NECK AND SHOULDER PAIN | SELF CARE TIPS

This blogpost is a cooperation with Vireä.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Tension headache

Tension headache can be caused by static tension in shoulders and neck, teeth grinding or stress. If you have static tension in shoulders and neck; the upper back (areas around the shoulder blades), shoulders and neck is included in the treatment. If the tension headache is caused by teeth grinding she includes jaw muscles and temples in her treatment, and if you happen to have headache when visiting the masseur, scalp massage can ease the pain.

Numbing hands/fingers

Numbing hands and fingers can be caused by a pinched nerve in neck/throat or shoulders/chest muscles. In these cases you focus on treating shoulders, neck, throat muscles and chest muscles. In cases where the numbing is caused by a pinched nerve in the arms, you also focus on arms in the treatment.

Tense shoulders/neck

Tense shoulders/neck usually comes from bad posture or bad ergonomics. Here it’s the weak muscles in upper back that might be causing the problems with this part of the body. In this case you treat upper back, shoulders, neck and also throat muscles when needed.

Self care tips:

• Take short breaks during the workday (about 3 – 5 minutes per hour), that might prevent the static tension.
• Light shoulder gymnastics (for example making circles with your shoulders and neck) during the workday helps to start up the blood circulation.
• Stretch the tense muscles! By stretching neck, throat, shoulders and chest during the workday, you can easily prevent tension.
• Neck gymnastics! Work out your neck muscles by doing neck gymnastics.
• Like with most other things, exercise also helps to prevent tension. It helps to improve blood circulation in the body.
• Work ergonomics. If you have recurring problems with tension headache it might just as well be that the problem comes from the work ergonomic. If you have wrong height on your work chair and/or work table, if you sit in wrong posture, if the computer screen is placed in wrong place etc., that might be what is causing the problems.

Läs texten på svenska

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk kan alltså bero på statisk spänning i axlar och nacke, tandgnissling eller på grund av stress. Vid statisk spänning i axlar och nacke behandlas övre rygg (områdena kring skulderbladen), axlar och nacke. Om spänningshuvudvärken beror på tandgnissling är det käkmuskler och tinningar som behandlas, och om man råkar ha huvudvärk just vid behandlingstillfället så kan skalpmassage lätta på huvudvärken.

Domningar i händer/fingrar

Domningar i händer och fingrar kan då orsakas av en nervinklämning i nacke/hals eller axlar/bröstmuskler. I dessa fall så fokuserar man behandlingen på axlar, nacke, halsmuskler, bröstmuskler och skuldror. I de fall där domningen orsakas av en nervinklämning i armarna så fokuserar man också på armarna.

Spända axlar/nacke

Spända axlar/nacke kommer vanligen från dålig hållning eller dålig ergonomi. Här är det de svaga musklerna i övre rygg som kan vara en stor orsak till problem med denna del av kroppen. Här behandlar man övre rygg, axlar, nacke och vid behov bröstmuskler och halsmuskler.

Egenvårdstips:

• Att ta korta pauser under arbetsdagen (ungefär 3 – 5 minuter per timme) kan motverka den statiska spänningen.
• Lätt axelgymnastik (till exempel att göra cirklar med axlar och nacke) under arbetsdagen hjälper att sätta igång blodcirkulationen.
• Stretcha spända muskler! Genom att stretcha nacke, hals, axlar och bröst under arbetsdagen kan man enkelt motverka spänningarna.
• Nackgympa! Träna upp dina nackmuskler med nackgympa.
• Som med det mesta annat hjälper även här motion och vardagsmotion, eftersom det hjälper till att öka blodcirkulationen i kroppen.
• Arbetsergonomin. Har man återkommande problem med spänningshuvudvärk så kan det mycket väl hända att problemet ligger i arbetsergonomin. Har du fel höjd på arbetsstolen och/eller arbetsbordet, sitter du i fel ställning, är datorskärmen placerad på fel ställe etc., kan det vara just det som orsakar problemen.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

LOWER BACK AND LEG PAIN | SELF CARE TIPS

This blogpost is a cooperation with Vireä.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Quite many of you have been checking the last blogpost I did together with Linda at Vireä, so now comes the feuilleton (divided in to two posts) where you get to read more about what areas she focus on in her treatment and what you can do yourself to prevent that the pain emerge. I hope you’ll get some tips that you might find useful! For these two blogposts we met up an evening in end of April, and we spent a few hours going through and taking photos of different exercises. I can ensure you, that the later it got, the funnier our photos became. But here’s now the result of the evening, and here you have me – limber as a refrigerator.

Pain in lower back

This was the area that might be causing pain of many different reasons, and the treatment depends a lot depending on the reasons to the problem. But if we look past the fact, that it might be caused by herniated disc or acute lumbago, you usually focus on lower back, gluteal muscles and sometimes front- and back thighs and hip flexors in the treatment. If you sit a lot, it’s quite common that you include gluteal muscles and thighs in the treatment.

Self care tips:

• Good posture is important! The ergonomics need to be checked so the problem isn’t caused by badly adjusted working chairs and tables!
• By exercising your trunk stability you can prevent overload on the muscles in your lower back.
• Back twisting and the scorpion can help opening up your back.
• Stretch thighs, gluteal muscles and hip flexors. Take for example short breaks during your workday and stretch, it will do good for both your muscles and your energy.

Läs texten på svenska

Det var en hel del av er som klickade in sig på förra inlägget jag gjorde tillsammans med Linda på Vireä, så nu kommer följetongen (uppdelad i två inlägg) där ni får läsa lite mera om vilka områden hon fokuserar på i sin behandling och vad du kan göra på egen hand för att motverka att smärtan uppstår. Jag hoppas att ni får lite tips som ni själva kan få nytta av! För dessa två inlägg möttes vi upp en kväll under sista veckan i april och vi spenderade några timmar med att gå igenom och fota olika övningar. Jag kan garantera att ju mera klockan blev, desto roligare blev våra foton. Men här kommer nu i alla fall slutresultaten från kvällen och här har ni mig – vig som ett kylskåp.

Smärta i nedre ryggen

Det här var det område som hade flest möjliga orsaker till smärtan, och här beror behandlingsmetoden mycket på vad det är som orsakar problemen. Men om man bortser från akut ryggskott och diskbråck, så brukar behandlingen fokuseras på ländrygg, sätesmuskler och vid behov även fram- och baklår, samt höftböjare. Sitter man mycket är det vanligt att man tar med sätesmuskler och lår i behandlingen.

Egenvårdstips:

• God hållning är a och o! Ergonomin bör ses över så att problemet inte uppstår från felinställda arbetsstolar och arbetsbord!
• Genom att träna upp bålstabiliteten kan man motverka överbelastning på muskulaturen i nedre ryggen.
• Ryggvridning och skorpionen kan hjälpa att öppna upp ryggen.
• Stretcha lår, säte och höftböjare. Ta till exempel några små pauser mitt i arbetsdagen och stretcha, det gör gått åt både musklerna och energin.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Numbing/radiating pain in the legs

Numbing/radiating pain in the legs could be caused by either sciatica or false sciatica. If we focus on that the problem is caused by false sciatica, the pain comes from the sciatica is being pinched. Then the treatment mainly focus on the gluteal muscles, but sometimes also lower back and legs.

Self care tips:

• This refers to the same tips as for the lower back!
• Focus on stretching the gluteal muscles, especially the piriformis muscle!
• Rolling on a massage ball can also help and loosen up the pain.

Läs texten på svenska

Domningar/strålande smärta i benen

Domningar/strålande smärta i benen kunde bero på endera ischias eller falsk ischias. Om vi fokuserar på att problemet orsakas av falsk ischias, så beror smärtan på en inklämning av ischiasnerven. Här läggs nästan all fokus på sätesmusklerna, men emellanåt inkluderar man även ländryggen och benen.

Egenvårdstips:

• Här gäller i stort sett samma tips som med smärtor i nedre ryggen!
• Fokusera på att stretcha sätet, speciellt piriformismuskeln!
• Att rulla på en massageboll kan också hjälpa och lätta på smärtan.

HAIRSTUDIO NABBS – HAIRDRESSER IN TURKU

This blogpost is a cooperation with Hairstudio Nabbs.

Hairstudio Nabbs in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Now it’s time to present the next company in my Svenska i Åbo” (Swedish in Turku) project! This time I’ve had the honor to do a cooperation with Hairstudio Nabbs, which is a private hair salon in Turku that is run by Kirsi Nabb. Kirsi is born and raised in Vaasa, where she first got a high school degree and business diploma before she started her hairdresser studies at Vaasan Ammattiopisto. In 2003 she moved to Turku and founded her own hair salon, where she has now been working for almost 12 years.

Swedish hairdresser in Turku

When I moved to Turku in autumn 2009, I was wondering about what I would do with my hair appointments. But in the end I decided to try to fit in my appointments every time I went back home to Ostrobothnia. There I could go to the same hairdresser that I had been going to ever since I was a little girl, and she knew what I wanted and what fit me. But the longer time I lived in Turku, the more seldom I went back home to Ostrobothnia, which resulted in that I had to find a new hairdresser to go to. I tried one other salon before I found Nabbs, which was finally the Swedish speaking hairdresser in Turku that I had been looking for! Now, five years later, I’m a regular customer at Kirsi and I have been pleased every time that I have come out from her salon.

Läs texten på svenska

Nu har det blivit dags att presentera nästa företag i mitt Svenska i Åbo projekt! Den här gången har jag fått äran att samarbeta tillsammans med Hairstudio Nabbs som är en privat frisörsalong i Åbo som drivs av Kirsi Nabb. Kirsi är född och uppvuxen i Vasa där hon först studerade till student och merkonom innan hon påbörjade sina frisörstudier vid Vasa Yrkesinstitut. 2003 flyttade hon till Åbo och grundade då sin egen frisörsalong där hon snart har jobbat i 12 år.

Svensk frisör i Åbo

När jag flyttade till Åbo hösten 2009 velade jag fram och tillbaka hur jag skulle göra med mina frisörbesök, men beslöt mig till slut för att passa in mina klippningar varje gång jag åkte hem till Österbotten. Där fanns den frisörska som jag gått till sedan jag var liten flicka, och hon visste vad jag vill ha och vad som passar mig. Men ju längre jag bodde i Åbo, desto mera sällan började jag åka hem till Österbotten, vilket i sin tur resulterade i att jag då var tvungen att hitta en ny frisör att gå till. Jag hann pröva på en annan salong innan jag hittade till Nabbs, som äntligen var den svenska talande frisörska i Åbo som jag hade letat efter! Nu, fem år senare, är jag en stamkund hos Kirsi och jag har varit nöjd varje gång jag har kommit därifrån.

Hairstudio Nabbs in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

About Hairstudio Nabbs

Hairstudio Nabbs offers the regular services like cutting and coloring of hair, perm, coiffures and coloring of eyebrows and eyelashes. In addition to this, she has also taken a course in Indonesian head massage. The massage lasts about half an hour, and both massage and treatment of the scalp and dry hair is included in the treatment. I have tried the Indonesian head massage myself, and I can imagine that those that like people touching their hair would absolutely love this treatment! In the salon Kirsi also sells different kinds of hair products, like Sim (Finnish products from Ylöjärvi), Keune and Matrix.

You find Hairstudio Nabbs in central of Turku, more specifically on Maariankatu 3. Her studio is on the second floor, which makes it a very calm environment even though it’s so central. Kirsi speaks fluent Finnish and Swedish, and she also welcomes customers that speak English, so her services fit anyone! If you also have a student card, you get -10 % on all your treatments (can’t be combined with the offer below)!

Blog offer -20 %

Thanks to my cooperation with Nabbs, I do now have the opportunity to offer all of my readers -20 % discount on all of Kirsis treatments during May and June! The only thing you need to do is to mention “kaduilla” when you call and schedule your time to the salon! The price list for the different treatments you find here, and when you call and schedule your time the phone number is 02-2329773!

*** Update 11th February 2018 ***

Many of you still find this blogpost and that’s why I would like to let you know the latest update: Hairstudio Nabbs is unfortunately not available anymore and does not accept any bookings. I will keep on looking for hairdressers with Swedish service here in Turku and I will add a new link here once I have found someone worth recommending!

Läs texten på svenska

Om Hairstudio Nabbs

Hairstudio Nabbs erbjuder de vanliga tjänsterna såsom klipp och hårfärgning, permanent, håruppsättningar och färgning av ögonbryn och ögonfransar. Utöver detta har hon även gått en kurs i indonesisk huvudmassage. Massagen varar i ungefär en halv timme och i behandlingen ingår massage och olika produkter vid behandling av hårbotten och torrt hår. Jag har själv prövat på den indonesiska huvudmassagen, och jag kan tänka mig att de som tycker om att bli rörda i håret fullkomligt älskar denna behandling! I salongen säljer Kirsi även olika hårprodukter, såsom Sim (inhemska produkter från Ylöjärvi), Keune och Matrix.

Hairstudio Nabbs finns beläget i centrum av Åbo, mera specifikt på Mariegatan 3. Hennes studio finns på andra våningen, vilket gör att det är en mycket lugn omgivning fastän det är så pass centralt. Kirsi talar flytande finska och svenska och tar också emot kunder som talar engelska, så hennes tjänster passar för vem som helst! Har du dessutom studiekort så får du -10 % rabatt på dina behandlingar (kan inte kombineras med erbjudandet här nedanför)!

Bloggerbjudande -20 %

Tack vare mitt samarbete tillsammans med Nabbs så har jag nu fått möjligheten att erbjuda alla mina läsare -20 % rabatt på alla Kirsis behandlingar som görs under maj och juni månad! Det enda ni behöver göra är att nämna ”kaduilla” när ni ringer och bokar er tid till salongen! Prislistan för de olika tjänsterna hittar ni här, och när ni ringer och bokar er tid är telefonnumret 02-2329773!

*** Uppdatering 11 februari 2018 ***

Det är många av er som ännu hittar till det här blogginlägget och därför tänkte jag hålla er uppdaterade om läget: Hairstudio Nabbs är tyvärr inte verksam längre och tar inte emot nya bokningar. Jag kommer att fortsätta leta efter frisörsalonger med svensk betjäning här i Åbo och lägger in en ny länk här så fort jag har hittat någon som är värd att rekommendera!

Hairstudio Nabbs in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Hairstudio Nabbs in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com