USA TRAVEL ROUTE

Vår reseberättelse

Jag tänkte starta vår reseberättelse med att dela en karta med er. På den här kartan kan ni se den rutt som vi reste, och dessutom aktiviteter, restauranger och boende. Om ni klickar på ikonen i vänstra hörnet öppnas sidopanelen upp och där kan ni se mera specifikt vilka platser som finns utmärkta på kartan. Om ni klickar på ikonen i högra hörnet öppnas kartan i ett nytt fönster och i fullscreen mode.

Google My Maps

Jag letade länge efter en kartfunktion som går att dela på WordPress (t.ex. Google Maps, men jag ville gärna ha en annan färgskala än deras), men så helt plötsligt hittade jag till Google My Maps. Med hjälp av Google My Maps skapade jag en egen karta, där jag sedan fyllde i allt som kommer att vara relevant i mina kommande inlägg. Hit kommer ni att kunna gå tillbaka och klicka på de olika utmärkningarna för att få mera information om platserna. Ett jättebra verktyg i min mening! Kartan finns sparad på mitt Google-konto, så på det här viset kan även jag gå tillbaka till kartan om jag någon gång undrar över var vi åt eller vilka platser vi besökte under just den här resan.

Our travel story

I was thinking to start our travel story with sharing a map with you. On this map you can see the route we traveled, and also activities, restaurants and accommodation. If you click on the icon in the left corner, a side panel will open up and you can see more specificly the places which has been marked on the map. If you click on the icon in the right corner, the map will open up in a new window and in fullscreen mode.

Google My Maps

For a long time I was looking for a map function which I would be able to share on WordPress (for example Google Maps, but I would rather have wanted another color scheme than theirs), but then all of a sudden I found Google My Maps. On Google My Maps, I created an own map, where I filled out everything which will be relevant in my upcoming blogposts. You’re able to go back to this map and click on the different markers to get more info about the places. This is a really great tool in my opinion! The map is saved on my Google-account, so this way I’m also able to go back to this map if I ever wonder where we ate or which places we visited during the trip.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

BACK FROM OUR TRIP TO USA

qandvictoria1396

Jag är tillbaka!

Hej hallå! Nu har jag kommit tillbaka från min resa till USA och jag börjar så småningom vara tillbaka i vardagsrutinerna. Jag hann ju aldrig skriva något här på bloggen innan jag stack iväg, så ni som inte följer mig på andra sociala medier har kanske inte ens märkt att jag varit borta? Vi hade i alla fall en helt underbar resa, och jag har sååå mycket att berätta för er. Vi har sett så otroligt mycket, och jag har massor av inlägg planerade för att kunna tipsa och berätta allt i minsta detalj!

Att anlända till Åbo

I onsdags anlände vi till Åbo med båten från Stockholm, och jaa.. Vad kan man säga? Det var kallt. Tack och lov hade vi planerat resan så pass bra, att vi spenderade fyra nätter i San Francisco innan vi flög hem. På så vis behövde vi inte handskas med extrema temperaturskillnader, som om vi skulle ha flugit hem direkt från Hawaii. I Hawaii hade vi temperaturer mellan 28-35 grader, medan det i San Francisco var så pass kallt som 15 grader den första dagen. Åbo var vackert när vi steg ut från båten på onsdag morgon, men temperaturmätaren visade 0 grader. Så det var bara att klä på sig lager på lager och gå den korta biten hem, och bra gick det!

Jag har börjat gå igenom alla foton och videoklipp som vi har tagit under resan, men det lär väl ta sin tid innan jag börjar publicera dem här på bloggen. Snabbt räknat så har jag närmare 1200 bilder att gå igenom och en hel del videoklipp där till, så det lär gå åt en hel del tid till det. Bilden högst upp är i alla fall en av mina favoriter, och den tog vi medan vi satt på klippkanten och blickade ut över Grand Canyon. Det är ett magiskt land det där USA, mycket mera än så tänker jag inte tillägga just nu. Jag tänker bara minnas tillbaka, och njuta.

I’m back!

Hey you! Now I’m back from my trip to the US and I’m soon starting to get back to my old routines again. I never really had time to write anything here on the blog before I left, so you who do not follow me on other social media channels maybe haven’t even realized that I’ve been away? In any case, we had such an amazing trip, and I have sooo much to tell you guys. We have seen so incredibly much, and I have a lot of posts planned to be able to give you a lot of tips and to tell everything in smallest detail!

Arriving back to Turku

On Wednesday we arrived to Turku with the boat from Stockholm, and well… What can I say? It was cold. Thankfully, we had planned the trip quite good, since we spent four nights in San Francisco before we flew home. That way we didn’t need to deal with such extreme temperature differences, as if we would have flewn home straight from Hawaii. In Hawaii it was about 28-35 degrees, while in San Francisco it was only 15 degrees the first day we were there. Turku was beautiful when we got off the boat on Wednesday morning, but the temperature meter indicated it was only 0 degrees. So we just put on layer on top of layer and walked the short way home, and it went ok!

I have started to go through all the photos and video clips we took during the trip, but it will take a while before I start putting anything here on the blog. Quickly counted, I have close to 1200 pictures to go through and a whole lot of video clips added to that, so it will take some time. The picture above is at least one of my favourites, and that one we took while we sat on the cliff edge admiring the Grand Canyon. It’s such a magical country, the US. I wasn’t planning to add much else right now, I’m just going to think back, and enjoy.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

COLOR OBSTACLE RUSH TURKU

Foton av Eino Nurmisto.
Photos by Eino Nurmisto.

qandvictoria1384
qandvictoria1385

Förra veckans lördag hade jag blivit inbjuden till Color Obstacle Rush som ordnades här i Åbo. Jag tycker ju egentligen inte om att springa, men jag brukar gilla hinder och att ta mig an utmaningar som jag annars inte är van vid. Fördelen med det här evenemanget är att själva idén inte är att man skall springa snabbt, utan istället att man skall ha roligt och att man skall ta sig igenom banan med barnasinnet i behåll.

Om evenemanget

Innan jag själv hade fått testa på det här evenemanget hade jag många gånger förundrat mig över vad det egentligen går ut på. Bilderna brukar oftast vara av glada träningsklädda människor fulltäckta med färg – och hur går de här två ihop egentligen?! Här i Åbo hade de mätt ut en sträcka på ungefär fem kilometer strax invid Impivaara simhall. Under de här fem kilometrarna fanns femton olika hinder som man själv fick välja om man ville ta sig igenom eller inte. Hindren var allt från hoppbollar och rutschkanor till olika typer av klätterhinder. Första hindret tyckte jag själv var det svåraste att ta sig igenom, vilket fick mig redan från start att fasa inför vad som komma skulle. Tack och lov så sjönk svårighetsgraden ju närmare man kom målet. Jag gillade också att de hade delat upp hindren, så att de enbart vid vissa hinder kastade färgpulver och/eller vatten. När man väl kom i mål så gratulerades man med medalj och en påse färgpulver.

qandvictoria1386

qandvictoria1387

Före och efter evenemanget

Man ombeds att vara på plats 45-60 minuter innan ens egen start (i år hade de fyra starter här i Åbo, en start per halvtimme) så att man hinner delta i uppvärmningen och förberedelserna. Efter uppvärmningen ställer man sig klar för start och springer sen iväg i egen takt. Vi tre bloggare som var på plats hade bråttom hem efteråt, så när vi väl kom i mål så använde vi våra färgpåsar nästan genast. Men bilderna som jag har sett från när deltagarna kastar färgerna i luften är ju verkligen otroligt häftiga! Efteråt kan man stanna kvar på området och umgås tills evenemangets slut. I priset ingår även inträde till efterfesten, som detta år hölls vid Börs här i Åbo.

Färgpulvret

Jag hade förberett mig väl inför evenemanget och hade rustat upp med både bandana, solglasögon och de sämsta kläderna jag kunde hitta. Eftersom jag har blont hår oroade jag mig lite för att färgerna skulle fastna i håret, men så här i efterhand var nog det det minsta problemet. Hittills har alla färger gått bort i tvätten, men skorna som jag hade på mig var det som tog mest stryk. Färgerna gick bort relativt bra, men eftersom man skulle skölja med kallt vatten står skorna ännu en vecka senare fuktiga ute på balkongen. Vi har ju varken torktumlare eller torkskåp, så de kämpar ännu med att lufttorka.

qandvictoria1388

qandvictoria1389

Mina tankar om evenemanget

För att vara helt ärlig, så var jag lite skeptisk om jag skulle gilla det här evenemanget eller inte. Man kan jämföra det med känslan man har inför en gulisintagning (ett evenemang som ordnas för första årets studerande på högskolenivå/yrkeshögskolenivå) – man vet att man kommer att behöva ta sig igenom olika hinder och man vet att man på ett eller annat sätt kommer att “straffas” längs vägen (i det här fallet med färgpulver och vatten). Men liksom efter varje gulisintagning, så var också detta ett evenemang som lämnade en positiv känsla efter att man hade tagit sig igenom banan! Hindren är enkla att ta sig igenom, färgpulvret undviker de att kasta i ansiktet på deltagarna och den huvudsakliga idén är ju faktiskt bara att ha roligt. Det viktigaste att komma ihåg är att ta fram barnasinnet inom sig, på så vis kan vem som helst få ett lyckat evenemang! Om ni blev intresserade av att läsa mera om Color Obstacle Rush, och om ni själva skulle vilja delta nästa år, så hittar ni mera info här www.variestejuoksu.com!

qandvictoria1390

qandvictoria1391

Last week’s Saturday, I had been invited to participate in Color Obstacle Rush here in Turku. I don’t really enjoy running, but I usually like going through obstacles and to challenge myself with things that I’m normally not familiar with. The benefit of this event is, that the idea is not really to be a fast runner, but instead to have fun and to get through the track with a childlike mind.

About the event

Before I got to try this event myself, I had many times been wondering about what it really is about. In the pictures you usually see happy people dressed in workout clothes and full of colored powder – and how does these two really go together?! Here in Turku, they had marked out a five kilometer long track right next to Impivaara swimming bath. Along these five kilometers, there was fifteen different obstacles, which you could choose youself if you wanted to go through or not. The obstacles were everything from bouncing balls and slides to different kinds of climbing obstacles. The first obstacle was, in my opinion, the most difficult one, which made me already from start to fear what was about to come. But luckily, the difficulty level got easier the closer you got to the finish line. I also liked that they had divided the obstacles, so they threw colored powder and/or water in just a few of them. Once you arrived to the finish line, they gratulated you with a medal and a bag of colored powder.

qandvictoria1392

qandvictoria1393

Before and after the event

You’re asked to arrive to the area about 45-60 minutes before your own start (this year, they had four starts here in Turku, one every half hour), so you would have time to take part of the warm-up and the preparations. After the warm-up, you get ready for start and then you run off in your own pace. We (three bloggers) were in a bit of a rush to get back home after the event, so once we came to the finish line, we used our bags of colored powder right away. But the pictures I’ve seen from when all participants throw the powder up in the air, are really cool! Afterwards you can stay at the event area and hang out until closing time. Entrance to the event’s afterparty, which this year was at Börs in Turku, is also included in the price.

The colored powder

I had prepared well for the event, and I was wearing both bandana, sunglasses and the worst clothing I could find. Since I have blond hair, I was a bit worried that the color would get stuck in my hair, but now afterwards I realize that was not a problem. This far all the color has come off in wash, but my shoes are definitely the ones which got most damage to them. The color did come off realtively easy, but since you were supposed to flush the powder off with cold water, they are still moist a week after the event. We don’t have either a dryer or a drying cabinet, so they are still trying to air-dry.

qandvictoria1395

qandvictoria1394

My thoughts about the event

To be completely honest, I was a bit sceptical if I would like this event or not. You can compare it to the feeling you have before the freshmen pranks (an event which is organized for freshmen in uni/college in Finland) – you know you’ll have to go through obstacles and you know that you will be “punished” along the way (in this case with colored powder and water). But the same as for every freshmen prank, you’re left with a positive feeling afterwards. The obstacles are fairly easy, they avoid throwing the powder in the face of the participants and the main idea is still just to have fun. It’s most important to remember to have a childlike mind – that way anyone will have a successful event! If you became interested in reading more about Color Obstacle Rush, and in case you would like to participate yourself next year, you find more info from here www.variestejuoksu.com!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

THREE WEEKS UNTIL TAKE OFF

qandvictoria1383

Om exakt tre veckor, vid den här tiden, kommer vi vara på väg till Las Vegas. TRE VECKOR! Sommaren har gått i en rasande fart och jag har lite svårt att förstå vart tiden har flugit iväg. Mycket har vi i alla fall hunnit med, och det har varit en alldeles ljuvlig sommar. Just nu letar vi boenden för så gott som hela resan, åtminstone känns det så eftersom vi bara har fixat 4 av 15 platser hittills. Men det borde lösa sig, vi har ju även tidigare rest utan att boka i förväg! I vilket fall som helst, så börjar det bli riktigt spännande nu – skönt att kunna räkna ner till semestern när alla andra börjar komma tillbaka från sina lediga veckor.

In exactly three weeks, at this time, we will be on our way to Las Vegas. THREE WEEKS! Summer has gone by so fast, and I have troubles understanding where all the time has gone. We have at least done a lot, and it’s been a really wonderful summer. At the moment, we’re looking for places to stay for almost the whole trip. At least that’s how it feels, since we have only taken care of 4 out of 15 places this far. But everything should turn out great, we have still traveled before also without booking in advance! Anyway, it’s starting to be really exciting now – it feels great to be able to count down to vacation when everyone else is returning from their weeks off.

4 THINGS TO KNOW ABOUT POKÉMON GO

qandvictoria1381

Pokémon Go är ett hett ämne just nu – endera hatar man det eller så älskar man det. Jag kan ärligt säga att ända sedan jag första gången hörde om spelet så har jag gått och väntat på lanseringen här i Finland. Jag har alltid tyckt att det här är en genial idé och jag skäms inte ett dugg att jag hör till dem som gått med i denna virtuella värld. På senaste tid har jag hört många som verkar ha en negativ uppfattning om spelet, fastän de själva aldrig ens har öppnat upp appen och testat. Därför tänkte jag nu ta upp några vanliga påståenden i hopp om att ta död på den värsta kritiken om spelet.

1. Pokémon Go -spelare är ouppmärksamma och skapar kaos

Nja, så enkelt är det nog inte – det här beror ju helt på personen som spelar spelet. Media har hittills tagit upp några fall där spelare har sprungit ut på vägar och skapat trafikkaos. Viktigt att komma ihåg är att det här är endast några fåtal extremfall som självklart har uppmärksammats av media. De flesta har nog sist och slutligen så pass mycket förstånd att de klarar av att hålla sig ifrån händelser som dessa. Och ärligt talat, “vanliga” sociala medier har precis samma inverkan på människors ouppmärksamhet. Med över 50 miljoner nedladdningar så är de här några få uppmärksammade händelserna som en fis i rymden.

2. Pokémon Go -spelare bryter lagar och inkräktar på privata områden

Samma sak gäller här – det beror ju så mycket på spelaren i fråga. Använder man sunt bondförnuft så vet man nog själv var gränsen går och var det är ok att leta efter Pokémons. Bara för att media har valt att ta upp några fall där Pokémon-spelare har knackat på okända personers dörrar för att de sett en sällsynt Pokémon inne i någons hus, så betyder det inte att det är något de flesta skulle göra.

3. Pokémon Go -SPELET är osocialt och bortkastad tid

Det här påståendet tycker jag själv är ganska absurt. Jag har oftast hört unga vuxna (oftast kvinnor) som tycker att Pokémon Go är osocialt och slöseri med tid. Då undrar jag varför Facebook, Instagram, Snapchat och bloggar är så mycket bättre att slösa sin tid på? Är det inte dags att insé att alla har vi olika intressen och gillar olika saker? Personligen tycker jag att Pokémon Go har potential till att bli mycket mera socialt än alla andra sociala medier tillsammans. Pokémon Go för samman personer med samma intresse – man kan spela tillsammans med andra samtidigt som man träffar mängder med nya människor kring Lure Module PokéStop:en. Genialt!

4. Pokémon Go -spelare stirrar bara ner i skärmen och går miste om omgivningen

“Geocaching tar oss till nya platser men med Pokémon Go stirrar man bara i skärmen”. Eftersom jag själv är aktiv både inom Geocaching och Pokémon Go, så kan jag säga att de här två spelen är lika som bär. Fördelen med Pokémon Go är att telefonen vibrerar varje gång man hittar en Pokémon, medan man i Geocaching stirrar sig blind på vart pilen pekar. För egen del så stirrar jag nästan mera i skärmen när jag använder Geocaching än när jag spelar Pokémon Go! I båda spelen har man dessutom möjligheten att välja emellan att strosa runt i centrum eller att gå ut till lite mera speciella platser – ingendera av spelen är begränsade till endast en punkt.

De här är de vanligaste påståendena som jag har stött på den senaste tiden. Spelet är inte perfekt, visst finns det en del saker som jag själv skulle ändra på, bland annat för att göra det säkrare även för de yngre användarna. Till er som hittills inte har testat Pokémon Go: testa! Ni KAN ju faktiskt hitta en ny hobby tillsammans med miljontals andra användare. Till er som redan spelar Pokémon Go: använd sunt förnuft och gör inget som ni annars inte skulle göra, se er omkring och ha framför allt roligt!

qandvictoria1382

Pokémon Go is a hot topic right now – either you hate it or you love it. I can honestly say, that ever since I heard about the game for the first time, I have been waiting for it to launch here in Finland. I have always thought that this is a genius idea, and I’m not even slightest ashamed that I’m one of them who has joined this virtual world. Lately I’ve heard many people that seem to have a negative opinion about the game, even though they have never even opened the app and tried it themselves. This is why I want to write down and answer to a few common statements, hoping that this will finish off some of the worst criticism for the game.

1. Pokémon Go gamers are inadvertent and creates chaos

Ehm, it’s not really that simple – this depends on the person who’s playing. This far, media has brought up a few cases, where gamers have run out on the street and created traffic chaos. Important to remember is, that these are only a few extreme cases which media has chosen to bring attention to. I would still say that people are, in most cases, sane-minded enough to stay away from cases like these. And honestly, “regular” social media has the exact same affect on peoples inadvertence. With over 50 miljon downloads, these few extreme cases are close to nonexistent.

2. Pokémon Go gamers break laws and trespass on private properties

Same thing here – this depends on the person who’s playing. If you use common sence, you know where the line is drawn for what is ok and not. Just because media has chosen to bring attention to a few cases, where Pokémon gamers have knocked on strangers’ doors for a rare Pokémon, doesn’t mean it’s something that most people would do.

3. The Pokémon Go game is unsocial and a waste of time

This statement is, in my opinion, quite absurd. This is something I have heard from mainly young adults (often women). Every time I wonder, what makes Facebook, Instagram, Snapchat and blogs so much better to waste your time on? Isn’t it time to realise that we all have different interests and that we like different things? Personally, I think that Pokémon Go has the potential to be more social than all other social media channels combined. Pokémon Go gathers people with the same interest – you can play together with others at the same time as you meet a lot of new people around the Lure Module PokéStops. Genius!

4. Pokémon Go gamers only stare at their phone and miss out on the surroundings

“Geocaching takes you to new places, while playing Pokémon Go you just stare at your phone”. Since I’m an active Geocacher and Pokémon Go player, I can tell you that these games are as like as two peas. The benefit of Pokémon Go is, that the phone vibrates every time you find a Pokémon, while Geocaching you just stare at the pointer. I would say that I stare at my phone a lot more while playing Geocaching than when I play Pokémon Go! And in both games you can choose yourself if you want to walk around in central or if you want to go out to a bit more special places – none of the games are limited to one area.

These are the most common statements that I have heard lately. The game isn’t perfect – there are a few things that I would change myself to make it more safe also for the younger users. To you who haven’t yet tried Pokémon Go: try it! You MIGHT just find a new hobby together with millions of other users. To you who already play Pokémon Go: use common sense and don’t do anything that you normally wouldn’t do, look around and have fun!