TREE STUMP REMOVAL

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

Det blev ju några reseinlägg här emellan, men nu tänkte jag gå tillbaka till september och veckan innan vår resa till Frankrike! Vi hade ju en hel del projekt där innan vi reste iväg eftersom vi precis hade fått nycklarna till vår nya radhuslägenhet. Vi flyttade sista veckan i augusti och gjorde slutstädningen i vår gamla lägenhet första helgen i september. Efter det så levde vi i ett flyttkaos en tid, eftersom största delen av vår lediga tid spenderade vi på bakgården eller i butiker där de sålde trädgårdsprodukter. Vi hade nämligen ett stort projekt framför oss; att gräva bort trästubben som fanns mitt på bakgården och att byta ut alla buskar som fanns runt vår gård.

Olika sätt för borttagning av trädstubbar

Vi hade läst på en del innan vi började på med det här projektet och tydligen så finns det olika sätt att få bort en trädstubbe. Är de tillräckligt små så kan man klara av att gräva för hand, men vår stubbe mätte 40 cm i diameter och skulle därför behöva tas bort med hjälp av andra hjälpmedel. Först tänkte vi hyra en stubbfräs för att fräsa bort ytan och lämna rotsystemet kvar i marken. Men vi gillar projekt och tackade därför ja när en bekant erbjöd sig att gräva bort hela stubben med grävmaskin! Oftast är det ju inte heller trädstubben i sig som är problemet, utan rötterna som finns under marken. Rotsystemets utformning varierar hos olika trädslag – vissa har djupa pålrötter (till exempel tall och ek) och andra har ett mera utbrett rotsystem (till exempel gran). Vår gamla lönn så läste jag att borde ha ett brett rotsystem, vilket i det här fallet var mycket bättre än ett djupt rotsystem.

Förberedelser inför borttagningen

Innan vi påbörjade grävandet så tog vår bekant sig en titt på trästubben för att kunna få en bättre idé om hur svårt det skulle vara att få bort den och hur det skulle vara lättast att gå till väga. Vi behövde bland annat fundera över var vi skulle placera grävmaskinen och hur den skulle ta sig in på vår gård. Det här var ju aningen lättare då vi sist och slutligen beslöt oss för att byta ut buskarna, för då hade den full tillgång till vänster om gårdsplanen (vi bor i en ändlägenhet). Innan själva grävdagen så förberedde vi projektet med att plocka bort stenplattorna och att gräva bort halva blombänken som fanns i änden av vår gård (vi ville flytta det lilla trädet längre in mot gården, så blombänken behövde förminskas). Strax innan vi satte igång att gräva så klippte vi också av buskarna så att ungefär 10 cm lämnade kvar – sedan var det fritt fram för grävmaskinen att börja på.

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

Hur vi grävde bort vår trädstubb

Till att börja med så grävde vi bort buskarna runtom gården och efter det så var det dags för trädstubben. Vi började med att gräva bort all extra jord som fanns runtom trädstubben, och det var väl här som vi alla började inse hur jäkligt stort rotsystem trädet hade. Eftersom grävmaskinen var av en modell mindre så klarade den inte av att bryta av rötterna och bara lyfta bort stubben från marken, utan vi behövde komma in under själva rotsystemet för att ens få ett bra tag om stubben. Här grävde vi alla som tokar och all extra hjälp var så behövlig! Varje gång som grävmaskinen fick tag om rötterna så hjälpte vi till med att fylla på med extra jord under själva stubben. På det här sättet så fick vi den högre upp för varje gång som den rörde på sig. Lyckan sen när den sen sist och slutligen slets bort från sin grop var total! Lyckan höll dock inte i sig särskilt länge eftersom vi märkte att den lilla grävmaskinen inte klarade av att dra bort trädstubben från gårdsplanen – biten var nämligen tyngre än grävmaskinens maximala lyftkapacitet. Så, vi svängde helt enkelt på smeten och försökte få bort så mycket extra jord som möjligt, och till slut så fick vi det att fungera. Kvar lämnade ett hål på 3 meter i diameter – det var alltså ingen liten klimp som vi precis hade grävt bort!

Slutfinishen

Efter att vi hade fått bort trädstubben så plockade vi bort alla små rötter (och andra föremål) som hade lämnat kvar efter grävandet och sen fyllde vi slutligen hålet samt alla fåror, där de gamla buskarna hade stått, med ny jord. Förvånansvärt mycket jord gick åt, men turligt nog så hade vi beställt precis så mycket som vi behövde! Eftersom grävandet tog så pass länge så beslöt vi oss för att skjuta upp planterandet av de nya buskarna tills nästa dag – det kunde jag och T gott fixa på egen hand. Hela projektet tog oss ungefär 7-8 timmar (med några pauser inräknade), och till vår hjälp hade vi en liten grävmaskin samt tre personer som grävde för hand. Fastän ett sådant här projekt kan kännas omöjligt att göra på egen hand så tyckte jag faktiskt att det var ganska roligt i slutändan. Nu är vi alla en erfarenhet rikare och nästa gång vet vi bättre vad vi har att vänta oss!

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

I’ve published a few travel blogposts since last time, but now I was thinking to go back to September and the week before our trip to France! We had quite a few projects before our trip, since we had just got the keys to our new row house apartment. We moved during the last week of August and we did the final cleaning of our old apartment the first weekend of September. After that we lived in chaos for a while, since we spent most of our free time out on the back yard and in stores that sells garden supplies. We had a big project coming up; to dig away the tree stump in the middle of the back yard and to change the hedges around our yard.

Different tree stump removal techniques

We had done quite much research before we started this project, and apparently there are many ways of removing a tree stump. If they are small enough, you should be fine with removing them by hand, but our tree stump measured 40 cm in diameter and would therefore need to be removed with some kind of assistance. First we were planning to rent a stump cutter to mill the surface away and leave the roots in the ground. But we like projects and gladly accepted when an acquaintance offered to dig the stump away with a digging machine! Usually it’s not the stump itself that is the problem, but the roots that are under the ground. The shape of the root system varies depending on which tree species it is – some has deep roots (for example pine and oak) and some has a wider root system (for example fir tree). I red that our old maple tree should have a wide root system, which in this case was better than a deep one.

Preparations for the removal

Before we started the digging, the acquaintance of ours had a look at the stump to get a better idea of how difficult it would be to remove it and what way would be the easiest. We also needed to plan where to place the digging machine and how it would get in to our back yard. This was quite much easier once we decided to change the hedges, that way it had full access from the left side of our yard (we live in the end apartment). Before the actual digging day, we prepared the project with removing the stone slabs and removing half of the flower bench in the end of our yard (we wanted to move the small tree more to the middle, so the flower bench had to be made smaller). Right before we started digging, we also cut the hedge to about 10 cm – after that we were ready to go.

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How we removed our tree stump

First we dug away the hedge around the yard and after that it was time for the tree stump. We started off with digging away all the extra ground around the tree stump, and I think this is when we started realizing how big the tree’s root system actually was. Since the digging machine was size small, it was not able to break the roots and just lift the stump off from the ground, but we had to get in under the root system to even be able to get a good grip around the stump. We were all digging like crazy people and all extra help was so needed! Every time the digging machine got a grip around the roots, we helpt with adding extra ground under the stump. That way we were able to get it higher and higher up each time it moved. We were so happy when the stump finally got ripped away from the hole! But, it didn’t last for long, since we noticed that the small digging machine wasn’t able to pull the stump away from the yard – the piece was heavier than the maximum lifting capacity of the digging machine. So, we turned it over and tried to get rid of as much extra ground as possible, and finally we got it to work. A hole of 3 meter in diameter was left in the ground – so it was not a small lump that we had just dug away!

The finale

After the tree stump was removed, we picked all the small roots (and other items) that were left from the digging and then we finally filled the hole and all the furrows (where the old hedge had been) with new ground. We used surprisingly much fresh ground, but luckily enough we had ordered the exact amount we needed! Since the digging took so long, we decided to postpone the planting of the new hedges until the next day – I and T could take care of that ourselves. The whole project took us about 7-8 hours (a few breakes included), and we had one small digging machine and three people that dug by hand as help. Even if a project lke this might feel impossible to do by yourself, it was actually quite fun to do. Now we have all gained a new experience and next time we know a bit better what to expect!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

RENEWING THE BACKYARD

Before pictures of our backyard. | qandvictoria.wordpress.com

Hej och välkommen till vår bakgård! Nu är vi redan inne på vår andra vecka här i vår nya lägenhet och oj så jag njuter! Vårt hem ser ännu ut som ett kaos på grund av alla ouppackade lådor, men annars så är det så otroligt ljuvligt att ha så mycket utrymme att sprida ut sig på. Det här kommer att bli så himla bra!

Renoveringsprojekt

Vi har redan börjat på med några småprojekt – i helgen fick vi bland annat sålt klädskåpet som har stått i sovrummet, så det monterade vi isär och bar ner från andra våningen. Vi har också börjat pilla lite på laminattaket som finns på andra våningen, för det skulle jag nämligen vilja ta bort och fixa samma utseende som i resten av lägenheten. Men, det som just nu står allra högst upp på listan är att fixa bakgården! Vi har nämligen en stor stubbe mitt på gården som vi gärna vill få bort. Tur för oss är att vi har en bekant som kommer och gräver bort den med maskin nästa helg. Gården kommer dock att vara helt upp och ner efter det, men viktigast just nu är att få den bortgrävd innan vintern. I samband med detta så kommer vi också att tillfälligt behöva gräva bort buskarna som delar vår och grannens gård, och detta fick oss förstås att börja fundera på ett eventuellt buskbyte. Någon annan som har satt nya buskar de senaste åren och har några tips på till exempel busktyper eller annat som kan vara bra att veta när man kör igång ett sånt här projekt? Vi har just nu snöat in oss på aronia och häckoxbär (cotoneaster lucidus), men kanske det finns någon ännu bättre busktyp där ute som vi borde överväga?

Before pictures of our backyard. | qandvictoria.wordpress.com

Before pictures of our backyard. | qandvictoria.wordpress.com

Hi and welcome to our backyard! We are already on our second week living in our new apartment, and oh how much I’ve enjoyed it! Our home is still in complete chaos because of all the unpacked boxes, but other than that it feels amazing to have so much space to spread out on. This will be so great!

Renovation projects

We have already started with a few smaller projects – the clothing cabin in our bedroom got sold during the weekend, so that one we disassembled and carried down from the second floor. We have also started a little bit on the laminate roof on the second floor, ’cause I would really like to remove it and make it look the same as in the rest of the apartment. But, what’s highest on our priority list at the moment, is to fix the backyard! We have a huge stump in the middle of the yard, which we would like to remove. Luckily for us, we have an acquaintance who will come dig it out with machine during next weekend. The yard will be total chaos after that, but most important right now is to get it out before winter comes. In connection with this, we will also need to temporarily remove the bushes that divide our and the neighbor’s yard, which actually made us consider changing the bushes. Has anyone one you possibly put new bushes these last few years and happen to have any tips on types of bushes or other stuff that could be good to know before starting a project like this? At the moment, we are most interested in aronia and hedge cotoneaster (cotoneaster lucidus), but maybe there is something even better that we should consider?


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

COUNTDOWN UNTIL MOVING DAY

Two days to go until moving day! | qandvictoria.wordpress.com

Sista helgen innan flytt

De två senaste veckorna har gått så otroooligt långsamt, men nu är vi äntligen här – sista helgen kvar i vår hyreslägenhet. Från och med nästa vecka får vi börja flytta till vår radhuslägenhet och jag är så otroligt exalterad! Bloggen kommer att fortsätta stå tom ett tag till, men nu är det nog inte länge kvar tills det börjar ramla in inredningsinlägg igen. För den som vill följa med i vår flytt så kan följa mig på Instagram – där kommer det att börja dyka upp en del bilder och Instagram Stories under nästa vecka. Då kommer jag också att för första gången visa er hur vår nya lägenhet ser ut, spännande!

Last weekend before moving

These two previous weeks have been sooo looong, but now we are finally here – the last weekend in our rental apartment. From next week and forward, we will start moving in to our row house apartment, and I couldn’t be more excited! The blog will keep on being empty for a while longer, but I wouldn’t guess it takes long anymore until I start posting pictures from our new place on the blog. You who would like to follow our move, please follow me on Instagram – I will start posting photos and Instagram Stories in the beginning o next week. That’s also the first time ever that I will show you what our apartment looks like, so exciting!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi