ger så tycker jag att strukturen försvinner väldigt bra. Står man nära väggen så syns den ju förstås bättre, men längre ifrån så skulle nog ingen ens reagera på det. Vill man ha en äkta stenväggskänsla så skulle jag nog ändå rekommendera att inte måla rakt på en strukturtapet, då är det nog bort med tapeterna som gäller. Dessutom, fastän vi använde en tejp av bättre kvalitet för att täcka in hörnen så blödde färgen igenom, så alla kanter hamnade jag att måla för hand för att få en jämn övergång till de andra väggarna. Utöver detta så tycker jag ändå att det var ett bättre val för oss att låta strukturtapeterna vara kvar! Om ni är intresserade av att måla med samma nyans som vi har använt, så hittar ni Concrete Primo från Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Things to think about

Can you paint on wallpaper?

Yes, you can and the product covers surprisingly good (type of wallpaper and how good it is attached to the wall will of course affect the end result)! If you have a really colorful wallpaper, you can use less amount of water when mixing the color, to be on the safe side. What is important to remember, is that obvious seams and the structure in a wallpaper will not disappear when painting with Kalklitir – the result will be the same as if you would paint with regular paint.

Which base can you not paint on?

Kalklitir does not attach on oil based paint or filler – paint first with an acrylic primer and you’ll see that it works better. Walls or objects painted with regular paint is ok (we painted our walls with regular paint before adding the first layer of Kalklitir, that way the filler didn’t affect the end result). You can also paint furniture with Kalklitir, but if it is in heavy use you should add a layer of varnish (check with Kalklitir which varnish they recommend) to avoid oily spots and wear. If you are unsure, always check with Kalklitir first!

Does Kalklitir smell or let off color?

When you mix the powder with water, you will notice that the paint smells pretty much like wet mud, but once the paint has dried it doesn’t smell anything at all. During the first few days, you should avoid touching the paint to be sure that no spots will appear on the item you have painted. When the paint has dried it will be less sensitive and you can touch the surface without getting lime on your fingers.

Can you paint over Kalklitir?

You can’t paint over Kalklitir with regular paint – for this, you first need to paint with a acrylic primer before painting with regular paint. It’s important that the primer doesn’t contain alkyd or oils.

Can you wash/clean Kalklitir?

Kalklitir is not equally tolerant as regular paint and can not be cleaned. Water splashes are no issue, but it can’t handle oil. For smaller stains, you can try to wash it off with water or sanding it with sandpaper, and then paint with primer before adding a new layer of Kalklitir.

Läs texten på svenska

Saker att tänka på

Kan man måla rakt på en tapet?

Ja, det kan man och produkten täcker förvånansvärt bra (typ av tapet och hur bra tapeten är fäst på väggen påverkar förstås slutresultatet)! Om man har en väldigt mönstrad tapet så kan man använda mindre mängd vatten när man blandar ut färgen för att vara på den säkra sidan. Det som är viktigt att komma ihåg är att tydliga skarvar och strukturen i en tapet kommer inte att försvinna när man målar med Kalklitir – resultatet kommer att vara precis som när du målar med vanlig målfärg.

Vilket underlag kan man inte måla på?

Kalklitir fäster inte på oljebaserad färg eller spackel – måla först med en akrylprimer så skall ni se att det funkar bättre. Väggar eller objekt målade med vanlig färg går bra (vi målade våra väggar med vanlig målfärg innan vi strök på första lagret av Kalklitir och spacklet påverkade på så vis inte slutresultatet). Man kan också måla möbler med Kalklitir, men om det är en utsatt yta så bör man stryka på ett lager med lack (kolla med Kalklitir vilken lack de rekommenderar) för att undvika fettfläckar och slitage. Ifall ni är osäkra så kan ni alltid kolla med Kalklitir först!

Luktar eller färgar Kalklitir av sig?

När ni blandar ut pulvret med vatten så kommer ni att märka att färgen luktar ungefär som lervatten, men sen när färgen väl har torkat så luktar den inget alls. Under de första dygnen så bör man undvika att peta på färgen för att vara säker på att det inte uppstår fläckar på det man har målat. När färgen väl har torkat så är den mindre känslig och man kan vidröra ytan utan att få kalk på fingrarna.

Kan man måla över Kalklitir?

Man kan inte måla över Kalklitir med vanlig målfärg – för det här ändamålet så måste man först måla med en akrylbaserad primer innan man målar med vanlig målfärg. Viktigt är att primern inte innehåller alkyd eller oljor.

Kan man tvätta/putsa Kalklitir?

Kalklitir är inte lika tålig som en vanlig målfärg och går alltså inte att torka av. Vattenstänk är ingen fara för färgen men fett tål den inte. För mindre fläckar så kan man försöka tvätta med vatten eller slipa med sandpapper och sedan måla med primer innan man stryker på ett nytt lager av Kalklitir.

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com