TOM OF FINLAND – THE MUSICAL

This blogpost is a cooperation with Turun Kaupunginteatteri.
Photos by Otto-Ville Väätäinen.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Who is Tom of Finland?

I don’t really see myself as a theater person, but there are those few times when I feel like I really need to see a play. When Turku City Theatre announced in one of their news letters that Tom of Finland can be seen on the stage this spring, I felt right away that I want to see it. So, who is this Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), best known as Tom of Finland, was a Finnish artist known for his masculine homoerotic drawings and art. He had a big influence on late twentieth century gay culture. Most of you have probably seen his art on Postis stamps and on Finlaysons bed sheets and towels, so in case you have ever wondered why on earth Finlayson uses half naked leather dressed men on their products, you now know better why.

Läs texten på svenska

Vem är Tom of Finland?

Egentligen ser jag inte mig själv som en teatermänniska, men det finns de där några få gångerna som jag känner att jag bara måste se en föreställning. När Åbo Stadsteater meddelade i ett av sina nyhetsbrev att Tom of Finland kommer att ses på teaterscenen i vår så kände jag direkt att jag ville se den. Så, vem är den här Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), mest känd som Tom of Finland, var en finsk konstnär känd för sina maskulina homoerotiska teckningar och konstverk. Han hade ett stort inflytande på den homosexuella kulturen på nittonhundratalet. De flesta av er har säkert sett hans verk på både Postis frimärken och Finlaysons lakan och handdukar, så om ni någon gång har undrat varför i hela fridens namn Finlayson har halvnakna läderklädda män på sina produkter så vet ni nu bättre varför.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Tom of Finland the Musical

The musical Tom of Finland tells about Touko Laaksonens life and his journey into Tom of Finland. The story is based on true events and different parts of his life are included in the story. I usually prefer not to read the whole story before I go see a play, instead I expect that the play will give me all I need to know. If a movie is based on a book, I also prefer to see the movie before I read the book. After I had seen Tom of Finland the musical it did feel like I knew more about this Touko Laaksonen, but still as if I had only scratched the surface. After seeing the play I felt like I wanted more! But that’s probably how it goes when you try to tell about a person’s life in only two hours. Maybe this is the moment when I should get that book and read the rest of the story? The timing for this play is, in any case, absolutely perfect. The fact that it is performed on a stage here in Turku is even more perfect!

A huge plus was that the play was subtitled in English. I have tried to go on Finnish theatre before, but sometimes it feels like I miss out on some of the story because there are words and expressions I don’t understand. Especially musicals have a tendency to change the way of speaking, since most of the conversations need to be changed into coherent song texts. Thanks to the subtitles I was able to follow this story without having to feel like I was missing out on anything. This musical would be sooo good in English, though. Just a hint, in case there’s someone who would be up for the challenge! ;) Overall a play you really should see, anyone would benefit from knowing more about this Touko Laaksonen – instead of just wondering about his vulgar art.

Läs texten på svenska

Musikalen Tom of Finland

Musikalen Tom of Finland handlar alltså om Touko Laaksonens liv och hans väg till Tom of Finland. Historien baserar sig på verkliga händelser och delar av hans liv finns med på olika hörn i berättelsen. Jag brukar föredra att inte läsa hela storyn innan en föreställning, utan förväntar mig istället att teaterföreställningen skall ge mig allt jag behöver veta. Om en film baserar sig på en bok så brukar jag också föredra att se filmen innan jag läser böckerna. Efter att jag hade sett Tom of Finland musikalen kändes det som att jag visste mer om denna Touko Laaksonen, men ändå som att jag bara hade skrapat lite på ytan. Efter förställningen kände jag att jag ville ha mera! Men det blir säkert lätt så när man försöker berätta om en persons liv på bara två timmar. Kanske det är nu som jag borde få den där boken i min hand och läsa resten av storyn? Timingen för den här pjäsen känns, i vilket fall som helst, helt perfekt. Att den dessutom framförs på scenen här i Åbo är ännu mera perfekt!

Ett stort plus var att hela föreställningen textades på engelska. Jag har försökt gå på finska teaterföreställningar tidigare, men emellanåt känns det som att halva innehåller faller bort för att det är ord och uttryck som jag inte förstår. Speciellt musikaler brukar ha en tendens att ändra på talesätt då det mesta av talet behöver ändras till en sammanhängande sångtext. Tack vare textningen kunde jag den här gången följa med i historien utan att känna att jag gick miste om innehållet. Den här musikalen skulle dock göra sig otroooligt bra på engelska, tips till någon som vill ta sig an projektet! ;) Överlag en föreställning som man faktiskt borde se, alla skulle nog dra fördel av att veta mera om denna Touko Laaksonen – istället för att bara förundra sig över hans vulgära konst.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

HOCKEY NIGHT – SUMMER THEATER IN NAANTALI, FINLAND

This blogpost is a cooperation with Turun Kaupunginteatteri.
Photos by Otto-Ville Väätäinen.

Hockey Night at Emma Teatteri in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

On Saturday two weeks ago, I had managed to get two tickets to Hockey Night, this year’s summer theater at Emma Teatteri in Naantali. The summer theater is held out on the island Kailo – in the middle of Moominworld – and I don’t think you can find a more perfect place than that! I have never been to a Finnish show before, but when I heard that Antero Mertaranta was gonna be acting in this year’s summer theater, I felt like this is something I just have to see. And I was also thinking that this could be something that also interests my hockey playing boyfriend, so he came with me as my +1.

Hockey Night at Emma Teatteri in Naantali

This year’s summer theater is hockey themed, with the actors Miska Kaukonen, Tom Petäjä, Linda Wiklund and ofcourse Antero Mertarand in the leading parts. During three periods we get to see fantastic word plays and exciting events that happen “behind the scenes”. Already from start we get to take part of Mertarantas dazzling comments and what a hockey game would look like on the basis of his comments. And do you belong to one of many that have never really understood what offside means? No problem, you also get that explained for you during the show! And to put even more excitement to the performance, we’re also taken to the cheerleader-girls locker room, where we get to see both Kaukonen, Petäjä and Mertaranta dressed in short sweathers and mini skirts. I had never thought I would see Mertaranta in a cheerleader-outfit! So, to sum up the show I would describe it in the exact same way as on Emma Teatteris homepage:

“Jos pidät jääkiekosta, pidät esityksestä! (If you like hockey, you like the show!)
Jos inhoat jääkiekkoa, rakastat esitystä!” (If you hate hockey, you love the show!)

To see a show in Finnish

So how was it to see a Finnish show? I think it went quite good to follow all the wordplays, even though those are one of my weeknesses when it comes to Finnish (jokes and riddles kan be really difficult to understand in another language!). But in comparance to Swedish shows, I still had to tense my ears a bit extra to be able to follow all the lines. But thanks to the easy going content I was still able to get a good grip of the performance. I should definitely go and see more shows in the future to practice my cultural vocabulary! :)

Läs texten på svenska

Lördagen för två veckor sedan hade jag fått fixat två biljetter till Hockey Night, årets sommarteater vid Emma Teatteri i Nådendal. Sommarteatern hålls ute på ön Kailo – mitt i Muminvärlden – och mera perfekt plats än så får man nog leta efter! Jag har aldrig tidigare gått på en finsk föreställning, men när jag fick höra att Antero Mertaranta skulle vara med i årets sommarteater så kände jag att detta måste man bara se. Dessutom tänkte jag att detta kunde vara något som också intresserar min ishockeyspelande sambo, så han fick bli min +1.

Hockey Night vid Emma Teatteri i Nådendal

Årets sommarteater går i hockeytema med skådespelarna Miska Kaukonen, Tom Petäjä, Linda Wiklund och självfallet Antero Mertaranta i huvudrollerna. Under tre perioder får vi följa med i fantastiska ordlekar och spännande händelser som sker “behind the scenes”. Redan från start får man ta del av Mertarantas solklara referat och hur en hockeymatch skulle se ut utifrån hans kommentarer. Hör du dessutom till en av dem som aldrig har förstått vad offside riktigt betyder? Inga problem, det får man också förklaring på under den här föreställningen! Och för att sätta ännu mera krydda på föreställningen så får vi dessutom följa med i cheerleader-flickornas omklädningsrum, där vi får se både Kaukonen, Petäjä och Mertaranta iklädda korta magtröjor och minikjolar. Jag hade då aldrig trott att jag skulle få se Mertaranta i cheerleader-outfit! Så för att sammanfatta föreställningen skulle jag beskriva det precis så som på Emma Teatteris hemsida:

“Jos pidät jääkiekosta, pidät esityksestä!
Jos inhoat jääkiekkoa, rakastat esitystä!”

Att se en föreställning på finska

Hur var det då att gå på en finsk föreställning? Jag tyckte att jag hängde med rätt bra i ordlekarna, trots att det är en av mina svagheter när det kommer till finskan (vitser och gåtor kan vara riktigt knepiga att förstå på ett annat språk!). Till skillnad från en svensk föreställning så behövde jag ändå spänna öronen lite extra för att hänga med i replikerna. Men tack vare det lättsamma innehållet så tyckte jag ändå att jag fick ett bra grepp om föreställningen. Det blir nog att gå på fler teaterföreställningar i framtiden så att jag får öva upp mitt kulturella ordförråd! :)

Hockey Night at Emma Teatteri in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Hockey Night at Emma Teatteri in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

KAJ – PJASI PÅ FÄÄLAND FÅOT

Photo from KAJ.

KAJ - Pjasi på fääland fåot. | qandvictoria.wordpress.com

KAJ at Åbo Svenska Teater

As I mentioned before my parents were visiting me last weekend, and the reason to that was of course KAJ! Already long ago we got the tickets for their show at Åbo Svenska Teater, and now the D day was finally here. Since I have never heard them perform before, I didn’t have any special expectations. I was just waiting for to see them perform live. The songs I’ve heard before, and I’ve also seen their YouTube videos, so at least I knew some much what to expect. So what about the performance? Their jokes are just as spot on as Finland-Swedish jokes can get. Sometimes I had difficulties myself to follow what they were singing about (even though we’re from the same small town and we speak the exact same dialect), but the jokes in between made up for that. It’s so fantastic to see someone from our small town make it as far as they have. They are now on tour and have got the chance to perform around Finland. They were even in Sweden at some point! But I guess this is something we just need, us Ostrobothnians. Something to recognize ourselves in, to hear the dialect no matter where in Finland (or Sweden) we have chosen to live. We had a lovely evening, and it was a lot of fun to finally see them live!

Läs texten på svenska

KAJ på Åbo Svenska Teater

Jag hade ju som sagt mina föräldrar här på besök förra helgen, och orsaken till att de var här var ju självklart KAJ! Vi hade sedan länge tillbaka haft biljetter till deras föreställning på Åbo Svenska Teater, och nu hade dagen D äntligen kommit. Eftersom jag aldrig hade sett dem uppträda tidigare så hade jag inga speciella förväntningar, jag väntade mest bara på att få se dem live. Låtarna har jag ju hört tidigare, och också sett deras YouTube videor, så jag visste ju iallafall vad jag ungefär kunde vänta mig. Uppträdandet då? Deras skämt är så klockrena som finlandssvenska skämt kan bli. Emellanåt hade jag själv svårt att följa med i deras låttexter (trots att de är från samma by som mig och pratar precis samma dialekt som mig), men det vägdes upp av skämten mellan låtarna. Det är så fantastiskt att se att någon från vår lilla by har lyckats ta sig så pass långt som de har gjort. De är nu på turné och har fått möjligheten att uppträda runtom i Finland. De var till och med ett varv till Sverige ett tag! Men det här är väl just något sånt som vi behöver, vi Österbottningar. Något att känna igen oss i, att få höra dialekten oberoende var i Finland (eller Sverige) man har bosatt sig. Vi hade en mycket trevlig kväll, och det var riktigt roligt att äntligen få se dem uppträda!