VILLA SIKURI IN HÄMEENKYRÖ, FINLAND

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Fishing trip in Hämeenkyrö

A few coworkers of mine and myself went on a fishing trip to Villa Sikuri in Hämeenkyrö last weekend. The purpose of the trip was to attend a course in jig fishing, but the weekend also consisted of other program than that. We arrived early afternoon on Friday, so we had enough time to enjoy a calm evening in the sauna and a few dips in the lake (yep, I have already swam this year!). We spent the whole Saturday out on the lake – we started at 10 am, and we came back around 6 pm. At around two in the afternoon, we pulled up at a deserted island to make lunch and to enjoy the sun for a while before continuing to fish. It was so wonderful! I caught a total of two fishes while we were out on the water – one pike (which you can see here) and one perch. In the beginning I was really close to catching quite a few fishes, but it took a while for me to learn the correct flick to actually get the hook caught to them. But two fishes are better than none at all! We had an absolutely perfect weekend at Villa Sikuri, and Saturday was treating us so well with almost 20 degrees and sunshine. If I ever get the chance, I will definitely go back!

Läs texten på svenska

På fiskeresa till Hämeenkyrö

Förra helgen åkte några kollegor och jag på fiskeresa till Villa Sikuri i Hämeenkyrö. Syftet med själva resan var skolningen i jiggfiske som de skulle hålla för oss, men helgen innehöll ju också en hel del annat program än bara det. På fredagen anlände vi tidigt på eftermiddagen och vi kunde därmed njuta av en lugn kväll i bastun och med några dopp i sjön (jepp, jag har kastat vinterpälsen redan i år!). Hela lördagen spenderade vi ute på sjön – vi startade klockan 10 på morgonen och var tillbaka ungefär vid klockan 18. Vid tvåtiden stannade vi till vid en öde ö för att fixa lunch och lapa sol innan vi fortsatte med fiskandet. Det var så underbart! Jag fångade totalt två fiskar under tiden vi befann oss ute på sjön – en gädda (som ni kan se här) och en abborre. I början nappade det rätt många gånger, men det tog en stund innan jag lärde mig det rätta knycket för att faktiskt få dem att fastna på kroken. Men två fiskar var ju bättre än inga alls! Vi hade en alldeles perfekt helg vid Villa Sikuri och dessutom visade lördagen sig från sin bästa sida med nästan 20 grader och sol. Får jag chansen så åker jag definitivt igen!

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

SUMMER MODE: ON

Summer in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Count down to summer vacation

I notice both in my body and my head that I have put summer mode: on after the previous weekend. Last week I did quite much overtime in work, but I’ve mainly been focusing on my upcoming vacation. Last weekend I had also fit in a cooperation through the Visit Turku blog, and got to spend the weekend in the Finnish archipelago. Sooo incredibly nice, and sooo incredibly much-needed! Exactly the minivacation I needed before my vacation kicks off for real! Four working days left, and then I’ll have three weeks free, I can hardly believe it myself. As a result of my vacation, I have also decided to take a break from the blog. Now it’s time to enjoy the summer, and to do exactly what I want to do. I’ll still write a blogpost from last weekend’s blog cooperation, so that one I’ll also post here once it’s been published on the Visit Turku blog. But besides that, I will be completely free. I’ll probably keep my Instagram updated, so in case you wanna know what I’m up to, you can follow me there. Have a nice summer, and we’ll keep in touch!

Läs texten på svenska

Nedräkning till semestern

Det märks i kropp och knopp att jag från och med förra helgen har satt summer mode: on. Förra veckan jobbade jag ganska mycket övertid, men har mestadels fokuserat på den kommande semestern. Förra helgen hade jag dessutom passat in ett samarbete via Visit Turku bloggen och fick spendera helgen i den finska skärgården. Sååå otroligt skönt, och sååå otroligt välbehövligt! Precis den lilla minisemestern jag behövde innan semestern tar fart på riktigt! Fyra arbetsdagar kvar och sen har jag tre veckor ledigt, kan knappt förstå att det är sant. I och med min semester så har jag också tagit beslutet att ta en paus från bloggen. Nu är det dags att njuta fullt ut av sommaren, att göra precis det som faller mig in. Jag skall ännu knåpa ihop ett inlägg från förra helgens bloggsamarbete, så det kommer nog att komma upp sen när det publicerats på Visit Turku bloggen, men utöver det kommer jag att ta leeedigt. Instagram lär jag hålla uppdaterad, så där kan ni kika in om ni vill veta vad jag håller på med. Ha en skön sommar, och vi hörs när vi hörs!

MERCHANDISING AND SALES STEERING

Photos from Pixabay.

Visual merchandising and sales steering. | qandvictoria.wordpress.com

I found an article yesterday that I was thinking to talk about, just ’cause I think it’s really interesting how it works in stores. Steered sales is something that is some much involved in visual merchandising and how you can influence the customers’ buying behaviour. In my thesis I wrote about this subject, except from that I focused on interior design stores and IKEA instead of grocery stores. So, how come we usually come home with more products than we had planned to buy in the first case? It’s not by accident that the stores interior is planned the way it is, strategically placed shelves and products make us customers more easily to grab an extra product or two when we go shopping. So, what is it really that I’m talking about?

The entrance is among the most important

This is where the customer chooses to go in or not. The entrance should be inviting and communicate which products the store offers. News are usually placed in the beginning of the store, visible from the entrance, which entice the customers in to the store. In the article they mention that fruits and vegetables are placed visible from the entrance, since the colours and the freshness feels inviting for those that walk by. You have probably also noticed that milk and other beverages are placed in the end of the store? That’s a fully conscious choice that the stores do – since milk is the most common everyday product, the customer is forced to go through the whole store to get it, and the customers are enticed to other products on their way to the milk. From my own experiences, I can tell you I have never come out from a store with only milk in my grocery bags.

Läs texten på svenska

Jag ramlade in på en artikel igår som jag tänkte ta och prata lite mera om, helt enkelt för att jag själv tycker det är väldigt intressant hur det funkar i affärer. Styrd försäljning är nämligen någonting som petar lite på det här med visuell marknadsföring och hur man kan påverka kundens köpbeteende. I mitt examensarbete skrev jag om detta ämne, förutom att jag fokuserade på inredningsbutiker och IKEA istället för matbutiker. Så hur kommer det sig att man oftast kommer hem med mera varor än man hade planerat att köpa? Det är inte av en slump som butikernas inredning är planerade så som de är, utan genom noggrant placerade hyllor och varor gör att vi kunder enklare slänger ner en extra vara eller två i köpkorgen när vi är och handlar. Så vad är det jag riktigt pratar om?

Ingången är bland det viktigaste

Det är här som kunden bestämmer sig för att gå in eller inte. Ingången bör vara inbjudande och kommunicera vilka produkter affären har att erbjuda. Nyheterna placeras vanligtvis i början av butiken, väl synliga från ingången, vilket lockar kunderna in till affären. I artikeln nämner de bland annat att frukter och grönsaker finns placerade synligt från ingången, eftersom färgerna och fräschheten känns inbjudande för de som går förbi. Ni har också kanske märkt att mjölk och andra drycker finns placerade längst in i affären? Det är ett fullständigt medvetet val som affärerna gör – eftersom mjölk är den vardagligaste varan så tvingas kunden att ta sig igenom hela butiken, och kan på så vis lockas till andra varor på vägen till mjölken. Av egna erfarenheter kan jag väl säga att det nog aldrig har hänt att jag kommit ut från butiken med endast mjölk i mina köpkassar.

Visual merchandising and sales steering. | qandvictoria.wordpress.com

Placement and lighting of the products

The placement and lighting of the products are also essential parts of which products the customers end up buying. Have you perhaps noticed that the cheapest products are placed in the lowest shelves? The human works that way, that the products that are placed in eye-level are the ones we automatically look at and the ones we automatically are drawn to. That’s why it’s a conscious choice that the products the store wants to sell most of are placed on a level we look at first. Also, if some parts of the shelf are lit in a better way, the customers are enticed to buy those products.

Products placed in the end of the shelves

If you go in to a store, you have probably also noticed that there are products at the ends of the shelves. You could think that it’s to maximise the usage of storespace. But the truth is, that also here the store places the products they want to entice the customer to buy. At the end of the shelves you find products in the same product category as in the shelves themselves, but at the end you find the products that are easy to grab with you. If you quickly go through the store, the products at the end of the shelves entice to be bought.

Products close to the checkout

Finally, close to the checkout you find the products that entice to impulse buying. In clothing stores it’s quite common with socks, nail polish and hair accessories, while in grocery stores it can be candy, chewing gum and magazines. It have to be cheap products that don’t need a lot of convincing if you need the product or not.

Have you thought about these things when you go through a store? I notice these thing’s really easily ever since I wrote my thesis. Now I notice clearly when a store is trying to steer me to certain products. And the fun part with this subject is, that it actually works!

Läs texten på svenska

Placering och belysning av varor

Placeringen och belysningen av varorna är också en avgörande del i vilka produkter kunden sist och slutligen köper. Har ni kanske märkt att de billigaste varorna finns placerade lägst ner i hyllorna? Människan funkar så, att produkterna som finns placerade i ögonhöjd är de som vi automatiskt tittar på först och som vi automatiskt dras till. Därför är det ett medvetet val att produkterna butiken vill sälja mest av finns placerade på en höjd som blicken dras till först. Dessutom, om vissa delar av produkthyllorna är belysta på ett bättre sätt så lockas kunderna till att köpa de produkterna.

Produkter placerade i ändan av hyllorna

Om ni går in i en affär har ni också säkert märkt att det i ändorna av hyllorna finns produkter. Man kan ju tänka sig att produkterna finns där för att maximera användningen av butiksytorna. Men sanningen är den, att även här finns de varor som affären vill locka kunderna till att köpa. Vid ändorna av hyllorna finns produkter i samma produktkategori som i själva hyllorna, men i ändan finns de produkter som butiken vill att kunderna enkelt skall kunna plocka med sig. Går man snabbt igenom butiken, så lockar produkterna som finns placerade i ändorna av hyllorna till köp.

Produkter i närheten av kassorna

Slutligen, i närheten av kassorna finns produkter som lockar till impulsköp. I klädaffärer är det vanligt med sockor, nagellack och håraccessoarer, medan det i mataffärer kan vara godis, tuggummi och tidningar. Det bör vara billiga produkter som inte kräver desto större betänketid om man behöver produkten eller inte.

Har ni själva tänkt på det här när ni går igenom en affär? För mig har det blivit lite av en yrkesskada sedan jag skrev mitt examensarbete, eftersom det är så tydligt för mig hur affärerna försöker styra mig till vissa produkter. Och det roliga med det här ämnet är ju att det faktiskt funkar!

Visual merchandising and sales steering. | qandvictoria.wordpress.com