STUDYING VISUAL MERCHANDISING | SCHOOL GUIDE

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

“Hey you! I started thinking that you’re studying visual merchandising, right? I have been thinking about this myself after I’m done with my current studies. But I would really like to hear more about the education, the school, the way of studying etc., so maybe you would like to tell more about it? :) thanks in advance! ^^”

Jarina asked me this question a while ago and I promiced her to tell more in a seperate post. It could probably be fun for everyone else also to read about my previous studies, maybe there are more of you out there that are thinking about a similar career!

Study visual marketing

Last of december 2013 I graduated from Novia University of Applied Sciences as a furniture designer. Since I hadn’t found a workplace within my own business by then, I decided to keep on studying. I knew that I wanted to work with visual merchandising, and luckily I found an “Visualisti” education at Salon Seudun Ammattiopisto. Since I would graduate already at the turn of the year, I contacted them through e-mail, and quite quickly I was invited to come visit them and for a quick interview. Same day as my visit I was accepted to the education, so the application procedure was very quick and easy for me. The education I have done is a Finnish vocational education in Salo. It’s a very practical education where you go by the motto “learning by doing” – you mainly focus on different projects. Since I had a wide base from my earlier design studies, I many times felt like “I already know this”, but to study in Finnish was still the biggest challenge for me. After only five monts in Salo, I was offered a job within the business, so you could say that I only got to see a small part of the education.

Läs texten på svenska

“Hej du! Jag kom att tänka på att visst studerar du visuell marknadsföring? Jag har själv funderat på något liknande efter att jag har avslutat mina pågående studier. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer om utbildningen, skolan, studiesättet osv så kanske du vill berätta lite? :) tack på förhand! ^^”

Jarina ställde den här frågan av mig för en tid sedan och jag lovade henne att berätta mera i ett eget inlägg. Det kan ju säkert vara roligt för er andra också att läsa om mina senaste studier, kanske det finns fler där ute som funderar på en liknande karriär!

Studera visuell marknadsföring

Den sista december 2013 utexaminerades jag alltså från Yrkeshögskolan Novia som möbelformgivare. Eftersom jag inte hade hittat en arbetsplats inom min egen bransch valde jag istället att studera vidare. Jag visste att jag ville jobba inom visuell marknadsföring och till min stora lycka hittade jag en utbildning vid Salon Seudun Ammattiopisto med inriktningen “Visualisti”. Eftersom jag skulle bli klar redan vid årsskiftet kontaktade jag dem via e-mail, och ganska snabbt fick jag komma på besök och på en snabbintervju. Samma dag som mitt besök blev jag antagen till utbildningen, så själva ansökningsprocessen var väldigt enkel för min del. Utbildningen jag har gått är alltså en finskspråkig yrkesutbildning i Salo. Det är en väldigt praktisk utbildning där man går efter mottot “learning by doing” – man fokuserar alltså till största delen på projekt. Eftersom jag själv hade en bred bas från mina tidigare formgivningsstudier så kände jag många gånger att “det här kan jag redan”, men att studera på finska var ändå den största utmaningen för min del. Efter bara fem månader i Salo blev jag erbjuden jobb inom branschen, så man kan väl säga att jag bara hann ta del av en liten del av själva utbildningen.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Projects during the studies

So what kind of projects did we do during the five months I was there? We got to do three different commissioned work – to design window decals for Aikuiskoulutuskeskus, to plan a mothers day treat at the Marimekko store in Salo and to take new photos for Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs homepage. Besides all of this we also planned a big event, Visualisti Päivä, where we would get to invite other students to present our occupation. Unfortunately I wasn’t able to participate in the later part of the project, since I had already got a job by then, but I went to the event and got to see the result of what we had been working on during the whole spring. Another good thing with the education is that you always work in group. Here below you can for example see the visual identity that our group made for the Visualisti Päivä event. In the picture further down you can see a few details from the identity that got chosen. All school assignments are documented on your blog, and sometimes you could also get extra assignments (type of writing assignments/essays) which you also published on your blog. The way of studying feels very modern and it fits the education perfectly.

Läs texten på svenska

Projekt under studierna

Vilka typer av projekt gjorde vi då under de fem månaderna som jag var där? Tre beställningsarbeten fick vi – att designa fönsterdekaler till Arbetsinstitutet (Aikuiskoulutuskeskus), planera en morsdagsbjudning vid Marimekkobutiken i Salo och att ta nya fotografier till Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs hemsida. Utöver detta så planerade vi också ett stort evenemang, Visualisti Päivä, där vi skulle bjuda in andra elever för att presentera vårt yrke. Tyvärr hann jag inte vara med i slutskedet av Visualisti Päivä projektet eftersom jag redan då hade fått jobb, men jag deltog i evenemanget och fick se slutresultatet av det som vi hade jobbat med hela våren. Ännu en bra sak med utbildningen är att man alltid jobbar i grupp. Här nedanför kan ni bland annat se den visuella identiteten som vår grupp gjorde inför Visualisti Päivä evenemanget. På bilden efter kan ni se några detaljer från den identiteten som blev vald. Alla skoluppgifter dokumenterar man genom sin egen blogg, och ibland kunde man också få extra uppgifter (typ skrivuppgifter/essäer) som även dom skulle publiceras på bloggen. Studiesättet känns alltså väldigt modernt och passar utbildningen utmärkt.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Visual Inspiration - event branding. | qandvictoria.wordpress.com

Theory studies

Besides the projects, the education also includes a few different theory studies, for example design history. You also learn to use most of the Adobe programs, AutoCad and ofcourse a lot about photographing. Most of the courses I didn’t have to take, beucase I had already taken them during my earlier design studies. I also had time to do one work placement period before I ended, and that one I spent at Sokos Mylly in Raisio where I got to style the product presentations inside the store.

Läs texten på svenska

Teoristudier

Utöver projekten ingår även olika typer av teoristudier, till exempel är designhistoria. Dessutom lär man sig också att använda de flesta Adobe programmen, AutoCad och förstås en hel del om fotografering. Största delen av kurserna fick jag själv till godo eftersom jag redan hade haft dem under mina formgivningsstudier. En praktikperiod hann jag också med innan jag slutade, och den spenderade jag vid Sokos Mylly i Raisio där jag fick styla produktpresentationerna inne i butiken.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

The best choice I have ever done

As you may notice it’s quite varying studies and a lot of different assignments. It’s almost impossible to know in beforehand what kind of project you will get to do – it depends a lot about what types of commissioned work offers that come in. The teachers are great and they push you to do your best, and you notice that they really try to give you a wide base for the future. For me, this is one of the best choices I have ever done, and even though it only lasted for five months, it gave me so much. If you want to work with visual merchandising I can definitely recommend this education! If you want to read more of my blogposts from my time in Salo, you find them here.

Läs texten på svenska

Det bästa valet jag har gjort

Som ni märker är det ganska omväxlande studier med massor av olika uppgifter. Det är egentligen omöjligt att veta i förväg vilka typer av projekt man kommer att få – det beror helt enkelt på vilka typer av beställningsarbeten som kommer in. Lärarna är helt ljuvliga och de pushar en verkligen att göra sitt bästa och det märks att de verkligen försöker ge en så bred bas som möjligt inför framtiden. För min del är detta ett av de bästa valen jag har gjort i mitt liv, och fastän det bara varade i fem månader så gav det så otroligt mycket. Vill man jobba med visuell marknadsföring så kan jag varmt rekommendera den här utbildningen! Om ni vill läsa fler inlägg från studietiden i Salo så hittar ni dem här.

THE END OF THIS CHAPTER

Salo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Another degree completed

So, on Friday I had my last presentation in school. It feels like I started there only a few months ago, and now everything’s over. Well, theoretically that’s also true. ’cause I got a job only after five months in school, and I haven’t been commuting to Salo since then. It’s quite odd how thing’s end up in the end and how everything falls in to place. Two years ago I had just started the Thesis for my design studies, and at the same time I was trying to look for a job. Half a year later I was still writing my Thesis, and started to feel a bit stressed about what I would do after my graduation. Now afterwards I can’t say anything else than that everything worked out in the absolute best way possible. Today I’m sitting here, with a permanent job to go to (and a job a like!), another degree in my pocket and also another language richer. If I would be able to travel back in time, I would go back and hug one-and-a-half-years-younger me. This year has given me so much, so much more than I could have hoped for.

Läs texten på svenska

En till examen avklarad

Så, i fredags hade jag min sista presentation i skolan. Det känns ju som att jag började där bara för några månader sedan, och nu helt plötsligt är allt över. Fast i teorin stämmer ju det. Jag fick ju jobb efter endast fem månader i skolan, och har inte pendlat till Salo sedan dess. Det är bra konstigt hur allt löser sig till slut och att alla bitar faller på plats. För två år sedan hade jag precis påbörjat examensarbetet för mina formgivningsstudier och försökte samtidigt söka jobb. Ett halvår senare höll jag fortfarande på med mitt examensarbete och började känna mig småstressad över att inte veta vad jag skulle göra efter min examen. Nu i efterhand kan jag inget annat säga än att det löste sig på absolut bästa möjliga sätt. Idag sitter jag här, med ett fast jobb (ett jobb jag dessutom gillar!), en till examen i fickan och ännu därtill ett språk rikare. Skulle jag kunna åka tillbaka i tiden skulle jag åka tillbaka och krama om ett-och-ett-halvt-år-yngre mig. Det här året har gett mig så mycket, så mycket mer än jag någonsin skulle ha kunnat fantisera om.

VISUAL IDENTITY DESIGN FOR VISUALISTI PÄIVÄ

Visual identity for Visualisti Päivä. | qandvictoria.wordpress.com

The result of our visual identity

You might remember that we’ve been working on the visual identity for the upcoming Visualisti Päivä? On Monday we had a voting for which idea that would be implemented. In the picture above you can see our contribution, which we have developed from my logo (which you can see in the left top corner) – here I, Nora, Reija and Ida have worked on the style of the posters, badges, blog-/Facebookbanner, cards and t-shirts. I’m really happy with the end result and what we’ve accomplished! With a tight voting from the other students at our school, another groups idea was chosen (which you can take a look at for example here). Absolutely worth the win, and it’s going to be really fun to see the end result!

Läs texten på svenska

Slutresultatet av vår visuella identitet

Ni minns kanske att vi har jobbat med den visuella identiteten för kommande Visualisti Päivä? I måndags hade vi alltså omröstning för vilken idé som skulle bli den som genomförs. På bilden ovan kan ni se vårt bidrag som vi har utvecklat utifrån min logo (som syns uppe i vänstra hörnet) – här har jag, Nora, Reija och Ida jobbat fram utseendet för plansch, pins, blogg-/Facebookbanner, kort och t-tröja. Jag är supernöjd med slutresultatet och vad vi har lyckats åstadkomma! Men med en tight omröstning från de andra eleverna i skolan så blev det en annan grupps förslag som blev vald (som ni bland annat kan ta en titt på till exempel här). Absolut värd att bli framröstad och skall bli jätteroligt att se slutresultatet!