DIY | CHEVRON GARDEN TRELLIS

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

The plans for the backyard

In my previous blogpost I mentioned that we had done a complete transformation of our backyard while I was having my blog break, and today I was thinking to tell you more about what we have actually done. When we moved to our new home about a year ago, we started already then with removing a huge tree stump and planting a new hedge around the yard. When it was warm enough outside again, it was time for the next project; the flower benches and the terrace. In the picture below you can see what it looked like in the beginning of the summer – to the left, you see a half dead tree and a flower bench full of strawberry plants and to the right a minimal flower bench mainly for the blackberry bush. As you might notice, our backyard was also very open, so some kind of privacy screens had to be built to get some more privacy.

Läs texten på svenska

Planerna för bakgården

I mitt förra blogginlägg så nämnde jag att vi hade hunnit med en totalförändring av bakgården under tiden som jag hade haft bloggpaus, och idag tänkte jag berätta lite mera ingående om vad det är som vi egentligen har gjort. När vi flyttade till vårt nya hem för ungefär ett år sedan så började vi ju med att gräva upp en stor trädstubbe och att plantera nya buskar runt gården. När det började bli tillräckligt varmt igen så var det dags att ta tag i nästa projekt; blombänkarna och terrassen. På bilden nedanför kan ni se hur det såg ut i början av sommaren – till vänster ser ni ett halvdött barrträd och en blombänk proppfull med jordgubbsplantor och till höger en minimal blombänk ämnad för björnbärsbusken. Som ni kanske märker så var vår bakgård dessutom väldigt öppen, så något typ av insynsskydd var ett måste för att få en privatare bakgård.

Backyard before putting up the garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises

You can buy ready trellises and fences from for example K-rauta or Bauhaus, but what I had planned didn’t exist, so we were going to have to build them ourselves. We bought untreated boards that were small enough for the project, and sawed them according to the measurements we needed – then it was just to predrill and put them together. When all the parts fit, we took the walls apart to treat and paint the pieces before putting them back together. If you, just like us, use untreated boards, it’s important to treat the material to protect it from moist (we used Tikkurila Valtti® Pohjuste) and to paint them for even better protection.

While we were working on this project, it felt like it would never end – we still had almost 100 pieces to saw, predrill, treat and paint. Now, when everything is done, I couldn’t be more pleased with the result!

What do you think of the result? Would you also consider making your own or would you rather buy ready from the store?

Läs texten på svenska

Gör-det-själv trädgårsspaljéer

Man kan köpa färdiga spaljéer och staket från till exempel K-rauta eller Bauhaus, men just det som jag hade i planerna fanns inte att köpa färdigt, så vi skulle alltså komma att behöva bygga dem själva. Vi köpte obehandlade brädor som var tillräckligt små för ändamålet och sågade dem enligt måtten som vi behövde – sen var det bara att förborra och sätta ihop. När alla delar passade så tog vi isär väggarna igen för att slutligen behandla och måla alla bräden innan vi satte ihop dem igen. Om man, som vi, använder sig av obehandlade brädor så är det viktigt att behandla dem för att skydda materialet mot fukt (vi använde oss av Tikkurila Valtti® Pohjuste) och att sedan ytmåla för ännu bättre skydd.

När vi väl höll på med det här projektet så kändes det verkligen som ett evighetsprojekt – det var ju ändå närmare 100 bitar som skulle sågas, förborras, behandlas och målas. Nu när allt är klart så är jag mera än nöjd och tycker att det definitivt var värt besväret!

Vad tycker ni om slutresultatet? Skulle ni också kunna tänka er att göra egna eller skulle ni hellre köpa färdiga från butiken?

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

THE REAL REASON WHY I BLOG

Autumn in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Spring and summer swept by in the blink of an eye and all of a sudden it’s Ocrober and six (!) months since my last blogpost. What happened there, you could ask? Honestly, it’s been a much needed break and it’s been nice to be able to focus on things that have felt good in the moment. Quite much has happened during these six months and I don’t really know where to begin. At least, I have a lot to show you – we have been on two trips and we have also had time for a complete change of the back yard and our home. Luckily, the renovation projects start to be done now and I can finally start to relax when I see that the floors aren’t full of things that have not yet found their place.

The reason why I blog

I have also had time to reflect about blogging and why I do it. What is it really that makes me write my thoughts down for everyone to read and to show you photos from my life? During my break, I have come to realize that the real reason why I do this, is to get in touch with people that I wouldn’t necessarily get the chance to meet in real life. You, who read my blog, do it for a reason – maybe you are someone who can relate to the life I live here, maybe you like the same things I do, of maybe you are even someone who would be a great friend of mine in real life.

When you blog, you give a lot of yourself. You want to tell a story and capture the peron who is reading, mainly ’cause you want the person to come back – exactly as in real life. But the same way as it is in real life, you need something in return to want to continue the dialogue. To keep the conversation going, both parties need to be active, right? So, if there is something I wish more of when it comes to blogging, it is a stronger connection to my readers. What kind of thoughts does my texts and pictures bring on? Keep the conversation going, if you know what I mean?

Läs texten på svenska

Våren och sommaren svepte förbi i ett huj och helt plötsligt är det oktober och hela sex (!) månader sedan mitt senaste blogginlägg. Vad hände där, kan man ju undra? Helt ärligt så har det varit en välbehövlig paus och det har varit skönt att kunna fokusera på det som har känts bäst för stunden. Det har ju också hunnit hända en hel del under dessa sex månader och egentligen vet jag inte riktigt var jag skall börja. Jag har i alla fall en hel del som jag vill visa er – vi har varit på två resor och så har vi hunnit med en totalförändring av både bakgården och hemmet. Renoveringsprojekten börjar tack och lov vara på slutrakan nu och jag kan äntligen börja slappna av när jag ser att golvytorna inte längre är belamrade med saker som ännu inte har hittat sin plats.

Orsaken till att jag bloggar

Jag har också hunnit fundera en hel del över det här med bloggande och varför jag gör det. Vad är det egentligen som får mig att skriva ner mina tankar för alla att läsa och att visa er foton från mitt liv? Under den här pausen så har jag kommit fram till att den verkliga orsaken till att jag gör det här, är för att få kontakt med människor som jag kanske annars inte skulle ha chansen att träffa i mitt riktiga liv. Du som läser min blogg gör ju det av en orsak – kanske du är någon som kan relatera till det liv jag lever här, kanske du gillar samma saker som jag gör, kanske du till och med är någon som skulle bli en god vän till mig i det verkliga livet.

När man bloggar så ger man ju väldigt mycket av sig själv. Man vill berätta och fängsla den som läser, för man vill ju att personen skall komma tillbaka – precis som i det verkliga livet. Men liksom i det verkliga livet så behövs ju något i gengäld för att man skall orka fortsätta dialogen. För att konversationen skall flyta på så behöver båda parter vara aktiva, eller hur? Så, om det är något jag önskar mera av när det kommer till bloggandet så är det ett starkare band till er som läser. Vilka tankar väcker mina texter och mina bilder hos Dig? Keep the conversation going, om ni förstår vad jag menar?

Autumn in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

To keep on blogging

I was now planning to take a careful step back in to the blog world. No pressure on delivering, but instead to try to focus on those special bonds, that I want to create with you. So to take a first step in the right direction, it would be fun to hear a quick hello from You who are reading. If you feel like you have even more to give, I would love to hear for example how you have found your way here and what it is that makes you keep coming back. If there is something specific that you would like to read more about, now is also the perfect timing to give me a heads up!

With that said, I hope we’ll talk again soon – I promise to try to have a shorter break until next time! :)

Läs texten på svenska

Att fortsätta blogga

Jag tänkte försöka ta ett försiktigt kliv tillbaka in i bloggvärlden igen. Ingen press på att leverera, utan istället att försöka skapa de där speciella banden med er, som jag så gärna vill göra. För att ta det första steget i rätt riktning, så skulle det vara kul att höra ett kort hej från just dig som läser. Om du har mera att ge än så, så får du jättegärna berätta mera om till exempel hur du har hittat hit och vad det är som gör att du fortsätter att tittar in på min blogg. Om det är något som du är speciellt intresserad av att läsa mera om så är nu ett perfekt tillfälle att ge mig en heads up!

Med det sagt så hoppas jag att vi hörs snart igen – jag lovar att försöka att ha en kortare paus till nästa gång! :)

EASTER TRADITIONS

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

Easter traditions

I don’t really belong to those who has a lot of traditions they keep holding on to. Of course there are a few things that we always did while I was a kid myself, but nothing that I really feel like I want to continue with now as an adult. After moving to Turku there are also a lot of things that has changed, ’cause believe it or not, they don’t celebrate the holidays the same way here in southern Finland as in Ostrobothnia!

One holiday that is really different is Easter. When I still lived in Ostrobothnia, Easter was all about Easter witches, Easter bonfires and candy hidden in the bookshelf. Since I moved to Turku, it’s almost impossible to find bonfires during Easter, and the Easter witches, you see already on Palm Sunday, the Sunday before Easter weekend. Completely weird for me who is used to something else!

Läs texten på svenska

Påsktraditioner

Jag hör egentligen inte till dem som har massor av traditioner som jag håller fast vid. Visst finns det några saker som jag minns att vi alltid gjorde när jag själv var barn, men inget som jag känner att jag bara måste fortsätta med nu som vuxen. Efter att jag flyttade till Åbo så har ju också en hel del förändrats, för tro det eller ej, men här i södra Finland så firar man inte högtiderna på samma sätt som hemma i Österbotten!

En högtid som skiljer sig extra mycket är påsken. När jag ännu bodde i Österbotten så handlade påskhelgen om påskhäxor, påskbrasor och godis gömda i bokhyllan. Sedan jag flyttade till Åbo så är det näst intill omöjligt att hitta påskbrasor under påsken och påskkärringarna ser man redan på palmsöndagen, alltså söndagen innan påskhelgen. Helt knasigt enligt mig som är van med annat!

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

An Easter tradition I want to keep

Now when we have moved to a row house apartment, it’s actually our first time during my nine years in Turku that we even need to think about what we should give to the Easter witches when they knock on our door. Since Easter was one of my favourite holidays as a kid, I will actually keep one tradition from my own childhood when it comes to the Easter candies. My mom used to make these candy gifts wrapped in napkins, which they gave to the Easter witches. I think this is such a great idea – who would not want to get small gifts with a surprise inside?

Do you have a visit from Easter witches and what do you usually give to them?

Läs texten på svenska

En påsktradition jag vill behålla

Nu när vi har flyttat till radhuslägenhet så är det faktiskt första gången under mina nio år i Åbo som vi ens behöver fundera på vad vi skall ge åt påskhäxorna när de knackar på dörren. Eftersom påsken var en av mina favorithögtider som barn, så kommer jag faktiskt att ta tillvara en tradition från min egen uppväxt när det kommer till påskgodiset. Min mamma brukade nämligen alltid göra små godispaket av servetter som de sedan gav åt påskhäxorna som kom. Jag tycker att det här är en sån fin idé – vem vill liksom inte få små paket med en överraskning inuti?

Brukar ni få besök av påskhäxor och vad brukar ni ge åt dem?

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com