PAINTING WITH KALKLITIR

This blogpost is a cooperation with Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

We’re starting to be done with the upstairs bedroom renovation! Last weekend it was finally time to paint the accent wall which is behind our bed – I had been changing my mind quite many times whether to put a wallpaper or to make some other kind of effect wall, but finally I decided to try Kalklitir. This paint is most likely familiar to you who follow a lot of interior design blogs, but for the rest of you this might be a completely new kind of product?

What is Kalklitir?

Kalklitir is a paint that consists of water, lime and pigment. The paint is delivered as powder in 1 kg bags and the powder is mixed with 1,7 liters cold water to get 2 liters of paint. In the instructions it says that the paint lasts for two layers on a 6–10 m2 wall, but the wall which we painted was 8,5 m2 big, and we had almost one third of paint left after painting two layers. For painting with Kalklitir you only need a plastic bucket, hand whisk, paint brush, water and powder from Kalklitir. Do spend a few extra euros on the paint brush, ’cause you do not want to pick brush hair while you are painting! We used Kalklitirs own paint brush when we painted our wall, and I would recommend to use this one to be sure to get the end result you are looking for.

Painting with Kalklitir

Start with covering/taping the lists to avoid getting the paint in wrong spots (splatter on the floor is easy to clean with a moist paper) and then mix the powder little by little with water. When the paint has rested for a while, you’re good to go! Remember to mix the paint regularly to make sure you always have the correct consistency. When it’s time to start painting, you can choose between two methods; straight or x-strokes. With the x-strokes you get a lovely cloudy end result, which was exactly what we were looking for! The paint also dries really quickly, so in my opinion it was easier to avoid ugly seams when using this method. Before the paint has had time to dry, you might think that it looks very dark, but once it has dried it will become a lot lighter. Personally, I thought that the color was perfect after the second layer, ’cause it looked almost too light after the first layer.

Painting on a structured wallpaper

Before we started painting I was quite nervous about what the end result would actually look like – we have fiberglass wallpapers in the whole apartment, and after the ceiling renovation we didn’t really wanna spend time on ripping off the structured wallpaper. I googled a lot to find out if anyone else had painted on fiberglass wallpaper before (I would have liked to see what the end result would have looked like), but I didn’t actually find any example pictures of Kalklitir painted on fiberglass wallpaper! At that point I just fel like “screw it, let’s go!”, someone else might also be interested to see what it would look like. :)

Läs texten på svenska

Nu börjar vi nästan vara klara med sovrumsrenoveringen! Förra helgen var det äntligen dags att måla fondväggen som kommer att finnas bakom vår säng – jag hade länge velat fram och tillbaka mellan att tapetsera eller att göra någon annan typ av effektvägg, men till slut föll valet på att testa Kalklitir. För er som följer olika inredningsbloggar så är denna målfärg redan bekant, men för er andra så kanske detta är en helt ny produkt?

Vad är Kalklitir?

Kalklitir är en målfärg som består av enbart vatten, kalk och pigment. Färgen levereras i pulverform i 1 kg påsar och pulvret blandas sedan ut med 1,7 liter kallt vatten för att få 2 liter målfärg. I instruktionerna står det att färgen räcker till två lager på en 6–10 m2 vägg, men väggen som vi målade var 8,5 m2 stor och vi hade nästan en tredjedel av färgen kvar efter två påstrykningar. För att måla med Kalklitir behöver man endast en plastdunk, handvisp, pensel av naturborst, vatten och pulver från Kalklitir. Spendera gärna några extra euron på penseln, för man vill nog inte plocka en massa hår under tiden som man målar! Vi använde Kalklitirs egen pensel när vi målade vår vägg och den skulle jag nog varmt rekommendera för att få det slutresultat som man är ute efter.

Att måla med Kalklitir

Börja med att täcka in/tejpa lister och tak för att undvika att färgen hamnar på fel ställe (stänk på golvet kan man lätt torka bort med ett fuktigt papper) och blanda sedan ut pulvret lite i taget med vatten. När färgen har fått stå en stund är det bara att börja på! Kom ihåg att röra om blandningen mellan varven för att alltid ha rätt konsistens på färgen. När det väl är dags att börja måla så kan man välja mellan två olika tekniker; raka penseldrag eller kryssmetoden. Med kryssmetoden får man en härligt molnigt slutresultat, vilket var exakt det som vi var ute efter! Färgen torkar ju också väldigt snabbt, så jag tyckte att det kändes lättare att undvika fula skarvar när man använde den här metoden. Innan färgen har hunnit torka så kan man tycka att den är väldigt mörk, men när den väl har torkat så kommer den att bli mycket ljusare. Personligen tyckte jag att färgen blev alldeles perfekt efter andra påstrykningen, för den såg nästan för ljus ut efter första varvet.

Att måla på en strukturtapet

Innan vi började måla så fasade jag faktiskt lite för hur slutresultatet faktiskt skulle bli – vi har nämligen glasfibertapet i hela vår lägenhet och efter takrenoveringen så ville vi verkligen inte sätta tid på att ånga ner strukturtapeterna. Jag googlade en hel del för att se om någon annan har målat på glasfibertapet tidigare (jag ville gärna se hur slutresultatet skulle bli), men faktiskt hittade jag inga exempelbilder på hur Kalklitir ser ut när man målat på glasfibertapet! Där och då kände jag bara att “ja men, vi kör!”, någon annan kan ju också vara intresserad av att se hur det börjar se ut. :)

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

The end result

As I already mentioned, I though the color looked too light after the first layer. It was quite exciting to see the paint drying, ’cause while the paint was still wet, you could really see every detail and every stroke you had painted. Many other have written that they have almost regretted their decision while watching the paint dry, but I really liked the effect! When the first layer had dried, I almost got a little bit disappointed when most of the details had disappeared and what was left, was a boring light grey fiberglass wallpaper. At this point I started thinking if it would have been better to paint the base with a grey paint so the white color wouldn’t have shown through. When the second layer had dried, I quickly forgot about this since the result was exactly what I had hoped for! The paint got darker and now you could really see the cloudy effect which we wanted.

“Does the structure show through?” you might wonder. Yes, the structure does show through, but thanks to the cloudy effect which Kalklitir makes, I think the structure disappears really nicely. When you stand close to the wall you can of course see it, but further away you wouldn’t even notice it. If you want more of a genuine stone wall effect, then I wouldn’t really recommend painting straight on to a structured wallpaper, then you just have to get rid of it. Also, even if we used a tape of better quality for covering up the corners, the paint did bleed through. So all the edges I had to paint by hand to get an even transition to the other walls. Except from this, I still think it was a better option for us to leave the structured wallpaper as it was! If you are interested in painting with the same color as us, you find Concrete Primo from Aveo.

Läs texten på svenska

Slutresultatet

Som jag redan nämnde så tyckte jag att färgen såg nästan för ljus ut efter första varvet. Det var ganska spännande att se på när färgen torkade, för medan den var våt så syntes ju verkligen varje liten detalj och varje penseldrag som man hade målat. Många har skrivit att de nästan ångrat sig mitt i målandet på grund av hur det har sett ut under tiden som det torkat, men jag gillade verkligen effekten som färgen gav! När första varvet sen hade torkat så blev jag nästan lite besviken då största delen av detaljerna hade försvunnit och det som lämnat kvar var en tråkig ljusgrå glasfibertapet. I det läget började jag också fundera ifall det skulle ha varit bra att grundmåla med en grå målfärg för att slippa den vita färgen som syntes igenom. När andra varvet sedan hade torkat så glömdes detta bort för resultatet var verkligen så som jag hade hoppats! Färgen mörknade en aning och nu syntes verkligen den molniga effekten som vi var ute efter.

“Syns strukturen igenom?” kanske ni nu undrar. Ja, strukturen syns nog igenom, men tack vare den molniga effekten som Kalklitiren ger så tycker jag att strukturen försvinner väldigt bra. Står man nära väggen så syns den ju förstås bättre, men längre ifrån så skulle nog ingen ens reagera på det. Vill man ha en äkta stenväggskänsla så skulle jag nog ändå rekommendera att inte måla rakt på en strukturtapet, då är det nog bort med tapeterna som gäller. Dessutom, fastän vi använde en tejp av bättre kvalitet för att täcka in hörnen så blödde färgen igenom, så alla kanter hamnade jag att måla för hand för att få en jämn övergång till de andra väggarna. Utöver detta så tycker jag ändå att det var ett bättre val för oss att låta strukturtapeterna vara kvar! Om ni är intresserade av att måla med samma nyans som vi har använt, så hittar ni Concrete Primo från Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Things to think about

Can you paint on wallpaper?

Yes, you can and the product covers surprisingly good (type of wallpaper and how good it is attached to the wall will of course affect the end result)! If you have a really colorful wallpaper, you can use less amount of water when mixing the color, to be on the safe side. What is important to remember, is that obvious seams and the structure in a wallpaper will not disappear when painting with Kalklitir – the result will be the same as if you would paint with regular paint.

Which base can you not paint on?

Kalklitir does not attach on oil based paint or filler – paint first with an acrylic primer and you’ll see that it works better. Walls or objects painted with regular paint is ok (we painted our walls with regular paint before adding the first layer of Kalklitir, that way the filler didn’t affect the end result). You can also paint furniture with Kalklitir, but if it is in heavy use you should add a layer of varnish (check with Kalklitir which varnish they recommend) to avoid oily spots and wear. If you are unsure, always check with Kalklitir first!

Does Kalklitir smell or let off color?

When you mix the powder with water, you will notice that the paint smells pretty much like wet mud, but once the paint has dried it doesn’t smell anything at all. During the first few days, you should avoid touching the paint to be sure that no spots will appear on the item you have painted. When the paint has dried it will be less sensitive and you can touch the surface without getting lime on your fingers.

Can you paint over Kalklitir?

You can’t paint over Kalklitir with regular paint – for this, you first need to paint with a acrylic primer before painting with regular paint. It’s important that the primer doesn’t contain alkyd or oils.

Can you wash/clean Kalklitir?

Kalklitir is not equally tolerant as regular paint and can not be cleaned. Water splashes are no issue, but it can’t handle oil. For smaller stains, you can try to wash it off with water or sanding it with sandpaper, and then paint with primer before adding a new layer of Kalklitir.

Läs texten på svenska

Saker att tänka på

Kan man måla rakt på en tapet?

Ja, det kan man och produkten täcker förvånansvärt bra (typ av tapet och hur bra tapeten är fäst på väggen påverkar förstås slutresultatet)! Om man har en väldigt mönstrad tapet så kan man använda mindre mängd vatten när man blandar ut färgen för att vara på den säkra sidan. Det som är viktigt att komma ihåg är att tydliga skarvar och strukturen i en tapet kommer inte att försvinna när man målar med Kalklitir – resultatet kommer att vara precis som när du målar med vanlig målfärg.

Vilket underlag kan man inte måla på?

Kalklitir fäster inte på oljebaserad färg eller spackel – måla först med en akrylprimer så skall ni se att det funkar bättre. Väggar eller objekt målade med vanlig färg går bra (vi målade våra väggar med vanlig målfärg innan vi strök på första lagret av Kalklitir och spacklet påverkade på så vis inte slutresultatet). Man kan också måla möbler med Kalklitir, men om det är en utsatt yta så bör man stryka på ett lager med lack (kolla med Kalklitir vilken lack de rekommenderar) för att undvika fettfläckar och slitage. Ifall ni är osäkra så kan ni alltid kolla med Kalklitir först!

Luktar eller färgar Kalklitir av sig?

När ni blandar ut pulvret med vatten så kommer ni att märka att färgen luktar ungefär som lervatten, men sen när färgen väl har torkat så luktar den inget alls. Under de första dygnen så bör man undvika att peta på färgen för att vara säker på att det inte uppstår fläckar på det man har målat. När färgen väl har torkat så är den mindre känslig och man kan vidröra ytan utan att få kalk på fingrarna.

Kan man måla över Kalklitir?

Man kan inte måla över Kalklitir med vanlig målfärg – för det här ändamålet så måste man först måla med en akrylbaserad primer innan man målar med vanlig målfärg. Viktigt är att primern inte innehåller alkyd eller oljor.

Kan man tvätta/putsa Kalklitir?

Kalklitir är inte lika tålig som en vanlig målfärg och går alltså inte att torka av. Vattenstänk är ingen fara för färgen men fett tål den inte. För mindre fläckar så kan man försöka tvätta med vatten eller slipa med sandpapper och sedan måla med primer innan man stryker på ett nytt lager av Kalklitir.

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

TOM OF FINLAND – THE MUSICAL

This blogpost is a cooperation with Turun Kaupunginteatteri.
Photos by Otto-Ville Väätäinen.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Who is Tom of Finland?

I don’t really see myself as a theater person, but there are those few times when I feel like I really need to see a play. When Turku City Theatre announced in one of their news letters that Tom of Finland can be seen on the stage this spring, I felt right away that I want to see it. So, who is this Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), best known as Tom of Finland, was a Finnish artist known for his masculine homoerotic drawings and art. He had a big influence on late twentieth century gay culture. Most of you have probably seen his art on Postis stamps and on Finlaysons bed sheets and towels, so in case you have ever wondered why on earth Finlayson uses half naked leather dressed men on their products, you now know better why.

Läs texten på svenska

Vem är Tom of Finland?

Egentligen ser jag inte mig själv som en teatermänniska, men det finns de där några få gångerna som jag känner att jag bara måste se en föreställning. När Åbo Stadsteater meddelade i ett av sina nyhetsbrev att Tom of Finland kommer att ses på teaterscenen i vår så kände jag direkt att jag ville se den. Så, vem är den här Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), mest känd som Tom of Finland, var en finsk konstnär känd för sina maskulina homoerotiska teckningar och konstverk. Han hade ett stort inflytande på den homosexuella kulturen på nittonhundratalet. De flesta av er har säkert sett hans verk på både Postis frimärken och Finlaysons lakan och handdukar, så om ni någon gång har undrat varför i hela fridens namn Finlayson har halvnakna läderklädda män på sina produkter så vet ni nu bättre varför.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Tom of Finland the Musical

The musical Tom of Finland tells about Touko Laaksonens life and his journey into Tom of Finland. The story is based on true events and different parts of his life are included in the story. I usually prefer not to read the whole story before I go see a play, instead I expect that the play will give me all I need to know. If a movie is based on a book, I also prefer to see the movie before I read the book. After I had seen Tom of Finland the musical it did feel like I knew more about this Touko Laaksonen, but still as if I had only scratched the surface. After seeing the play I felt like I wanted more! But that’s probably how it goes when you try to tell about a person’s life in only two hours. Maybe this is the moment when I should get that book and read the rest of the story? The timing for this play is, in any case, absolutely perfect. The fact that it is performed on a stage here in Turku is even more perfect!

A huge plus was that the play was subtitled in English. I have tried to go on Finnish theatre before, but sometimes it feels like I miss out on some of the story because there are words and expressions I don’t understand. Especially musicals have a tendency to change the way of speaking, since most of the conversations need to be changed into coherent song texts. Thanks to the subtitles I was able to follow this story without having to feel like I was missing out on anything. This musical would be sooo good in English, though. Just a hint, in case there’s someone who would be up for the challenge! ;) Overall a play you really should see, anyone would benefit from knowing more about this Touko Laaksonen – instead of just wondering about his vulgar art.

Läs texten på svenska

Musikalen Tom of Finland

Musikalen Tom of Finland handlar alltså om Touko Laaksonens liv och hans väg till Tom of Finland. Historien baserar sig på verkliga händelser och delar av hans liv finns med på olika hörn i berättelsen. Jag brukar föredra att inte läsa hela storyn innan en föreställning, utan förväntar mig istället att teaterföreställningen skall ge mig allt jag behöver veta. Om en film baserar sig på en bok så brukar jag också föredra att se filmen innan jag läser böckerna. Efter att jag hade sett Tom of Finland musikalen kändes det som att jag visste mer om denna Touko Laaksonen, men ändå som att jag bara hade skrapat lite på ytan. Efter förställningen kände jag att jag ville ha mera! Men det blir säkert lätt så när man försöker berätta om en persons liv på bara två timmar. Kanske det är nu som jag borde få den där boken i min hand och läsa resten av storyn? Timingen för den här pjäsen känns, i vilket fall som helst, helt perfekt. Att den dessutom framförs på scenen här i Åbo är ännu mera perfekt!

Ett stort plus var att hela föreställningen textades på engelska. Jag har försökt gå på finska teaterföreställningar tidigare, men emellanåt känns det som att halva innehåller faller bort för att det är ord och uttryck som jag inte förstår. Speciellt musikaler brukar ha en tendens att ändra på talesätt då det mesta av talet behöver ändras till en sammanhängande sångtext. Tack vare textningen kunde jag den här gången följa med i historien utan att känna att jag gick miste om innehållet. Den här musikalen skulle dock göra sig otroooligt bra på engelska, tips till någon som vill ta sig an projektet! ;) Överlag en föreställning som man faktiskt borde se, alla skulle nog dra fördel av att veta mera om denna Touko Laaksonen – istället för att bara förundra sig över hans vulgära konst.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

STUDIO COLLAGE – JEWELRY DESIGN IN TURKU

This blogpost is a cooperation with Studio Collage.

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com
Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Peron Necklace by Christine Jalio

Jewellery design in Turku

Studio Collage is a webshop and a studio in Turku runned by jewelry designer Jenny Puputti. Jenny is born an raised in Tenala in western Uusimaa, but chose to move to Turku to start her own company after her studies. After ground school she started studying at Axxell in Tammisaari, where she studied noble metal and matriculation combined. After graduation she had one year off before she started to study jewelry design at Lahden Muotoiluinstituutti until spring 2015.

About the company

The idea for starting her own company came quite early, and towards the end of her studies it was the “now or never”-feeling that was the deciding factor. At that point she opened up her own webshop and also an own studio right outside central of Turku. The studio, which you can find on Tikkutehtaankuja 1 in Turku, works mainly as an own working space, but which she keeps open on reservation. In the webshop, on studio-collage.com, sells both Puputti Designs own products and some other jewelries made by a few other carefully selected designers. She sells jewelry both in different styles and different price ranges, and I personally though it was easy to find products in my taste.

Läs texten på svenska

Smyckesdesign i Åbo

Studio Collage är en webshop och arbetsstudio i Åbo som drivs av smyckesformgivaren Jenny Puputti. Jenny är född och uppvuxen i Tenala i Västnyland, men valde att flytta till Åbo för att starta eget företag efter sina studier. Efter grundskolan påbörjade hon sina studier vid Axxell i Ekenäs, där studerade hon ädelmetall artesan kombinerat med student. Efter sin examen tog hon ett mellanår och fortsatte sedan att studera smyckesformgivning vid Lahden Muotoiluinstituutti fram till våren 2015.

Om företaget

Idén till att grunda eget företag kom redan i ett tidigt skede, och mot slutet av studierna var det “nu eller aldrig”-känslan som var den beslutande faktorn. I det skedet satsade hon på att öppna upp sin egen webshop och även en egen arbetsstudio en liten bit utanför Åbo centrum. Arbetsstudion, som finns på Stickfabriksgränden 1 i Åbo, fungerar främst som ett eget arbetsutrymme, men som hon även håller öppen på beställning. I webshopen, på studio-collage.com, säljs både Puputti Designs egna produkter samt en del andra smycken tillverkade av några andra utvalda designers. Där säljs smycken i både olika stilar och i olika prisklasser, och jag tyckte själv att det var enkelt att hitta sådant som föll mig i smaken.

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Säde Necklace by Elsi Rauhala

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Erinaceus by Jenny Puputti

Inspiration from the nature

When Jenny gets free hands and designs her own jewelry, she gets a lot of her inspiration from nature. The products need to be simple, elegant and organic in shape. She doesn’t have a specific target group when she designs, but she thinks that the products fits mainly women with a bit stronger personality, and people that dear to use a bit bigger jewelry pieces. In the picture five steps up you can see my personal favorite from Puputti Design; the Erinaceus collection. You know the feeling you get in your body when the skin slowly warms up after being outside in the cold? That exact feeling has been the inspiration for this collection, and at least I can see that clearly in the jewelries. Really beautiful products!

Plans for the future

In ten years Jenny hopes that the company has grown and that she’s able to live on the incomes from the store. She also dreams about having a store a bit more central in a city – but she doesn’t know which city yet, if it is Turku, Helsinki or some other place in the world. She might also have expanded her business and opened up more shops around Finland. – If you happen to look for a personal gift, of if you’re just fond of unique jewelry, I can warmly recommend a visit to Studio Collage in Turku!

Studio Collage, Tikkutehtaankuja 1, 20300 Turku
Open on reservation
studiocollageinfo@gmail.com

Läs texten på svenska

Inspiration från naturen

När Jenny får fria händer och designar sina egna produkter får hon mycket av sin inspiration från naturen. Produkterna skall gärna vara enkla, eleganta och organiska i sina former. Hon har ingen specifik målgrupp i sikte när hon designar, men hon tänker sig att produkterna passar främst kvinnor med aningen starkare personlighet och personer som vågar använda något större smycken. På bilden ovanför kan ni se min personliga favorit från Puputti Design; Erinaceus kollektionen. Ni vet den där känslan man får när kroppen och huden sakta värms upp tillbaka efter att man har varit ute i den iskalla kölden? Den känslan har varit inspirationen till den här kollektionen, och i alla fall jag kan se det tydligt i smyckena. Verkligen jättevackra produkter!

Framtidsplaner

Om tio år hoppas Jenny att företaget har växt och att hon vid det laget kan leva på inkomsterna från sin butik. Hon drömmer också om en butik mera centralt i en stad – men staden är ännu oklar om det är i Åbo, Helsingfors eller någon annanstans i världen. Kanske har hon också utvidgat butikskonceptet och öppnat upp fler butiker runtom i Finland. – Om du råkar vara ute efter en personlig gåva, eller om du annars bara är förtjust i unika smycken så kan jag varmt rekommendera ett besök till Studio Collage i Åbo!

Studio Collage, Stickfabriksgränden 1, 20300 Åbo
Öppet på beställning
studiocollageinfo@gmail.com

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Mätäs Ring by Jenny Puputti

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Piilossa Earrings by Elsi Rauhala

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pony Necklace by Annea Lounatvuori

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Voyage Necklaces by Jenny Puputti