BACKPACKER OR SUITCASER: WHO AM I AS A TRAVELLER?

I don’t know about you, but the older I get the faster it feels like the months go by. When I just visited my blog I realized it’s three months since my latest blogpost, and without kidding it feels like tops three weeks since I wrote something here. Where does the time go? Oh well, while I’m sitting here waiting for spring and our first trip of the year, I have filled out this list which Resfredag started in the beginning of the year. Have you also filled it out? Comment here below so I can also read about who you are when you travel!

Läs texten på svenska

Jag vet inte hur det är med er, men ju äldre jag blir desto snabbare känns det som att månaderna går. När jag klickar in mig på bloggen ser jag att det redan är tre månader sedan mitt senaste inlägg, och helt oskojat känns det som om det skulle vara tre veckor sedan jag skrev här sist. Vart försvinner all tid? Nåväl, under tiden som jag sitter och inväntar våren och årets första resa så tänkte jag passa på att fylla i den här listan som Resfredag startade i början av det nya året. Har du också fyllt i listan? Kommentera här under så får jag också läsa vem ni är när ni reser!

Lagos, Portugal. | qandvictoria.wordpress.com

Dive in from the edge of the pool or go in from the pool ladder/side?

I like diving and when it comes to the pool I do both! If the question would be about something else than the pool, I would have answered going in from the side. You can never know what you’ll find from the bottom of the ocean, so that’s why I usually chicken out when it comes to jumping in to the ocean. But this has to be something that changes with age, ’cause I don’t think you thought that much about the consequences when you where younger?

Backpacker or suitcaser?

Backpacker! The only times I use a suitcase is when I travel back home to Ostrobothnia or when we go on shorter trips like for example Tallinn. A backpack is perfect in so many ways; comfortable to carry, least in the way, fits lots of stuff and it has pockets for pretty much everything. If you think of the concept as a travel personality, then nowadays I’m little bit of both – I like getting the most bang for the buck, which is why I book both transport and accommodation in advance. On our InterRail trips, we booked most things once we knew the next destination, but if you travel during peak season you quite often end up paying lots of money for crappy accommodation.

Pack the night before or pack well in advance?

Haha, what do you mean pack the night before? Anyone who knows me, knows that I’m an extreme planner and this includes packing as well. Packing is also, for me, a big part of the whole trip – the trip pretty much starts when I start packing. Usually right after booking a trip, I start making a list of things that I need to bring with me, and once remembering more things I keep adding them to the list. The actual packing of the bags starts a few weeks before the trip.

Arriving to the train station/airport at the last minute or being there 1 hour before deadline?

As I mentioned before, I’m an extreme planner and being out in the last minute is absolutely not my kind of thing. If I travel by airplane, I’m always at the airport at least two hours before departure and if I travel by train or bus I try to be there preferably half an hour in advance, 15 minutes at least. Who likes unnecessary stress?

Charter trips or organizing it yourself?

I haven’t ever really been on a charter trip, unless you count the trips to Tallinn, where transport and hotel has been booked through a traveling agency. You have so much more freedom when planning and buying all tickets and accommodation yourself. I don’t either want to pay for that extra middle hand. But, I would definitely be ready to pay for a charter trip if it would be cheaper than organizing it yourself!

Läs texten på svenska

Dyka i från poolkanten eller smyga i från badstegen/poolkanten?

Jag gillar att dyka och när det gäller pool så blir det nog både och! Skulle frågan gälla annat än pool så skulle jag nog svara att jag smyger i från kanten. Man kan ju liksom aldrig veta vad som finns i havsbotten och därför brukar jag fega ur när det gäller att hoppa i i havet. Det här är nog något som har kommit med åren, för när man var yngre tror jag inte att man tänkte så mycket på konsekvenserna?

Backpacker eller suitcaser?

Backpacker! Enda gångerna som jag använder en suitcase är när jag reser hem till Österbotten eller när vi åker på kortare resor som till exempel Tallinn. En backpack är rätt i så många lägen; bekväm att bära, minst i vägen, rymmer mycket packning och har fack för så många ändamål. Om man tänker på begreppet ur en resepersonlighetssynvinkel så är jag nuförtiden en blandning av båda – jag vill gärna “get the most bang for the buck” och bokar därför både transport och boende i förväg. På InterRail-resorna bokade vi det mesta vartefter vi visste nästa destination, men reser man under högsäsong så blir man ganska ofta tvungen att betala dyra pengar för risiga boenden.

Packa kvällen före eller packa i god tid?

Haha, vadå packa kvällen innan? Den som känner mig vet att jag är en extrem planerare och detta gäller även packandet. Att packa resväskorna är dessutom, för mig, en stor del av själva resan – resan börjar redan när jag börjar packa helt enkelt. Nästan genast efter att jag har bokat en resa brukar jag börja göra upp en lista över saker som jag behöver ta med mig och listan fyller jag på vartefter jag kommer på något. Själva packandet påbörjar jag kanske några veckor innan själva resan börjar.

Sladda in på tågstationen/flygplatsen precis på håret eller vara där 1 timme innan deadline?

Som jag nämnde innan så är jag en extrem planerare och att vara sent ute är absolut inte min grej. Reser jag med flyg är jag alltid på flygplatsen minst två timmar innan avgång och om jag reser med tåg eller buss så försöker jag vara på plats helst en halv timme innan, minst 15 minuter. Vem vill liksom stressa i onödan?

Paketresor eller sy ihop själv?

Jag har nog aldrig varit på en paketresa, om man inte räknar Tallinnresorna förstås där vi har bokat transport och hotell via en resebyrå. Genom att planera och köpa alla biljetter och boenden själv så har man så mycket mera frihet att bestämma själv. Jag vill heller inte betala för den där extra mellanhanden. Men, jag skulle helt klart vara redo att betala för en paketresa om priset i sig är billigare än om jag skulle ordna allt själv!

F-Hoone in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Foodie or nature junkie?

Food has become a more important part than it has been. Before it was all about hostels and home made food, but nowadays I plan certain restaurant visits for a trip. Nature has always been an important part when I choose my next travel destination – for example, I would never have wanted to miss the national parks while in USA.

Ski vacations or beaches?

I don’t like cold and I’m not that big of a fan of skiing either. Honestly, the after-ski interests me more than the slopes. But then again, I don’t really belong to the group of people who likes hanging out at beach either while traveling – it kind of feels like a waste of time? But if I have to choose, sun and warmth definitely wins in this case!

Repeating favorites or new destinations every time?

New destinations every time. I would like to see as many places of the world as possible, which is why I avoid traveling to places I have already been to. Tallinn has become one destination which I keep going back to almost once per year – it’s a perfect get-away vacation when you have limited time to spend on traveling.

Läs texten på svenska

Foodie eller naturjunkie?

På senaste tid har maten blivit mera viktig än den har varit tidigare. Förut var det hostell och egenfixad mat som gällde, men nu planerar jag även in vissa restaurangbesök inför en resa. Naturen igen har nog alltid varit en viktig del när jag väljer resmål – till exempel nationalparkerna i USA skulle jag aldrig ha velat missa.

Skidsemester eller sandstränder?

Jag tycker inte om kyla och är inget stort fan av att åka skidor heller. Helt ärligt så intresserar after-ski:n mera än själva backarna. Men sen igen så hör jag inte heller till dem som hänger på sandstränderna när jag reser – det känns liksom lite som slöseri med tid? Om jag måste välja någondera så vinner nog sol och värme med hästlängder!

Återkommande favoriter eller nya destinationer varje gång?

Nya destinationer varje gång. Jag vill se så mycket av världen som möjligt och därför försöker jag att undvika att resa tillbaka till en plats som jag redan har besökt. Tallinn har dock blivit en destination som vi reser till nästan en gång per år – staden är perfekt för en get-away semester när man har begränsat med tid att spendera på en resa.

Route 66, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Roadtrip or train?

Both! Lately we have started renting a car for a part of the trip and combining it with shorter train and bus trips. When I was younger I InterRailed two times through Europe, and that was a very practical way of traveling between different countries. Another benefit with trains is also that everyone has possibility to look around instead of one having to concentrate on traffic.

System camera or mobile camera?

On this one I have to answer system camera, even though it is extremely unpractical to carry with you. I like having beautiful pictures from our trips, and every time I haven’t had my system camera with me, I have regretted it afterwards. It’s also really seldom that I share mobile photos on my blog, which can result in me leaving a trip completely undocumented in case I haven’t had my system camera with me.

Morning person or evening person?

Oh so many times I have wished to be more of a morning person, especially when I travel! It’s very seldom that you see me outside the ho(s)tel room before 11 in the morning. You miss so much valuable time when you’re as slow as I am! Unfortunately, I can’t really say that I’m much of an evening person either, since I prefer being back at the ho(s)tel before 23…

Läs texten på svenska

Roadtrip eller tågresa?

Både och! På senare år har vi hyrt egen bil under en del av resan och helt enkelt kombinerat det med kortare tåg- eller bussresor. När jag var yngre InterRailade jag två gånger i Europa och det var ett väldigt praktiskt sätt att ta sig fram mellan de olika länderna. Fördelen att resa med tåg är också att alla parter har möjlighet att se sig omkring istället för att en av resenärerna behöver koncentrera sig på trafiken.

Systemkamera eller mobilkamera?

Här måste jag nog säga systemkamera, fastän jag tycker den är extremt opraktisk att bära på. Jag tycker om att ha vackra bilder från resorna vi gör och alla gånger jag inte har haft med mig systemkameran har jag ångrat det i efterhand. Det är också ganska sällan som jag lägger upp mobilbilder på bloggen, vilket gör att jag ibland kan lämna en resa odokumenterad ifall jag enbart har haft med mig mobilkameran.

Morgonmänniska eller kvällsmänniska?

Oj så många gånger jag har önskat att jag skulle vara morgonmänniska, speciellt när jag reser! Det är mycket sällan som man kan se mig utanför ho(s)tellrummet före klockan 11. Man missar ju massor med värdefull tid när man är så seg som jag är! Tyvärr kan jag inte heller säga att jag är en kvällsmänniska, då jag gärna infinner mig tillbaka på ho(s)tellet innan klockan 23…

Malaga, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Spain or Italy?

Hmm, last time I was in Italy was 10 years ago (Jesus, already 10 years ago?!) so it’s slightly difficult to answer this question. We visited Spain in 2014 and spontaneously I would say that Spain is more my thing. I like Spain as a country and also the people in Spain. I would, though, be ready to give Italy another shot within close future!

Soda or alcohol?

Both! A cold soda for lunch and a glass of wine or beer for dinner. I can’t see myself skipping alcohol completely while traveling, but I haven’t either really been one of those that get themselves drunk during a trip. At least at this age I prefer being fresh and alert instead of hung over the day after.

Real books or audiobooks?

I usually bring one book with me when I travel, but quite seldom I have time to read more than a few chapters. I would like to be able to relax with an interesting book when I travel, but I at the same time I also feel like it’s a waste of time. You can still read when being at home.

Läs texten på svenska

Spanien eller Italien?

Hmm, senast jag var i Italien var för 10 år sedan (dziisus, redan 10 år sen?!) så det är lite svårt att svara på den här frågan. Spanien besökte vi senast 2014 och så där spontant skulle jag säga att Spanien är mera min grej. Jag gillar Spanien som land och även människorna i landet. Jag skulle dock vara redo att ge Italien en andra chans inom snar framtid!

Läsk eller alkohol?

Både och! En kall läsk till lunch och ett glas vin eller öl till middagen. Jag kan inte se mig själv lämna bort alkoholen totalt när jag reser, men har heller aldrig varit någon som super mig full under en resa. Åtminstone i den här åldern prioriterar jag att vara pigg och energisk framom att vara bakfull dagen efter.

Äkta böcker eller ljudbok?

Jag brukar ta med mig en bok när jag reser, men ganska sällan hinner jag längre än några kapitel. Jag skulle gärna vilja kunna slappna av med en intressant bok när jag reser, men känner då igen att det är lite slöseri med tid. Läsa kan man ju faktiskt göra där hemma.

JACKSON & POLK – DESIGN SHOP IN SAN FRANCISCO

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

So now we have arrived to the last blogpost about our trip to the US. God, there’s been so much fun stuff that we have got to experience during our trip – and it’s great to have everything gathered here in the blog! I hope you have liked following our adventure and that you have got some tips in case you are planning a trip to the west coast of USA or Hawaii. In case there’s something you’re still wondering about after reading this blogpost, don’t hesitate to write me a comment or to send me an e-mail, and I will try to help you out!

Shopping at Ghirardelli Square

As I already mentioned, we spent only four days in San Francisco before it was time to head home. We kind of had set aside only two days for sightseeing (first day we had to go shopping for warmer clothes and the second day we spent in Berkeley at an American football game), so it was quite tight with time. It was during our last day that we took the bus to Golden Gate Bridge and walked back to the hotel. Along that route we passed by both Ghirardelli Square and Fisherman’s Wharf, where we found a lot of interesting design shops to visit. Ghirardelli Square proved to be a goldmine for me, who love local design shops. There are lots of small shops gathered in one place, and there was especially one store that I really liked – Jackson & Polk. If I remember right, they had three different stores at Ghirardelli Square – one with products meant for children, another with products for women and a third for men (/unisex). I visited all three of them and could easily have bought something from all, so the division of products weren’t that black and white! So, if you ever happen to visit San Francisco, make sure to visit Ghirardelli Square if you are looking for beautiful design products! And if nothing else seems interesting, there’s at least a gigantic chocolate shop that is worth a visit. ;)

Läs texten på svenska

Så har vi kommit till det sista blogginlägget om vår resa till USA. Gudars så mycket roligt vi fick uppleva under vår resa – och jättekul att ha allt samlat här i bloggen! Jag hoppas att ni har gillat att få följa med vårt äventyr och att ni har snappat upp en del tips ifall ni själva planerar att resa till USA:s västkust eller Hawaii. Ifall det är något som ni ännu undrar över efter det här inlägget så är det bara att slänga in en kommentar eller maila mig så skall jag hjälpa så gott jag kan!

Shopping vid Ghirardelli Square

Vi spenderade som sagt endast fyra dagar i San Francisco innan det var dags att bege sig tillbaka hemåt. Egentligen hade vi bara två dagar ämnat för sightseeing (första dagen shoppade vi varmare kläder och andra dagen spenderade vi i Berkeley på en amerikansk fotbollsmatch), så det blev lite tight med tid. Det var under sista dagen som vi tog bussen till Golden Gate Bridge och promenerade tillbaka till hotellet. Längsmed den rutten så vek vi in till både Ghirardelli Square och Fisherman’s Wharf, var vi hittade massor av intressanta designbutiker att gå in i. Ghirardelli Square visade sig vara en riktig guldgruva för mig som älskar lokala designshoppar. Här fanns massor av små butiker samlade på ett och samma ställe, och där fanns speciellt en butik som jag fattade tycke för – Jackson & Polk. Om jag minns rätt så hade de tre olika butiker vid Ghirardelli Square – en med produkter ämnade för barn, en annan med produkter riktade åt kvinnor och en tredje för män (/unisex). Jag rannsakade alla tre och skulle lätt ha kunnat köpa något från alla, så det var nog inte så svartvitt när det kom till uppdelningen av produkter! Så, om ni någon gång är på besök i San Francisco, besök Ghirardelli Square om ni är ute efter vackra designprodukter! Och om, mot förmodan, inget annat intresserar så finns där i alla fall en gigantisk chokladbutik som är värd ett besök. ;)

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk
Ghirardelli Square, 900 North Point, Suite E206, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Monday–Thursday 10 am–6 pm, Friday–Saturday 10 am–9 pm, Sunday 10 am–6 pm (hours updated January 2020).

Ghirardelli Square
900 North Point St, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Monday–Sunday 11 am–9 pm (hours updated January 2020).

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA | TRAVEL GUIDE

Cable Car in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Before it was time to head home again, we did a last stop in San Francisco, California. When we were booking our flights to/from Hawaii, we noticed that it was both cheaper and easier to fly domestic than international. That’s why it felt like the best choice to make a stopover in San Francisco for a few days before flying all the way back home.

Expensive accommodation in San Francisco

San Francisco is known for being a very expensive city, and I can definitely agree on that after spending four days in the city. Cheap accommodation was close to impossible to find. There are a few hostels to choose from, but they are both expensive and in very shady areas of San Francisco. That’s why we chose among the cheapest hotels we could find and booked Hotel North Beach for our four nights there. We paid 100 euro per night and got to live in the area between Telegraph Hill, Financial District and China Town – a really good area to live in. From here you could walk to Fisherman’s Wharf, Ghirardelli Square, Union Square and Lombard Street, and if you wanted to go further away you could easily take the bus.

Läs texten på svenska

Innan det var dags att börja bege sig hemåt igen så hade vi ett sista stopp i San Francisco, Kalifornien. När vi höll på att boka flygbiljetterna till/från Hawaii så märkte vi att det var både billigare och enklare att flyga inrikes istället för internationellt. Därför kändes det mest naturligt att mellanlanda i San Francisco för några dagar innan vi flög hela vägen hem.

Dyrt boende i San Francisco

San Francisco är känt för att vara väldigt dyrt, och det kan jag verkligen intyga efter våra fyra dagar där. Billigt boende var nästintill omöjligt att hitta. Där finns några hostell att välja mellan, men de är både dyra och största delen i väldigt skumma områden av San Francisco. Därför valde vi bland de billigaste hotellen som vi hittade och bokade in oss på Hotel North Beach för våra fyra nätterna där. Vi betalade 100 euro per natt och fick bo i området mitt emellan Telegraph Hill, Financial District och China Town – ett riktigt bra ställe att bo på. Härifrån kunde man promenera till Fisherman’s Wharf, Ghirardelli Square, Union Square och Lombard Street, och ville man åka längre bort så kunde man enkelt ta bussen.

China Town in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Lombard Street in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Golden Gate Bridge in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Golden Gate Bridge in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

American football game

When we arrived from Hawaii to San Francisco, the temperature change was so big that we spent the first day shopping for warmer clothes. The following day we were going to take the train to Berkeley to go see an American football game between California Golden Bears and Utah Utes, and we definitely didn’t want to be cold in there. Well, it was unnecessary to worry about that, since it was really hot and sunny while we were there and I had brought waaay to much clothes with me. But the experience was really cool and I would definitely recommend to go see a football game if you visit the US! It’s said to be more awesome atmosphere at a college football game than at a NFL game, so you can easily choose what works best for you. The prices are pretty much the same, no matter if it’s collage or NFL football.

Sightseeing in San Francisco

The rest of our time in San Francisco we spent on visiting some of the most typical tourist spots, such as the cable cars along e.g. California Street, Pier 39 and Fisherman’s Wharf, Lombard street, Chinatown, Union Square, Ghirardelli Square and Golden Gate Bridge. I have to say that I got really, really excited about this city! The feeling when walking down the streets was amazing – there were so many things to see! All areas is very different from each other, so you can easily adapt your schedule depending on what you want to do that specific day. Unfortunately we didn’t have time to do everything on my wish-list, so I think we’ll have to visit San Francisco again sometime in the near future!

Läs texten på svenska

Amerikansk fotbollsmatch

När vi anlände från Hawaii till San Francisco så var temperaturförändringen så pass stor att vi spenderade vår första dag med att shoppa varmare kläder. Därpå följande dag skulle vi nämligen ta tåget till Berkeley för att gå på en amerikansk fotbollsmatch mellan California Golden Bears och Utah Utes, och där ville vi inte frysa. Tji fick vi när det var jättevarmt och strålande solsken när vi var där och jag hade kånkat på mig alldeles för mycket kläder. Men upplevelsen var jättehäftig så jag rekommenderar verkligen att gå och se en fotbollsmatch om ni någon gång reser till USA! Det sägs till och med vara bättre stämning på en college fotbollsmatch än på en NFL match, så det är bara att välja vad som passar er bäst. Priserna är ungefär samma oberoende om det är college eller NFL.

Sevärdheter i San Francisco

Resten av tiden i San Francisco spenderade vi med att besöka några av de mest typiska turistplatserna såsom kabelvagnarna längs med t.ex. California Street, Pier 39 och Fisherman’s Wharf, Lombard street, Chinatown, Union Square, Ghirardelli Square och Golden Gate Bridge. Jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt förtjust i den här staden! Känslan att gå där längs gatorna var fantastisk – där fanns så otroligt mycket att se! Alla områden skiljer sig väldigt mycket från varandra så man kan enkelt anpassa schemat efter vad man känner för att göra just den dagen. Tyvärr hann vi inte se allt som jag hade på min önskelista, så jag tror nog att det blir ett nytt besök till San Francisco i framtiden!

Fisherman's Wharf in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Fisherman's Wharf in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Transamerica Pyramid and American Zoetrope in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Hotel North Beach
935 Kearny Street, San Francisco, CA 94133

Golden Gate Bridge
Golden Gate Bridge, San Francisco, CA 94129

Pier 39
Beach Street & The Embarcadero, San Francisco, CA 94133

Ghirardelli Square
900 North Point St, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Monday–Sunday 11 am–9 pm (hours updated January 2020).

Lombard street
Lombard St, San Francisco, CA 94133

Transamerica Pyramid
600 Montgomery St, San Francisco, CA 94111