STUDYING VISUAL MERCHANDISING | SCHOOL GUIDE

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

“Hey you! I started thinking that you’re studying visual merchandising, right? I have been thinking about this myself after I’m done with my current studies. But I would really like to hear more about the education, the school, the way of studying etc., so maybe you would like to tell more about it? :) thanks in advance! ^^”

Jarina asked me this question a while ago and I promiced her to tell more in a seperate post. It could probably be fun for everyone else also to read about my previous studies, maybe there are more of you out there that are thinking about a similar career!

Study visual marketing

Last of december 2013 I graduated from Novia University of Applied Sciences as a furniture designer. Since I hadn’t found a workplace within my own business by then, I decided to keep on studying. I knew that I wanted to work with visual merchandising, and luckily I found an “Visualisti” education at Salon Seudun Ammattiopisto. Since I would graduate already at the turn of the year, I contacted them through e-mail, and quite quickly I was invited to come visit them and for a quick interview. Same day as my visit I was accepted to the education, so the application procedure was very quick and easy for me. The education I have done is a Finnish vocational education in Salo. It’s a very practical education where you go by the motto “learning by doing” – you mainly focus on different projects. Since I had a wide base from my earlier design studies, I many times felt like “I already know this”, but to study in Finnish was still the biggest challenge for me. After only five monts in Salo, I was offered a job within the business, so you could say that I only got to see a small part of the education.

Läs texten på svenska

“Hej du! Jag kom att tänka på att visst studerar du visuell marknadsföring? Jag har själv funderat på något liknande efter att jag har avslutat mina pågående studier. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer om utbildningen, skolan, studiesättet osv så kanske du vill berätta lite? :) tack på förhand! ^^”

Jarina ställde den här frågan av mig för en tid sedan och jag lovade henne att berätta mera i ett eget inlägg. Det kan ju säkert vara roligt för er andra också att läsa om mina senaste studier, kanske det finns fler där ute som funderar på en liknande karriär!

Studera visuell marknadsföring

Den sista december 2013 utexaminerades jag alltså från Yrkeshögskolan Novia som möbelformgivare. Eftersom jag inte hade hittat en arbetsplats inom min egen bransch valde jag istället att studera vidare. Jag visste att jag ville jobba inom visuell marknadsföring och till min stora lycka hittade jag en utbildning vid Salon Seudun Ammattiopisto med inriktningen “Visualisti”. Eftersom jag skulle bli klar redan vid årsskiftet kontaktade jag dem via e-mail, och ganska snabbt fick jag komma på besök och på en snabbintervju. Samma dag som mitt besök blev jag antagen till utbildningen, så själva ansökningsprocessen var väldigt enkel för min del. Utbildningen jag har gått är alltså en finskspråkig yrkesutbildning i Salo. Det är en väldigt praktisk utbildning där man går efter mottot “learning by doing” – man fokuserar alltså till största delen på projekt. Eftersom jag själv hade en bred bas från mina tidigare formgivningsstudier så kände jag många gånger att “det här kan jag redan”, men att studera på finska var ändå den största utmaningen för min del. Efter bara fem månader i Salo blev jag erbjuden jobb inom branschen, så man kan väl säga att jag bara hann ta del av en liten del av själva utbildningen.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Projects during the studies

So what kind of projects did we do during the five months I was there? We got to do three different commissioned work – to design window decals for Aikuiskoulutuskeskus, to plan a mothers day treat at the Marimekko store in Salo and to take new photos for Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs homepage. Besides all of this we also planned a big event, Visualisti Päivä, where we would get to invite other students to present our occupation. Unfortunately I wasn’t able to participate in the later part of the project, since I had already got a job by then, but I went to the event and got to see the result of what we had been working on during the whole spring. Another good thing with the education is that you always work in group. Here below you can for example see the visual identity that our group made for the Visualisti Päivä event. In the picture further down you can see a few details from the identity that got chosen. All school assignments are documented on your blog, and sometimes you could also get extra assignments (type of writing assignments/essays) which you also published on your blog. The way of studying feels very modern and it fits the education perfectly.

Läs texten på svenska

Projekt under studierna

Vilka typer av projekt gjorde vi då under de fem månaderna som jag var där? Tre beställningsarbeten fick vi – att designa fönsterdekaler till Arbetsinstitutet (Aikuiskoulutuskeskus), planera en morsdagsbjudning vid Marimekkobutiken i Salo och att ta nya fotografier till Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs hemsida. Utöver detta så planerade vi också ett stort evenemang, Visualisti Päivä, där vi skulle bjuda in andra elever för att presentera vårt yrke. Tyvärr hann jag inte vara med i slutskedet av Visualisti Päivä projektet eftersom jag redan då hade fått jobb, men jag deltog i evenemanget och fick se slutresultatet av det som vi hade jobbat med hela våren. Ännu en bra sak med utbildningen är att man alltid jobbar i grupp. Här nedanför kan ni bland annat se den visuella identiteten som vår grupp gjorde inför Visualisti Päivä evenemanget. På bilden efter kan ni se några detaljer från den identiteten som blev vald. Alla skoluppgifter dokumenterar man genom sin egen blogg, och ibland kunde man också få extra uppgifter (typ skrivuppgifter/essäer) som även dom skulle publiceras på bloggen. Studiesättet känns alltså väldigt modernt och passar utbildningen utmärkt.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Visual Inspiration - event branding. | qandvictoria.wordpress.com

Theory studies

Besides the projects, the education also includes a few different theory studies, for example design history. You also learn to use most of the Adobe programs, AutoCad and ofcourse a lot about photographing. Most of the courses I didn’t have to take, beucase I had already taken them during my earlier design studies. I also had time to do one work placement period before I ended, and that one I spent at Sokos Mylly in Raisio where I got to style the product presentations inside the store.

Läs texten på svenska

Teoristudier

Utöver projekten ingår även olika typer av teoristudier, till exempel är designhistoria. Dessutom lär man sig också att använda de flesta Adobe programmen, AutoCad och förstås en hel del om fotografering. Största delen av kurserna fick jag själv till godo eftersom jag redan hade haft dem under mina formgivningsstudier. En praktikperiod hann jag också med innan jag slutade, och den spenderade jag vid Sokos Mylly i Raisio där jag fick styla produktpresentationerna inne i butiken.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

The best choice I have ever done

As you may notice it’s quite varying studies and a lot of different assignments. It’s almost impossible to know in beforehand what kind of project you will get to do – it depends a lot about what types of commissioned work offers that come in. The teachers are great and they push you to do your best, and you notice that they really try to give you a wide base for the future. For me, this is one of the best choices I have ever done, and even though it only lasted for five months, it gave me so much. If you want to work with visual merchandising I can definitely recommend this education! If you want to read more of my blogposts from my time in Salo, you find them here.

Läs texten på svenska

Det bästa valet jag har gjort

Som ni märker är det ganska omväxlande studier med massor av olika uppgifter. Det är egentligen omöjligt att veta i förväg vilka typer av projekt man kommer att få – det beror helt enkelt på vilka typer av beställningsarbeten som kommer in. Lärarna är helt ljuvliga och de pushar en verkligen att göra sitt bästa och det märks att de verkligen försöker ge en så bred bas som möjligt inför framtiden. För min del är detta ett av de bästa valen jag har gjort i mitt liv, och fastän det bara varade i fem månader så gav det så otroligt mycket. Vill man jobba med visuell marknadsföring så kan jag varmt rekommendera den här utbildningen! Om ni vill läsa fler inlägg från studietiden i Salo så hittar ni dem här.

GRADUATION DAY: VISUAL MERCHANDISER

Graduation day! | qandvictoria.wordpress.com

Graduated visual merchandiser

Hooow is it possible that it’s already last of May?! I can hardly believe that we start off with June 2015 tomorrow, unbelievable. This weekend has been a huge weekend for many youths, and I can also admit that it’s been quite a big weekend for me too! On Friday I got my second professional degree, so now I’m officially a visual merchandiser! I didn’t celebrate in any special way, I was actually at work, with a flue and rain on the other side of the window. For me it’s now seven years ago since I got my matriculation examination (some graduation photos you see in this blogpost), and oh how much that’s happened since then. I have grown so much inside, I know myself better than ever, and I so look forward to seeing what the future has to offer.

Läs texten på svenska

Utexaminerad visuell marknadsförare

Huuur är det möjligt att det redan är sista maj?! Jag kan knappt förstå att vi påbörjar juni 2015 imorgon, helt otroligt. Den här helgen har varit en stor helg för många ungdomar och jag kan ju erkänna att den har varit rätt stor även för mig! I fredags fick jag nämligen min andra yrkesmässiga examen, så nu kan jag officiellt titulera mig som visuell marknadsförare! Jag firade inte på något speciellt sätt, utan befann mig faktiskt på jobb med flunsa och dessutom med regn på andra sidan fönstret. För mig är det nu sju år sedan jag tog studenten (några studentfoton ser du i det här inlägget), och ack så mycket som har hänt sedan dess. Jag har växt så mycket inombords, jag känner mig själv bättre än någonsin, och jag ser mycket fram emot vad framtiden har att ge.

MERCHANDISING AND SALES STEERING

Photos from Pixabay.

Visual merchandising and sales steering. | qandvictoria.wordpress.com

I found an article yesterday that I was thinking to talk about, just ’cause I think it’s really interesting how it works in stores. Steered sales is something that is some much involved in visual merchandising and how you can influence the customers’ buying behaviour. In my thesis I wrote about this subject, except from that I focused on interior design stores and IKEA instead of grocery stores. So, how come we usually come home with more products than we had planned to buy in the first case? It’s not by accident that the stores interior is planned the way it is, strategically placed shelves and products make us customers more easily to grab an extra product or two when we go shopping. So, what is it really that I’m talking about?

The entrance is among the most important

This is where the customer chooses to go in or not. The entrance should be inviting and communicate which products the store offers. News are usually placed in the beginning of the store, visible from the entrance, which entice the customers in to the store. In the article they mention that fruits and vegetables are placed visible from the entrance, since the colours and the freshness feels inviting for those that walk by. You have probably also noticed that milk and other beverages are placed in the end of the store? That’s a fully conscious choice that the stores do – since milk is the most common everyday product, the customer is forced to go through the whole store to get it, and the customers are enticed to other products on their way to the milk. From my own experiences, I can tell you I have never come out from a store with only milk in my grocery bags.

Läs texten på svenska

Jag ramlade in på en artikel igår som jag tänkte ta och prata lite mera om, helt enkelt för att jag själv tycker det är väldigt intressant hur det funkar i affärer. Styrd försäljning är nämligen någonting som petar lite på det här med visuell marknadsföring och hur man kan påverka kundens köpbeteende. I mitt examensarbete skrev jag om detta ämne, förutom att jag fokuserade på inredningsbutiker och IKEA istället för matbutiker. Så hur kommer det sig att man oftast kommer hem med mera varor än man hade planerat att köpa? Det är inte av en slump som butikernas inredning är planerade så som de är, utan genom noggrant placerade hyllor och varor gör att vi kunder enklare slänger ner en extra vara eller två i köpkorgen när vi är och handlar. Så vad är det jag riktigt pratar om?

Ingången är bland det viktigaste

Det är här som kunden bestämmer sig för att gå in eller inte. Ingången bör vara inbjudande och kommunicera vilka produkter affären har att erbjuda. Nyheterna placeras vanligtvis i början av butiken, väl synliga från ingången, vilket lockar kunderna in till affären. I artikeln nämner de bland annat att frukter och grönsaker finns placerade synligt från ingången, eftersom färgerna och fräschheten känns inbjudande för de som går förbi. Ni har också kanske märkt att mjölk och andra drycker finns placerade längst in i affären? Det är ett fullständigt medvetet val som affärerna gör – eftersom mjölk är den vardagligaste varan så tvingas kunden att ta sig igenom hela butiken, och kan på så vis lockas till andra varor på vägen till mjölken. Av egna erfarenheter kan jag väl säga att det nog aldrig har hänt att jag kommit ut från butiken med endast mjölk i mina köpkassar.

Visual merchandising and sales steering. | qandvictoria.wordpress.com

Placement and lighting of the products

The placement and lighting of the products are also essential parts of which products the customers end up buying. Have you perhaps noticed that the cheapest products are placed in the lowest shelves? The human works that way, that the products that are placed in eye-level are the ones we automatically look at and the ones we automatically are drawn to. That’s why it’s a conscious choice that the products the store wants to sell most of are placed on a level we look at first. Also, if some parts of the shelf are lit in a better way, the customers are enticed to buy those products.

Products placed in the end of the shelves

If you go in to a store, you have probably also noticed that there are products at the ends of the shelves. You could think that it’s to maximise the usage of storespace. But the truth is, that also here the store places the products they want to entice the customer to buy. At the end of the shelves you find products in the same product category as in the shelves themselves, but at the end you find the products that are easy to grab with you. If you quickly go through the store, the products at the end of the shelves entice to be bought.

Products close to the checkout

Finally, close to the checkout you find the products that entice to impulse buying. In clothing stores it’s quite common with socks, nail polish and hair accessories, while in grocery stores it can be candy, chewing gum and magazines. It have to be cheap products that don’t need a lot of convincing if you need the product or not.

Have you thought about these things when you go through a store? I notice these thing’s really easily ever since I wrote my thesis. Now I notice clearly when a store is trying to steer me to certain products. And the fun part with this subject is, that it actually works!

Läs texten på svenska

Placering och belysning av varor

Placeringen och belysningen av varorna är också en avgörande del i vilka produkter kunden sist och slutligen köper. Har ni kanske märkt att de billigaste varorna finns placerade lägst ner i hyllorna? Människan funkar så, att produkterna som finns placerade i ögonhöjd är de som vi automatiskt tittar på först och som vi automatiskt dras till. Därför är det ett medvetet val att produkterna butiken vill sälja mest av finns placerade på en höjd som blicken dras till först. Dessutom, om vissa delar av produkthyllorna är belysta på ett bättre sätt så lockas kunderna till att köpa de produkterna.

Produkter placerade i ändan av hyllorna

Om ni går in i en affär har ni också säkert märkt att det i ändorna av hyllorna finns produkter. Man kan ju tänka sig att produkterna finns där för att maximera användningen av butiksytorna. Men sanningen är den, att även här finns de varor som affären vill locka kunderna till att köpa. Vid ändorna av hyllorna finns produkter i samma produktkategori som i själva hyllorna, men i ändan finns de produkter som butiken vill att kunderna enkelt skall kunna plocka med sig. Går man snabbt igenom butiken, så lockar produkterna som finns placerade i ändorna av hyllorna till köp.

Produkter i närheten av kassorna

Slutligen, i närheten av kassorna finns produkter som lockar till impulsköp. I klädaffärer är det vanligt med sockor, nagellack och håraccessoarer, medan det i mataffärer kan vara godis, tuggummi och tidningar. Det bör vara billiga produkter som inte kräver desto större betänketid om man behöver produkten eller inte.

Har ni själva tänkt på det här när ni går igenom en affär? För mig har det blivit lite av en yrkesskada sedan jag skrev mitt examensarbete, eftersom det är så tydligt för mig hur affärerna försöker styra mig till vissa produkter. Och det roliga med det här ämnet är ju att det faktiskt funkar!

Visual merchandising and sales steering. | qandvictoria.wordpress.com