BACKPACKER OR SUITCASER: WHO AM I AS A TRAVELLER?

Jag vet inte hur det är med er, men ju äldre jag blir desto snabbare känns det som att månaderna går. När jag klickar in mig på bloggen ser jag att det redan är tre månader sedan mitt senaste inlägg, och helt oskojat känns det som om det skulle vara tre veckor sedan jag skrev här sist. Vart försvinner all tid? Nåväl, under tiden som jag sitter och inväntar våren och årets första resa så tänkte jag passa på att fylla i den här listan som Resfredag startade i början av det nya året. Har du också fyllt i listan? Kommentera här under så får jag också läsa vem ni är när ni reser!

Lagos, Portugal. | qandvictoria.wordpress.com

Dyka i från poolkanten eller smyga i från badstegen/poolkanten?

Jag gillar att dyka och när det gäller pool så blir det nog både och! Skulle frågan gälla annat än pool så skulle jag nog svara att jag smyger i från kanten. Man kan ju liksom aldrig veta vad som finns i havsbotten och därför brukar jag fega ur när det gäller att hoppa i i havet. Det här är nog något som har kommit med åren, för när man var yngre tror jag inte att man tänkte så mycket på konsekvenserna?

Backpacker eller suitcaser?

Backpacker! Enda gångerna som jag använder en suitcase är när jag reser hem till Österbotten eller när vi åker på kortare resor som till exempel Tallinn. En backpack är rätt i så många lägen; bekväm att bära, minst i vägen, rymmer mycket packning och har fack för så många ändamål. Om man tänker på begreppet ur en resepersonlighetssynvinkel så är jag nuförtiden en blandning av båda – jag vill gärna “get the most bang for the buck” och bokar därför både transport och boende i förväg. På InterRail-resorna bokade vi det mesta vartefter vi visste nästa destination, men reser man under högsäsong så blir man ganska ofta tvungen att betala dyra pengar för risiga boenden.

Packa kvällen före eller packa i god tid?

Haha, vadå packa kvällen innan? Den som känner mig vet att jag är en extrem planerare och detta gäller även packandet. Att packa resväskorna är dessutom, för mig, en stor del av själva resan – resan börjar redan när jag börjar packa helt enkelt. Nästan genast efter att jag har bokat en resa brukar jag börja göra upp en lista över saker som jag behöver ta med mig och listan fyller jag på vartefter jag kommer på något. Själva packandet påbörjar jag kanske några veckor innan själva resan börjar.

Sladda in på tågstationen/flygplatsen precis på håret eller vara där 1 timme innan deadline?

Som jag nämnde innan så är jag en extrem planerare och att vara sent ute är absolut inte min grej. Reser jag med flyg är jag alltid på flygplatsen minst två timmar innan avgång och om jag reser med tåg eller buss så försöker jag vara på plats helst en halv timme innan, minst 15 minuter. Vem vill liksom stressa i onödan?

Paketresor eller sy ihop själv?

Jag har nog aldrig varit på en paketresa, om man inte räknar Tallinnresorna förstås där vi har bokat transport och hotell via en resebyrå. Genom att planera och köpa alla biljetter och boenden själv så har man så mycket mera frihet att bestämma själv. Jag vill heller inte betala för den där extra mellanhanden. Men, jag skulle helt klart vara redo att betala för en paketresa om priset i sig är billigare än om jag skulle ordna allt själv!

F-Hoone in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Foodie eller naturjunkie?

På senaste tid har maten blivit mera viktig än den har varit tidigare. Förut var det hostell och egenfixad mat som gällde, men nu planerar jag även in vissa restaurangbesök inför en resa. Naturen igen har nog alltid varit en viktig del när jag väljer resmål – till exempel nationalparkerna i USA skulle jag aldrig ha velat missa.

Skidsemester eller sandstränder?

Jag tycker inte om kyla och är inget stort fan av att åka skidor heller. Helt ärligt så intresserar after-ski:n mera än själva backarna. Men sen igen så hör jag inte heller till dem som hänger på sandstränderna när jag reser – det känns liksom lite som slöseri med tid? Om jag måste välja någondera så vinner nog sol och värme med hästlängder!

Återkommande favoriter eller nya destinationer varje gång?

Nya destinationer varje gång. Jag vill se så mycket av världen som möjligt och därför försöker jag att undvika att resa tillbaka till en plats som jag redan har besökt. Tallinn har dock blivit en destination som vi reser till nästan en gång per år – staden är perfekt för en get-away semester när man har begränsat med tid att spendera på en resa.

Route 66, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Roadtrip eller tågresa?

Både och! På senare år har vi hyrt egen bil under en del av resan och helt enkelt kombinerat det med kortare tåg- eller bussresor. När jag var yngre InterRailade jag två gånger i Europa och det var ett väldigt praktiskt sätt att ta sig fram mellan de olika länderna. Fördelen att resa med tåg är också att alla parter har möjlighet att se sig omkring istället för att en av resenärerna behöver koncentrera sig på trafiken.

Systemkamera eller mobilkamera?

Här måste jag nog säga systemkamera, fastän jag tycker den är extremt opraktisk att bära på. Jag tycker om att ha vackra bilder från resorna vi gör och alla gånger jag inte har haft med mig systemkameran har jag ångrat det i efterhand. Det är också ganska sällan som jag lägger upp mobilbilder på bloggen, vilket gör att jag ibland kan lämna en resa odokumenterad ifall jag enbart har haft med mig mobilkameran.

Morgonmänniska eller kvällsmänniska?

Oj så många gånger jag har önskat att jag skulle vara morgonmänniska, speciellt när jag reser! Det är mycket sällan som man kan se mig utanför ho(s)tellrummet före klockan 11. Man missar ju massor med värdefull tid när man är så seg som jag är! Tyvärr kan jag inte heller säga att jag är en kvällsmänniska, då jag gärna infinner mig tillbaka på ho(s)tellet innan klockan 23…

Malaga, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Spanien eller Italien?

Hmm, senast jag var i Italien var för 10 år sedan (dziisus, redan 10 år sen?!) så det är lite svårt att svara på den här frågan. Spanien besökte vi senast 2014 och så där spontant skulle jag säga att Spanien är mera min grej. Jag gillar Spanien som land och även människorna i landet. Jag skulle dock vara redo att ge Italien en andra chans inom snar framtid!

Läsk eller alkohol?

Både och! En kall läsk till lunch och ett glas vin eller öl till middagen. Jag kan inte se mig själv lämna bort alkoholen totalt när jag reser, men har heller aldrig varit någon som super mig full under en resa. Åtminstone i den här åldern prioriterar jag att vara pigg och energisk framom att vara bakfull dagen efter.

Äkta böcker eller ljudbok?

Jag brukar ta med mig en bok när jag reser, men ganska sällan hinner jag längre än några kapitel. Jag skulle gärna vilja kunna slappna av med en intressant bok när jag reser, men känner då igen att det är lite slöseri med tid. Läsa kan man ju faktiskt göra där hemma.

Click here for English »

I don’t know about you, but the older I get the faster it feels like the months go by. When I just visited my blog I realized it’s three months since my latet blogpost, and without kidding it feels like tops three weeks since I wrote something here. Where does the time go? Oh well, while I’m sitting here waiting for spring and our first trip of the year, I have filled out this list which Resfredag started in the beginning of the year. Have you also filled it out? Comment here below so I can also read about who you are when you travel!

Lagos, Portugal. | qandvictoria.wordpress.com

Dive in from the edge of the pool or go in from the pool ladder/side?

I like diving and when it comes to the pool I do both! If the question would be about something else than the pool, I would have answered going in from the side. You can never know what you’ll find from the bottom of the ocean, so that’s why I usually chicken out when it comes to jumping in to the ocean. But this has to be something that changes with age, ’cause I don’t think you thought that much about the consequences when you where younger?

Backpacker or suitcaser?

Backpacker! The only times I use a suitcase is when I travel back home to Ostrobothnia or when we go on shorter trips like for example Tallinn. A backpack is perfect in so many ways; comfortable to carry, least in the way, fits lots of stuff and it has pockets for pretty much everything. If you think of the concept as a travel personalilty, then nowadays I’m little bit of both – I like getting the most bang for the buck, which is why I book both transport and accomodation in advance. On our InterRail trips, we booked most things once we knew the next destination, but if you travel during peak season you quite often end up paying lots of money for crappy accomodation.

Pack the night before or pack well in advance?

Haha, what do you mean pack the night before? Anyone who knows me, knows that I’m an extreme planner and this includes packing as well. Packing is also, for me, a big part of the whole trip – the trip pretty much starts when I start packing. Usually right after booking a trip, I start making a list of things that I need to bring with me, and once remembering more things I keep adding them to the list. The actual packing of the bags starts a few weeks before the trip.

Arriving to the train station/airport at the last minute or being there 1 hour before deadline?

As I mentioned before, I’m an extreme planner and being out in the last minute is absolutely not my kind of thing. If I travel by airplane, I’m always at the airport at least two hours before departure and if I travel by train or bus I try to be there preferrably half an hour in advance, 15 minutes at least. Who likes unnecessary stress?

Charter trips or organizing it yourself?

I haven’t ever really been on a charter trip, unless you count the trips to Tallinn, where transport and hotel has been booked through a traveling agency. You have so much more freedom when planning and buying all tickets and accomodation yourself. I don’t either want to pay for that extra middle hand. But, I would definitely be ready to pay for a charter trip if it would be cheaper than organizing it yourself!

F-Hoone in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Foodie or nature junkie?

Food has become a more important part than it has been. Before it was all about hostels and home made food, but nowadays I plan certain restaurant visits for a trip. Nature has always been an important part when I choose my next travel destination – for example, I would never have wanted to miss the national parks while in USA.

Ski vacations or beaches?

I don’t like cold and I’m not that big of a fan of skiing either. Honestly, the after-ski interests me more than the slopes. But then again, I don’t really belong to the group of people who likes hanging out at beach either while traveling – it kind of feels like a waste of time? But if I have to choose, sun and warmth definitely wins in this case!

Repeating favourites or new destinations every time?

New destinations every time. I would like to see as many places of the world as possible, which is why I avoid traveling to places I have already been to. Tallinn has become one destination which I keep going back to almost once per year – it’s a perfect get-away vacation when you have limited time to spend on traveling.

Route 66, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Roadtrip or train?

Both! Lately we have started renting a car for a part of the trip and combining it with shorter train and bus trips. When I was younger I InterRailed two times through Europe, and that was a very practical way of traveling between different countries. Another benefit with trains is also that everyone has possibility to look around instead of one having to concentrate on traffic.

System camera or mobile camera?

On this one I have to answer system camera, even though it is extremely unpractical to carry with you. I like having beautiful pictures from our trips, and every time I haven’t had my system camera with me, I have regretted it afterwards. It’s also really seldom that I share mobile photos on my blog, which can result in me leaving a trip completely undocumented in case I haven’t had my system camera with me.

Morning person or evening person?

Oh so many times I have wished to be more of a morning person, especially when I travel! It’s very seldom that you see me outside the ho(s)tel room before 11 in the morning. You miss so much valuable time when you’re as slow as I am! Unfortunately, I can’t really say that I’m much of an evening person either, since I prefer being back at the ho(s)tel before 23…

Malaga, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Spain or Italy?

Hmm, last time I was in Italy was 10 years ago (jesus, already 10 years ago?!) so it’s slightly difficult to answer this question. We visited Spain in 2014 and spontaniously I would say that Spain is more my thing. I like Spain as a country and also the people in Spain. I would, though, be ready to give Italy another shot within close future!

Soda or alcohol?

Both! A cold soda for lunch and a glass of wine or beer for dinner. I can’t see myself skipping alcohol completely while traveling, but I haven’t either really been one of those that get themself drunk during a trip. At least at this age I prefer being fresh and alert instead of hung over the day after.

Real books or audiobooks?

I usually bring one book with me when I travel, but quite seldom I have time to read more than a few chapters. I would like to be able to relax with an interesting book when I travel, but I at the same time I also feel like it’s a waste of time. You can still read when being at home.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

THE REAL REASON WHY I BLOG

Autumn in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Våren och sommaren svepte förbi i ett huj och helt plötsligt är det oktober och hela sex (!) månader sedan mitt senaste blogginlägg. Vad hände där, kan man ju undra? Helt ärligt så har det varit en välbehövlig paus och det har varit skönt att kunna fokusera på det som har känts bäst för stunden. Det har ju också hunnit hända en hel del under dessa sex månader och egentligen vet jag inte riktigt var jag skall börja. Jag har i alla fall en hel del som jag vill visa er – vi har varit på två resor och så har vi hunnit med en totalförändring av både bakgården och hemmet. Renoveringsprojekten börjar tack och lov vara på slutrakan nu och jag kan äntligen börja slappna av när jag ser att golvytorna inte längre är belamrade med saker som ännu inte har hittat sin plats.

Orsaken till att jag bloggar

Jag har också hunnit fundera en hel del över det här med bloggande och varför jag gör det. Vad är det egentligen som får mig att skriva ner mina tankar för alla att läsa och att visa er foton från mitt liv? Under den här pausen så har jag kommit fram till att den verkliga orsaken till att jag gör det här, är för att få kontakt med människor som jag kanske annars inte skulle ha chansen att träffa i mitt riktiga liv. Du som läser min blogg gör ju det av en orsak – kanske du är någon som kan relatera till det liv jag lever här, kanske du gillar samma saker som jag gör, kanske du till och med är någon som skulle bli en god vän till mig i det verkliga livet.

När man bloggar så ger man ju väldigt mycket av sig själv. Man vill berätta och fängsla den som läser, för man vill ju att personen skall komma tillbaka – precis som i det verkliga livet. Men liksom i det verkliga livet så behövs ju något i gengäld för att man skall orka fortsätta dialogen. För att konversationen skall flyta på så behöver båda parter vara aktiva, eller hur? Så, om det är något jag önskar mera av när det kommer till bloggandet så är det ett starkare band till er som läser. Vilka tankar väcker mina texter och mina bilder hos Dig? Keep the conversation going, om ni förstår vad jag menar?

Att fortsätta blogga

Jag tänkte försöka ta ett försiktigt kliv tillbaka in i bloggvärlden igen. Ingen press på att leverera, utan istället att försöka skapa de där speciella banden med er, som jag så gärna vill göra. För att ta det första steget i rätt riktning, så skulle det vara kul att höra ett kort hej från just dig som läser. Om du har mera att ge än så, så får du jättegärna berätta mera om till exempel hur du har hittat hit och vad det är som gör att du fortsätter att tittar in på min blogg. Om det är något som du är speciellt intresserad av att läsa mera om så är nu ett perfekt tillfälle att ge mig en heads up!

Med det sagt så hoppas jag att vi hörs snart igen – jag lovar att försöka att ha en kortare paus till nästa gång! :)

Autumn in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Spring and summer swept by in the blink of an eye and all of a sudden it’s Ocrober and six (!) months since my last blogpost. What happened there, you could ask? Honestly, it’s been a much needed break and it’s been nice to be able to focus on things that have felt good in the moment. Quite much has happened during these six months and I don’t really know where to begin. At least, I have a lot to show you – we have been on two trips and we have also had time for a complete change of the back yard and our home. Luckily, the renovation projects start to be done now and I can finally start to relax when I see that the floors aren’t full of things that have not yet found their place.

The reason why I blog

I have also had time to reflect about blogging and why I do it. What is it really that makes me write my thoughts down for everyone to read and to show you photos from my life? During my break, I have come to realize that the real reason why I do this, is to get in touch with people that I wouldn’t necessarily get the chance to meet in real life. You, who read my blog, do it for a reason – maybe you are someone who can relate to the life I live here, maybe you like the same things I do, of maybe you are even someone who would be a great friend of mine in real life.

When you blog, you give a lot of yourself. You want to tell a story and capture the peron who is reading, mainly ’cause you want the person to come back – exactly as in real life. But the same way as it is in real life, you need something in return to want to continue the dialogue. To keep the conversation going, both parties need to be active, right? So, if there is something I wish more of when it comes to blogging, it is a stronger connection to my readers. What kind of thoughts does my texts and pictures bring on? Keep the conversation going, if you know what I mean?

To keep on blogging

I was now planning to take a careful step back in to the blog world. No pressure on delivering, but instead to try to focus on those special bonds, that I want to create with you. So to take a first step in the right direction, it would be fun to hear a quick hello from You who are reading. If you feel like you have even more to give, I would love to hear for example how you have found your way here and what it is that makes you keep coming back. If there is something specific that you would like to read more about, now is also the perfect timing to give me a heads up!

With that said, I hope we’ll talk again soon – I promise to try to have a shorter break until next time! :)


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

LIST OF THE WEEK: MY HOME

Varje vecka utser de på Sevendays en ny blogglista som man kan fylla i och publicera på sin blogg. Förra veckans rubrik var “mitt hem”, och eftersom mitt liv kretsar rätt mycket kring vår nya lägenhet just nu så kände jag att det här faktiskt var en lista som skulle passa mig! Jag har ju inte visat särskilt många bilder ännu från nya lägenheten, men idag så får ni istället se en glimt av några av mina tidigare lägenheter istället!

Every week, Sevendays comes up with a new blog list which you can fill out and publish on your blog. Last week’s headline was “my home”, and since my life is much about our new apartment right now, it felt like this list actually would be a good fit for me! I haven’t shown you especially many pictures from our new apartment yet, but today you’ll instead get a glimps of some of my previous apartments instead!

Before pictures of our backyard. | qandvictoria.wordpress.com

Så här bor jag

Ni som följer min blogg så vet att vi precis har köpt radhuslägenhet här i Åbo och att vi flyttade in i slutet av augusti. Lägenheten är 99 kvadratmeter stor och är uppdelad i två våningar – på första våningen finns kök, vardagsrum, toalett och arbetsrum; och på andra våningen finns ett gigantiskt sovrum och ett badrum med bastu. Lägenheten finns belägen ca fyra kilometer från centrum, så väldigt centralt för att vara en radhuslägenhet i Åbo!

Det bästa med mitt hem

Det finns så mycket som jag älskar med vår nuvarande lägenhet! Jag älskar att det är en radhuslägenhet och att vi har en egen liten gård. Men, det bästa med lägenheten skulle jag nog säga är att det är högt till tak i både vardagsrummet och matsalen – det här var något som vi sökte efter med ljus och lykta när vi höll på att leta lägenhet! Jag gillar också att hela övre våningen idag är ett enda stort rum – vi snackar alltså om ett sovrum på 25 kvadrat (med andra ord lika stort som min första lägenhet här i Åbo)!

Mitt drömhem

Faktiskt så är vår nuvarande lägenhet inte långt ifrån mitt ultimata drömhem. Här finns förstås några detaljer som jag skulle vilja ändra på, men layouten är näst intill perfekt! Skulle jag ändra på något så skulle det vara läget – havsutsikt är något som jag ännu drömmer om att ha någon gång i mitt liv. Ja men jo, en egen verkstad skulle jag nog faktiskt också vilja ha!

This is how I live

You, who follow my blog, know that we have just bought a row house apartment here in Turku and that we moved in in the end of August. The apartment is 99 square meters big and is divided into two floors – on the first floor you can find the kitchen, the livingroom, a toilet and a work room; and on the second floor you can find a gigantic bedroom and a bathroom with a sauna. The apartment is situated about four kilometers from central, so it is really close to central for being a row house apartment in Turku!

The best thing with my home

There are so many things I love with our current apartment! I love the fact that it is a row house apartment and that we have our own yard. But, I would say that the best thing with this apartment is the high ceiling in both the livingroom and the dining room – this was on our wish list when we were looking for an apartment! I also like that the second floor nowadays is one big room – we’re talking about a bedroom that is 25 square meters big (so equally big as my first apartment here in Turku)!

My dream home

Actually, our current apartment isn’t far off from being my ultimate dream home. There are some details which I would like to change, but the layout is close to being perfect! If I would change something, it would be the location – I would still like to have sea view some time in my life. Oh and yeah, an own workshop is also something I would like to have!

Bedroom by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Livingroom by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Så här skulle jag beskriva min inredningsstil

Hmm… Egentligen dras jag mest till industriell inredning med grafiska element, men min egna inredningsstil skulle jag nog inte kalla industriell. Mycket svart-vitt, äkta material (såsom massivt trä och metall), designprodukter och egentligen ganska modernt. Men jag gillar ändå inte när det blir för modernt!

Lägenhet eller hus

Man borde väl egentligen aldrig säga aldrig, men jag är nog egentligen ingen husmänniska. Jag har svårt att tänka mig att jag någon gång kommer att ta hand om ett hus – då skulle jag känna mig ännu mera bunden till en plats (gillar det faktum att jag kan åka vart som helst, när som helst). Dessutom är jag nog för mycket stadsmänniska i dagens läge för att flytta bort från centrum av en stad.

Sambo eller ensamboende

Sambo, ingen tvekan om saken! Visst är det skönt att bo ensam och få bestämma själv om saker och ting, men nog är det minsann skönt att kunna dela på hushållssysslorna. Jag som avskyr att laga mat så är mycket nöjd över att ha en person i samma hushåll som tar hand om den saken. :)

This is how I would describe my style

Hmm… I kind of like industrial interior with graphic elements the most, but I wouldn’t really say that my style is industrial. A lot of black and white, genuine materials (like massive wood and metal), design products and actually quite modern. But I don’t really like it too modern either!

Apartment or house

You kind of never should say never, but I’m not really a house kind of person. I have difficulties seeing myself taking care of a house – then I would feel even more tied to a place (I like the fact that I can go anywhere at any time I want). Besides, nowadays I’m too much of a city person to move away from the central of a city.

Cohabitant or living alone

Cohabitant, without a doubt! Sure, it is nice to live alone and to be able to decide about things yourself, but it’s still really nice to be able to share the list of household chores. I hate cooking, so I’m very pleased to have a person in the same household that takes care of that. :)

This is where I have lived earlier in my life. | qandvictoria.wordpress.com

This is where I have lived earlier in my life. | qandvictoria.wordpress.com

Då flyttade jag hemifrån

Jag tror att jag flyttade hemifrån under sista året i gymnasiet? Då flyttade jag en kilometer bort från mina föräldrars hem och in i en lägenhet med min mormor som närmsta granne. Om jag minns rätt så bodde jag där i mindre än ett år, då blev jag tvungen att flytta ut på grund av att badrummet skulle totalrenoveras. Jag tycker att det var väldigt lärorikt att flytta hemifrån så tidigt och att få bo själv ett tag. Sen var det ju inte så kul att flytta hem igen när det var dags för renoveringen av badrummet – då bodde jag nämligen hemma i ett år innan jag flyttade till Åbo för att börja studera!

Här har jag bott tidigare i mitt liv

Efter att jag flyttade hemifrån så har jag hunnit bo i fyra olika lägenheter; min allra första lägenhet som jag bodde i fanns belägen i Oravais och sen har jag bott i tre olika lägenheter här i Åbo. Förstås hade jag ju också eget boende under tiden som jag gjorde min praktik i Sverige och England, så dem kan man kanske också räkna som ställen som jag har bott på tidigare i mitt liv?

En plats jag ännu vill bo på

Utomlands! Jag skulle jättegärna vilja bosätta mig utomlands ännu under min livstid (utöver utlandspraktikerna). Till exempel skulle jag kunna se mig själv bo i USA, Australien eller södra Sverige (till exempel Älmhult igen). En eventuell utlandsflytt skulle nog i så fall bara vara tillfällig – fastän jag avskyr vintern här i Finland så kan jag ändå inte tänka mig att leva i något annat land resten av mitt liv.

This is when I moved from home

I think I moved away from home during my last year of upper secondary school? At that point, I moved one kilometer away from my parents home to an apartment with my grandmother as closest neighbour. If I remember right, I lived there for less than a year, after that I had to move out because of a huge bathroom renovation. I think it was quite good to move from home that early and to live by myself for a while. It was less fun to have to move back home when it was time for the bathroom renovation – then I lived with my parents for a year before I moved to Turku to start studying!

This is where I have lived earlier in my life

After moving from home I have lived in four different apartments; my very first apartment was situated in Oravainen and then I have lived in three different apartments here in Turku. I also had my own apartments during my internship placement in Sweden and England, so you could maybe also count those as places where I have lived earlier in my life?

A place I would still wanna live in

Abroad! I would really like to live abroad some time in my life (beyond the internship placements abroad). I could see myself living in USA, Australia or south of Sweden (for example Älmhult again). Moving abroad would most likely only be temporary in that case – even if I hate the winter here in Finland, I can’t still see myself living in another country for the rest of my life.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi