BACKPACKER OR SUITCASER: WHO AM I AS A TRAVELLER?

I don’t know about you, but the older I get the faster it feels like the months go by. When I just visited my blog I realized it’s three months since my latest blogpost, and without kidding it feels like tops three weeks since I wrote something here. Where does the time go? Oh well, while I’m sitting here waiting for spring and our first trip of the year, I have filled out this list which Resfredag started in the beginning of the year. Have you also filled it out? Comment here below so I can also read about who you are when you travel!

Läs texten på svenska

Jag vet inte hur det är med er, men ju äldre jag blir desto snabbare känns det som att månaderna går. När jag klickar in mig på bloggen ser jag att det redan är tre månader sedan mitt senaste inlägg, och helt oskojat känns det som om det skulle vara tre veckor sedan jag skrev här sist. Vart försvinner all tid? Nåväl, under tiden som jag sitter och inväntar våren och årets första resa så tänkte jag passa på att fylla i den här listan som Resfredag startade i början av det nya året. Har du också fyllt i listan? Kommentera här under så får jag också läsa vem ni är när ni reser!

Lagos, Portugal. | qandvictoria.wordpress.com

Dive in from the edge of the pool or go in from the pool ladder/side?

I like diving and when it comes to the pool I do both! If the question would be about something else than the pool, I would have answered going in from the side. You can never know what you’ll find from the bottom of the ocean, so that’s why I usually chicken out when it comes to jumping in to the ocean. But this has to be something that changes with age, ’cause I don’t think you thought that much about the consequences when you where younger?

Backpacker or suitcaser?

Backpacker! The only times I use a suitcase is when I travel back home to Ostrobothnia or when we go on shorter trips like for example Tallinn. A backpack is perfect in so many ways; comfortable to carry, least in the way, fits lots of stuff and it has pockets for pretty much everything. If you think of the concept as a travel personality, then nowadays I’m little bit of both – I like getting the most bang for the buck, which is why I book both transport and accommodation in advance. On our InterRail trips, we booked most things once we knew the next destination, but if you travel during peak season you quite often end up paying lots of money for crappy accommodation.

Pack the night before or pack well in advance?

Haha, what do you mean pack the night before? Anyone who knows me, knows that I’m an extreme planner and this includes packing as well. Packing is also, for me, a big part of the whole trip – the trip pretty much starts when I start packing. Usually right after booking a trip, I start making a list of things that I need to bring with me, and once remembering more things I keep adding them to the list. The actual packing of the bags starts a few weeks before the trip.

Arriving to the train station/airport at the last minute or being there 1 hour before deadline?

As I mentioned before, I’m an extreme planner and being out in the last minute is absolutely not my kind of thing. If I travel by airplane, I’m always at the airport at least two hours before departure and if I travel by train or bus I try to be there preferably half an hour in advance, 15 minutes at least. Who likes unnecessary stress?

Charter trips or organizing it yourself?

I haven’t ever really been on a charter trip, unless you count the trips to Tallinn, where transport and hotel has been booked through a traveling agency. You have so much more freedom when planning and buying all tickets and accommodation yourself. I don’t either want to pay for that extra middle hand. But, I would definitely be ready to pay for a charter trip if it would be cheaper than organizing it yourself!

Läs texten på svenska

Dyka i från poolkanten eller smyga i från badstegen/poolkanten?

Jag gillar att dyka och när det gäller pool så blir det nog både och! Skulle frågan gälla annat än pool så skulle jag nog svara att jag smyger i från kanten. Man kan ju liksom aldrig veta vad som finns i havsbotten och därför brukar jag fega ur när det gäller att hoppa i i havet. Det här är nog något som har kommit med åren, för när man var yngre tror jag inte att man tänkte så mycket på konsekvenserna?

Backpacker eller suitcaser?

Backpacker! Enda gångerna som jag använder en suitcase är när jag reser hem till Österbotten eller när vi åker på kortare resor som till exempel Tallinn. En backpack är rätt i så många lägen; bekväm att bära, minst i vägen, rymmer mycket packning och har fack för så många ändamål. Om man tänker på begreppet ur en resepersonlighetssynvinkel så är jag nuförtiden en blandning av båda – jag vill gärna “get the most bang for the buck” och bokar därför både transport och boende i förväg. På InterRail-resorna bokade vi det mesta vartefter vi visste nästa destination, men reser man under högsäsong så blir man ganska ofta tvungen att betala dyra pengar för risiga boenden.

Packa kvällen före eller packa i god tid?

Haha, vadå packa kvällen innan? Den som känner mig vet att jag är en extrem planerare och detta gäller även packandet. Att packa resväskorna är dessutom, för mig, en stor del av själva resan – resan börjar redan när jag börjar packa helt enkelt. Nästan genast efter att jag har bokat en resa brukar jag börja göra upp en lista över saker som jag behöver ta med mig och listan fyller jag på vartefter jag kommer på något. Själva packandet påbörjar jag kanske några veckor innan själva resan börjar.

Sladda in på tågstationen/flygplatsen precis på håret eller vara där 1 timme innan deadline?

Som jag nämnde innan så är jag en extrem planerare och att vara sent ute är absolut inte min grej. Reser jag med flyg är jag alltid på flygplatsen minst två timmar innan avgång och om jag reser med tåg eller buss så försöker jag vara på plats helst en halv timme innan, minst 15 minuter. Vem vill liksom stressa i onödan?

Paketresor eller sy ihop själv?

Jag har nog aldrig varit på en paketresa, om man inte räknar Tallinnresorna förstås där vi har bokat transport och hotell via en resebyrå. Genom att planera och köpa alla biljetter och boenden själv så har man så mycket mera frihet att bestämma själv. Jag vill heller inte betala för den där extra mellanhanden. Men, jag skulle helt klart vara redo att betala för en paketresa om priset i sig är billigare än om jag skulle ordna allt själv!

F-Hoone in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Foodie or nature junkie?

Food has become a more important part than it has been. Before it was all about hostels and home made food, but nowadays I plan certain restaurant visits for a trip. Nature has always been an important part when I choose my next travel destination – for example, I would never have wanted to miss the national parks while in USA.

Ski vacations or beaches?

I don’t like cold and I’m not that big of a fan of skiing either. Honestly, the after-ski interests me more than the slopes. But then again, I don’t really belong to the group of people who likes hanging out at beach either while traveling – it kind of feels like a waste of time? But if I have to choose, sun and warmth definitely wins in this case!

Repeating favorites or new destinations every time?

New destinations every time. I would like to see as many places of the world as possible, which is why I avoid traveling to places I have already been to. Tallinn has become one destination which I keep going back to almost once per year – it’s a perfect get-away vacation when you have limited time to spend on traveling.

Läs texten på svenska

Foodie eller naturjunkie?

På senaste tid har maten blivit mera viktig än den har varit tidigare. Förut var det hostell och egenfixad mat som gällde, men nu planerar jag även in vissa restaurangbesök inför en resa. Naturen igen har nog alltid varit en viktig del när jag väljer resmål – till exempel nationalparkerna i USA skulle jag aldrig ha velat missa.

Skidsemester eller sandstränder?

Jag tycker inte om kyla och är inget stort fan av att åka skidor heller. Helt ärligt så intresserar after-ski:n mera än själva backarna. Men sen igen så hör jag inte heller till dem som hänger på sandstränderna när jag reser – det känns liksom lite som slöseri med tid? Om jag måste välja någondera så vinner nog sol och värme med hästlängder!

Återkommande favoriter eller nya destinationer varje gång?

Nya destinationer varje gång. Jag vill se så mycket av världen som möjligt och därför försöker jag att undvika att resa tillbaka till en plats som jag redan har besökt. Tallinn har dock blivit en destination som vi reser till nästan en gång per år – staden är perfekt för en get-away semester när man har begränsat med tid att spendera på en resa.

Route 66, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Roadtrip or train?

Both! Lately we have started renting a car for a part of the trip and combining it with shorter train and bus trips. When I was younger I InterRailed two times through Europe, and that was a very practical way of traveling between different countries. Another benefit with trains is also that everyone has possibility to look around instead of one having to concentrate on traffic.

System camera or mobile camera?

On this one I have to answer system camera, even though it is extremely unpractical to carry with you. I like having beautiful pictures from our trips, and every time I haven’t had my system camera with me, I have regretted it afterwards. It’s also really seldom that I share mobile photos on my blog, which can result in me leaving a trip completely undocumented in case I haven’t had my system camera with me.

Morning person or evening person?

Oh so many times I have wished to be more of a morning person, especially when I travel! It’s very seldom that you see me outside the ho(s)tel room before 11 in the morning. You miss so much valuable time when you’re as slow as I am! Unfortunately, I can’t really say that I’m much of an evening person either, since I prefer being back at the ho(s)tel before 23…

Läs texten på svenska

Roadtrip eller tågresa?

Både och! På senare år har vi hyrt egen bil under en del av resan och helt enkelt kombinerat det med kortare tåg- eller bussresor. När jag var yngre InterRailade jag två gånger i Europa och det var ett väldigt praktiskt sätt att ta sig fram mellan de olika länderna. Fördelen att resa med tåg är också att alla parter har möjlighet att se sig omkring istället för att en av resenärerna behöver koncentrera sig på trafiken.

Systemkamera eller mobilkamera?

Här måste jag nog säga systemkamera, fastän jag tycker den är extremt opraktisk att bära på. Jag tycker om att ha vackra bilder från resorna vi gör och alla gånger jag inte har haft med mig systemkameran har jag ångrat det i efterhand. Det är också ganska sällan som jag lägger upp mobilbilder på bloggen, vilket gör att jag ibland kan lämna en resa odokumenterad ifall jag enbart har haft med mig mobilkameran.

Morgonmänniska eller kvällsmänniska?

Oj så många gånger jag har önskat att jag skulle vara morgonmänniska, speciellt när jag reser! Det är mycket sällan som man kan se mig utanför ho(s)tellrummet före klockan 11. Man missar ju massor med värdefull tid när man är så seg som jag är! Tyvärr kan jag inte heller säga att jag är en kvällsmänniska, då jag gärna infinner mig tillbaka på ho(s)tellet innan klockan 23…

Malaga, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Spain or Italy?

Hmm, last time I was in Italy was 10 years ago (Jesus, already 10 years ago?!) so it’s slightly difficult to answer this question. We visited Spain in 2014 and spontaneously I would say that Spain is more my thing. I like Spain as a country and also the people in Spain. I would, though, be ready to give Italy another shot within close future!

Soda or alcohol?

Both! A cold soda for lunch and a glass of wine or beer for dinner. I can’t see myself skipping alcohol completely while traveling, but I haven’t either really been one of those that get themselves drunk during a trip. At least at this age I prefer being fresh and alert instead of hung over the day after.

Real books or audiobooks?

I usually bring one book with me when I travel, but quite seldom I have time to read more than a few chapters. I would like to be able to relax with an interesting book when I travel, but I at the same time I also feel like it’s a waste of time. You can still read when being at home.

Läs texten på svenska

Spanien eller Italien?

Hmm, senast jag var i Italien var för 10 år sedan (dziisus, redan 10 år sen?!) så det är lite svårt att svara på den här frågan. Spanien besökte vi senast 2014 och så där spontant skulle jag säga att Spanien är mera min grej. Jag gillar Spanien som land och även människorna i landet. Jag skulle dock vara redo att ge Italien en andra chans inom snar framtid!

Läsk eller alkohol?

Både och! En kall läsk till lunch och ett glas vin eller öl till middagen. Jag kan inte se mig själv lämna bort alkoholen totalt när jag reser, men har heller aldrig varit någon som super mig full under en resa. Åtminstone i den här åldern prioriterar jag att vara pigg och energisk framom att vara bakfull dagen efter.

Äkta böcker eller ljudbok?

Jag brukar ta med mig en bok när jag reser, men ganska sällan hinner jag längre än några kapitel. Jag skulle gärna vilja kunna slappna av med en intressant bok när jag reser, men känner då igen att det är lite slöseri med tid. Läsa kan man ju faktiskt göra där hemma.

2 thoughts on “BACKPACKER OR SUITCASER: WHO AM I AS A TRAVELLER?

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.