30 THINGS I’VE ACCOMPLISHED BEFORE TURNING 30

This week’s Monday it was my turn for The Big Three-O, turning 30 I mean. Somehow it feels really weird not to belong to the 20 something group anymore – is it now that you’re supposed to start feeling like an adult? How does it really feel to feel like an adult? Well anyway, to avoid falling in to a 30-year crises, I have been collecting a list of things that I have accomplished during my 30 years. There are both small and big things that I’m, in one way or another, proud of accomplishing. At the same time it works as a reminder to myself that I have done quite much, even though it doesn’t always feel that way. ;)

Läs texten på svenska

I måndags var det min tur för The Big Three-O, att fylla 30 alltså. På något sätt så känns det konstigt att inte längre höra till gruppen 20 någonting – är det nu man borde börja känna sig vuxen? Hur känns det egentligen att känna sig vuxen? Nåväl, för att inte fastna i kristräsket så har jag de senaste dagarna försökt samla ihop en lista på saker som jag har åstadkommit under mina 30 år i livet. Det är både stora och små saker som jag på ett eller annat sätt känner mig stolt över att jag har åstadkommit. Samtidigt får det fungera som en påminnelse åt mig själv att jag nog ändå har hunnit med en hel del, fastän det inte alltid känns så. ;)

Route 66, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

1. Roadtripped in the USA

Three years ago I visited the USA for the first time together with by partner, and it was such a dreamy trip. I, who seldom travel to same destination more than once, could easily do the same roadtrip again!

2. Invested in an own apartment

Almost two years ago we found our dream apartment and after a really breathtaking bidding session we ended up with the winning bid!

3. Travelled alone

Even though I have always felt like I wouldn’t enjoy traveling alone, you could still say that I kind of already have done it a few times. The bartender school on Kos I travelled to without knowing anyone, the youth exchange in Australia I also travelled to without knowing anyone, the internship in Sweden and the work experience placement in England I also did alone. I do think that I will go on a real solo trip sometime in future!

Läs texten på svenska

1. Roadtrippat i USA

För tre år sedan besökte jag USA för första gången tillsammans med min sambo och det blev en riktig drömresa. Jag som sällan reser till samma destination fler än en gång skulle lätt kunna göra samma roadtrip igen!

2. Investerat i en egen bostad

För snart två år sedan hittade vi vår drömlägenhet och efter en riktig nervpirrande budgivning så slutade det med att vi hade det vinnande budet!

3. Rest ensam

Fastän jag alltid har känt att det inte skulle vara speciellt roligt att resa ensam så kan man ju ändå säga att jag redan har gjort det några gånger. Bartenderutbildningen på Kos reste jag till utan att känna någon, ungdomsutbytet i Australien reste jag också till utan att känna någon, praktiken i Sverige och praktiken i England gjorde jag också på egen hand. Jag tror nog att jag ännu någon dag kommer att ta mig ut på en riktig soloresa!

Night train between Istanbul, Turkey and Sofia, Bulgaria. | qandvictoria.wordpress.com

4. Interrailed in Europe

I have actually been interrailing twice in Europe! In 2008 I travelled through western Europe with my ex boyfriend and in 2011 I travelled through eastern Europe with my current partner.

5. Got a tattoo

At the moment I have two tattoos, and I don’t think they will be my last ones. I have the word “everything” tattooed on my lower left arm and a compass on my left back/rib.

6. Travelled to over 30 countries

At some point, one of my goals was to visit 30 countries before I turn 30, and thanks to our trip to the Netherlands, Belgium and Luxembourg last spring I’ve now visited 32 countries!

7. Live abroad

I see it as I’ve lived in three different countries during my lifetime; Finland, Sweden and England. I lived in Sweden while I did my internship at IKEA Communications AB and in England while I did my work experience placement at Ford Motor Company. Two short periods, but they gave me a lot.

8. Seen one of my favourite bands live

I have two favourite bands – Nickelback and Lifehouse. I saw Nickelback live seven years ago when they did their Europe tour, so now I’m just waiting for Lifehouse to come to Finland.

Läs texten på svenska

4. Interrailat i Europa

Jag har till och med varit på två interrail-resor i Europa! 2008 reste jag igenom västeuropa med min dåvarande pojkvän och 2011 reste jag igenom Östeuropa tillsammans med min nuvarande sambo.

5. Skaffat en tatuering

Just nu har jag två tatueringar, och de lär nog inte bli de sista. På vänstra underarmen har jag tatuerat ordet “everything” och på vänstra sidan av ryggen/revbenen har jag en kompass.

6. Rest till över 30 länder

Jag hade som mål i något skede att hinna besöka 30 länder innan jag fyller 30, och i och med vår resa till Nederländerna, Belgien och Luxemburg i våras så är jag nu uppe i 32!

7. Bo utomlands

Jag räknar det som att jag har bott i tre länder totalt under min livstid; Finland, Sverige och England. Sverige bodde jag i under tiden jag gjorde min praktik vid IKEA Communications AB och i England bodde jag under tiden jag praktiserade vid Ford Motor Company. Två korta perioder, men för min del väldigt lärorika.

8. Sett ett av mina favoritband live

Jag har två favoritband – Nickelback och Lifehouse. Nickelback såg jag live för sju år sedan när de gjorde sin Europaturné, så nu återstår det bara att se när Lifehouse kommer till Finland.

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

9. Tried bungy jump

I got to experience bungy jump during our trip to Thailand a few years ago. It was just as fantastic as I had imagined!

10. Participated in a youth exchange

In 2009 I got the chance to participate in a youth exchange in Australia through Lions Club. I turned 20 while I was there and I thought it was such a HUGE thing that I had come all the way there!

11. Learned a new language

Nowadays I can finally say that Finnish is no longer an issue for me!

12. Experienced a real student life

My first years of studies I remember with happiness. Now, almost 10 years later, I can establish that they were the best years of my life (this far).

13. Moved to a new city

This is a goal that I had already in my early teens. I knew that I wouldn’t stay in Ostrobothnia, and Turku was highest on my list of cities in Finland. The choice was easy once I got accepted to Novia in Turku.

Läs texten på svenska

9. Hoppat bungy jump

Bungy jump fick jag testa under vår resa till Thailand för några år sedan. Det var precis så fantastiskt som jag hade föreställt mig!

10. Deltagit i ett ungdomsutbyte

År 2009 fick jag chansen att delta i ett ungdomsutbyte i Australien via Lions Club. Jag fyllde 20 år under tiden jag var där och jag tyckte det var så STORT att jag tagit mig ända dit!

11. Lärt mig ett nytt språk

Idag kan jag äntligen säga att finskan inte längre är ett problem!

12. Upplevt ett äkta studieliv

Mina första studieår i Åbo minns jag tillbaka till med glädje. Så här 10 år senare kan jag lätt konstatera att de var de bästa åren i mitt liv (hittills).

13. Flyttat till en ny stad

Det här hade jag som mål redan i ett tidigt skede av mina tonår. Jag visste att jag inte skulle stanna i Österbotten och Åbo stod högst på listan av städer i Finland. Valet var lätt sen när jag väl kom in på Novia i Åbo.

European Bartender School in Kos, Greece. | qandvictoria.wordpress.com

14. Participated in a bartender education

A few years ago, it was really popular to participate in different bartender educations around Europe, and of course I was also dreaming of doing that myself at some point in my life. When I couldn’t find anyone who wanted to tag along, I took the matter into my own hands and went there alone. This is also one of the most fun things I have done this far in my life!

15. Owned my dream car

The year before turning 18 I found my dream car model and a few months before my 18th birthday I found one in Pori. Of course, nowadays I have a completely different car in mind, but at that point Honda CRX was the only car for me.

16. Gone wine tasting

You know, a real wine tasting at a wine farm? That’s the kind of wine tasting I went to together with my host family I stayed at in Australia. That was pretty cool when I was 20!

17. Done blog cooperations

I have done many different cooperations on my blog and they have all very interesting. To produce text for other companies can sometimes be a bit tricky, but you also have to remember not to sell yourself too cheap!

Läs texten på svenska

14. Gått en bartenderutbildning

För några år sedan var det väldigt poppis att gå korta bartenderutbildningar någonstans i Europa och själv drömde jag förstås också om att göra något liknande. När jag inte hittade någon annan som ville haka på så tog jag saken i egna händer och reste iväg ensam. Det här är nog också en av de roligaste sakerna jag har gjort hittills i mitt liv!

15. Ägt min drömbil

Året innan jag fyllde 18 hade jag hittat min drömbilmodell och några månader innan jag blev myndig så hittade jag just en sådan bil borta i Björneborg. Idag har jag förstås en annan drömbil i åtanke, men just då så var Honda CRX den enda bilen för mig.

16. Gått på vinprovning

Ni vet, en riktig vinprovning på en vingård? En sådan fick jag gå på tillsammans med min värdfamilj som jag bodde hos i Australien. Det var coolt som 20 åring!

17. Gjort samarbeten på min blogg

Jag har gjort många olika samarbeten på min blogg och det har varit väldigt lärorikt. Att producera text för andra företag kan ibland vara knepigt, men man måste också komma ihåg att inte sälja sig själv för billigt!

Internship at IKEA Communications AB in Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

18. Interned at my dream company

I was very lucky during my studies and got the chance to intern at very highly valued companies! I would say that my dream has always been to work with styling and marketing, so to do an internship at IKEA Communications AB in Älmhult was a real dream for me! Doing a work experience placement at Ford Motor Company in England wasn’t either too bad.

19. Worked with my dream job
+ 20. Got a permanent employment

Getting a permanent employment on a marketing department in the middle of my studies felt too good to be true. Also, working with packaging design was even dreamier!

21. Learned how to play an instrument

I played clarinet for six years while I was in primary school. It would be interesting to try if I would still be able to play!

Läs texten på svenska

18. Praktiserat vid ett drömföretag

Jag hade otroligt tur under studietiden och fick chansen att praktisera hos väldigt bra företag! Min dröm har nog alltid varit att jobba inom styling och marknadsföring, så att praktisera på IKEA Communications AB i Älmhult var en riktig dröm för mig! Att sen praktisera på Ford Motor Company i England var heller inte så pjåkigt.

19. Jobbat med mitt drömjobb
+ 20. Fått fast anställning

Att jag sen fick en fast anställning på en marknadsföringsavdelning mitt i mina studier kändes ju för bra för att vara sant. Att jag dessutom fick jobba med förpackningsdesign var ännu drömmigare!

21. Lärt mig spela ett instrument

I lågstadiet spelade jag klarinett i 6 år. Skulle vara intressant att testa på nytt och se ifall det ännu sitter i!

Diving in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

22. Tried scuba diving

I don’t have a diving certification and have been thinking that I should get one – that’s what I thought before I actually did a test dive in Thailand for the first time. It was so not my kind of thing – heights are not an issue, but apparently it’s not my kind of thing to go below water wearing heavy diving equipment!

23. Passed the marticular exam

Well, that’s at least an accomplishment, and I would say it went quite well considering how little I actually studied for it. At this point, I would anyway say that it would have been more useful for me to choose a vocational school instead of upper secondary school.

24. Studied in Finnish

I never thought I would study in Finnish, but when I had the chance to do it in the end of my vocational university studies I chose to take it and finally learn that darn language. :D So, I started studying at a Finnish vocational school in Salo right after graduating as a designer, but after only half a year I got a job within the industry and could finish my degree through work experience. But, without this step I would never have got the job at the marketing department – so everything has it’s reasons!

Läs texten på svenska

22. Testat scuba diving

Jag har inget dykcertifikat och har länge tänkt att jag kanske borde skaffa ett – så tänkte jag innan jag faktiskt fick testdyka i Thailand för första gången. Det var verkligen inte min grej – höga höjder är inget problem, men tydligen är det inte min grej att gå under vattenytan påpyltad tung dykutrustning!

23. Tagit studenten

Tja, det är väl en bedrift i sig, och det gick väl helt okej med tanke på hur lite jag faktiskt läste på inför studentskrivningarna. Så här 11 år senare så skulle jag ändå säga att det skulle ha varit ett vettigare val för min del att gå en yrkesskola istället för gymnasiet.

24. Studerat på finska

Att studera på finska trodde jag nog aldrig att jag skulle göra, men när chansen infann sig i slutskedet av mina yrkeshögskolestudier så valde jag att ta den och att äntligen lära mig det förbaskade språket. :D Jag började alltså en finsk yrkesskoleutbildning i Salo genast efter att jag blev klar formgivare, men efter bara ett halvt år av studierna så fick jag jobb inom branschen och fick därmed klart studierna genom arbetserfarenhet. Men, utan det här steget så skulle jag aldrig fått jobbet på marknadsföringsavdelningen – så allt har sin mening!

Q& Rocker exhibited at Stockholm Furniture Fair 2012. Design by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

25. Participated in Stockholm Furniture Fair

During our third year of design studies we took part in the biggest project during our whole studies; Stockholm Furniture Fair. The project took a whole year and we planned everything ourselves – we designed our own products, our fair stand and also took care of all economy, marketing etc. It was a rough but very educative project!

26. Become a cohabiting partner

This you can probably call an accomplishment? :D I have been a cohabiting partner for quite long already, since we lived together already before we bought our apartment two years ago.

Läs texten på svenska

25. Deltagit i Stockholm Furniture Fair

Under det tredje året av formgivningsstudier så deltog vi i det största projektet under hela studierna, nämligen Stockholm Furniture Fair. Projektet sträckte sig över ett helt år och vi planerade allt själva – vi designade både våra egna produkter, vår mässmonter och hade även hand om allt ekonomiskt, marknadsföring etc. Det var ett tungt men mycket givande projekt!

26. Blivit sambo

Det här kan man väl kalla en bedrift? :D Jag har ju hunnit vara sambo en tid redan eftersom vi bodde tillsammans redan innan vi köpte vår radhuslägenhet för två år sedan.

View from Diamond Head, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

27. Fulfilled a dream

Ever since my early teens I have dreamed of traveling to Hawaii – this has been one of the biggest dreams that I’ve had. It’s something special with the culture and the state itself, which has made me want to see and experience it with my own eyes. So, while sitting there on Waikiki beach three years ago, with the sunset in my back and hula dancers infront of me, life felt pretty complete.

28. Been in radio

I have actually been in radio twice (or actually, I think it might be three times?), and of completely different reasons! In the beginning of 2013 I talked about bartending in Radio Vega Lördax and got to both mix a drink and perform some flairing. In the end of 2013 I participated in Radio Vega Åboland to talk about my Pop Tab Purses.

29. Seen one of my products in TV

It was all about luck that I even found out that my product had been seen in TV – my partner happened to watch Enbuske & Linnanahde Crew (which we never watch) and he noticed that the necklace that Linnanahde was wearing looked a lot like the ones I was selling at the Christmas market in Turku the year before. And yes, it was my product he was wearing!

30. Caught a fish

I really like fishing, but unfortunately I don’t have the chance to do it that often. Through work I have been able to go on a few fishing trips and every time I have been able to catch at least one fish! Last time I caught a rainbow trout while trying fly fishing for the first time – that was a lot of fun!

Läs texten på svenska

27. Uppfyllt en dröm

Ända sedan jag var i tonåren har jag drömt om att besöka Hawaii – det här har varit bland de högsta drömmarna som jag har haft. Det är något speciellt med kulturen och staten i sig som gjort att jag har velat se och uppleva det med egna ögon. Så, när jag väl satt där på stranden i Waikiki för tre år sedan, med solnedgången i ryggen och med hula-dansarna framför mig så kändes livet minsann komplett.

28. Varit med i radio

Jag har faktiskt varit med i radio två gånger (eller, faktiskt så tror jag att det är tre gånger?), och av två helt olika orsaker! I början av 2013 så pratade jag om bartending i Radio Vega Lördax och fick både blanda en drink och framföra flairing. I slutet av 2013 deltog jag i Radio Vega Åboland där jag pratade om mina Pop Tab Purses.

29. Sett en av mina produkter i TV

Det var av ren tur att jag ens fick veta om att min produkt hade setts i TV – min sambo hade råkat titta på Enbuske & Linnanahde Crew (som vi vanligtvis aldrig ser på) och hade förundrat sig över att halsbandet som Linnanahde hade på sig såg väldigt mycket ut som dem jag sålde på julmarknaden i Åbo året innan. Och visst var det så att det var min produkt!

30. Fångat en fisk

Jag gillar verkligen att fiska men har tyvärr väldigt sällan chansen att göra det. Via jobbet så har jag några gånger fått åka på fiskeresa och har lyckats få upp minst en fisk alla gånger! Sist så fick jag upp en regnbågslax när jag testade flugfiske för första gången – det var hur kul som helst!

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

BACKPACKER OR SUITCASER: WHO AM I AS A TRAVELLER?

I don’t know about you, but the older I get the faster it feels like the months go by. When I just visited my blog I realized it’s three months since my latest blogpost, and without kidding it feels like tops three weeks since I wrote something here. Where does the time go? Oh well, while I’m sitting here waiting for spring and our first trip of the year, I have filled out this list which Resfredag started in the beginning of the year. Have you also filled it out? Comment here below so I can also read about who you are when you travel!

Läs texten på svenska

Jag vet inte hur det är med er, men ju äldre jag blir desto snabbare känns det som att månaderna går. När jag klickar in mig på bloggen ser jag att det redan är tre månader sedan mitt senaste inlägg, och helt oskojat känns det som om det skulle vara tre veckor sedan jag skrev här sist. Vart försvinner all tid? Nåväl, under tiden som jag sitter och inväntar våren och årets första resa så tänkte jag passa på att fylla i den här listan som Resfredag startade i början av det nya året. Har du också fyllt i listan? Kommentera här under så får jag också läsa vem ni är när ni reser!

Lagos, Portugal. | qandvictoria.wordpress.com

Dive in from the edge of the pool or go in from the pool ladder/side?

I like diving and when it comes to the pool I do both! If the question would be about something else than the pool, I would have answered going in from the side. You can never know what you’ll find from the bottom of the ocean, so that’s why I usually chicken out when it comes to jumping in to the ocean. But this has to be something that changes with age, ’cause I don’t think you thought that much about the consequences when you where younger?

Backpacker or suitcaser?

Backpacker! The only times I use a suitcase is when I travel back home to Ostrobothnia or when we go on shorter trips like for example Tallinn. A backpack is perfect in so many ways; comfortable to carry, least in the way, fits lots of stuff and it has pockets for pretty much everything. If you think of the concept as a travel personality, then nowadays I’m little bit of both – I like getting the most bang for the buck, which is why I book both transport and accommodation in advance. On our InterRail trips, we booked most things once we knew the next destination, but if you travel during peak season you quite often end up paying lots of money for crappy accommodation.

Pack the night before or pack well in advance?

Haha, what do you mean pack the night before? Anyone who knows me, knows that I’m an extreme planner and this includes packing as well. Packing is also, for me, a big part of the whole trip – the trip pretty much starts when I start packing. Usually right after booking a trip, I start making a list of things that I need to bring with me, and once remembering more things I keep adding them to the list. The actual packing of the bags starts a few weeks before the trip.

Arriving to the train station/airport at the last minute or being there 1 hour before deadline?

As I mentioned before, I’m an extreme planner and being out in the last minute is absolutely not my kind of thing. If I travel by airplane, I’m always at the airport at least two hours before departure and if I travel by train or bus I try to be there preferably half an hour in advance, 15 minutes at least. Who likes unnecessary stress?

Charter trips or organizing it yourself?

I haven’t ever really been on a charter trip, unless you count the trips to Tallinn, where transport and hotel has been booked through a traveling agency. You have so much more freedom when planning and buying all tickets and accommodation yourself. I don’t either want to pay for that extra middle hand. But, I would definitely be ready to pay for a charter trip if it would be cheaper than organizing it yourself!

Läs texten på svenska

Dyka i från poolkanten eller smyga i från badstegen/poolkanten?

Jag gillar att dyka och när det gäller pool så blir det nog både och! Skulle frågan gälla annat än pool så skulle jag nog svara att jag smyger i från kanten. Man kan ju liksom aldrig veta vad som finns i havsbotten och därför brukar jag fega ur när det gäller att hoppa i i havet. Det här är nog något som har kommit med åren, för när man var yngre tror jag inte att man tänkte så mycket på konsekvenserna?

Backpacker eller suitcaser?

Backpacker! Enda gångerna som jag använder en suitcase är när jag reser hem till Österbotten eller när vi åker på kortare resor som till exempel Tallinn. En backpack är rätt i så många lägen; bekväm att bära, minst i vägen, rymmer mycket packning och har fack för så många ändamål. Om man tänker på begreppet ur en resepersonlighetssynvinkel så är jag nuförtiden en blandning av båda – jag vill gärna “get the most bang for the buck” och bokar därför både transport och boende i förväg. På InterRail-resorna bokade vi det mesta vartefter vi visste nästa destination, men reser man under högsäsong så blir man ganska ofta tvungen att betala dyra pengar för risiga boenden.

Packa kvällen före eller packa i god tid?

Haha, vadå packa kvällen innan? Den som känner mig vet att jag är en extrem planerare och detta gäller även packandet. Att packa resväskorna är dessutom, för mig, en stor del av själva resan – resan börjar redan när jag börjar packa helt enkelt. Nästan genast efter att jag har bokat en resa brukar jag börja göra upp en lista över saker som jag behöver ta med mig och listan fyller jag på vartefter jag kommer på något. Själva packandet påbörjar jag kanske några veckor innan själva resan börjar.

Sladda in på tågstationen/flygplatsen precis på håret eller vara där 1 timme innan deadline?

Som jag nämnde innan så är jag en extrem planerare och att vara sent ute är absolut inte min grej. Reser jag med flyg är jag alltid på flygplatsen minst två timmar innan avgång och om jag reser med tåg eller buss så försöker jag vara på plats helst en halv timme innan, minst 15 minuter. Vem vill liksom stressa i onödan?

Paketresor eller sy ihop själv?

Jag har nog aldrig varit på en paketresa, om man inte räknar Tallinnresorna förstås där vi har bokat transport och hotell via en resebyrå. Genom att planera och köpa alla biljetter och boenden själv så har man så mycket mera frihet att bestämma själv. Jag vill heller inte betala för den där extra mellanhanden. Men, jag skulle helt klart vara redo att betala för en paketresa om priset i sig är billigare än om jag skulle ordna allt själv!

F-Hoone in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Foodie or nature junkie?

Food has become a more important part than it has been. Before it was all about hostels and home made food, but nowadays I plan certain restaurant visits for a trip. Nature has always been an important part when I choose my next travel destination – for example, I would never have wanted to miss the national parks while in USA.

Ski vacations or beaches?

I don’t like cold and I’m not that big of a fan of skiing either. Honestly, the after-ski interests me more than the slopes. But then again, I don’t really belong to the group of people who likes hanging out at beach either while traveling – it kind of feels like a waste of time? But if I have to choose, sun and warmth definitely wins in this case!

Repeating favorites or new destinations every time?

New destinations every time. I would like to see as many places of the world as possible, which is why I avoid traveling to places I have already been to. Tallinn has become one destination which I keep going back to almost once per year – it’s a perfect get-away vacation when you have limited time to spend on traveling.

Läs texten på svenska

Foodie eller naturjunkie?

På senaste tid har maten blivit mera viktig än den har varit tidigare. Förut var det hostell och egenfixad mat som gällde, men nu planerar jag även in vissa restaurangbesök inför en resa. Naturen igen har nog alltid varit en viktig del när jag väljer resmål – till exempel nationalparkerna i USA skulle jag aldrig ha velat missa.

Skidsemester eller sandstränder?

Jag tycker inte om kyla och är inget stort fan av att åka skidor heller. Helt ärligt så intresserar after-ski:n mera än själva backarna. Men sen igen så hör jag inte heller till dem som hänger på sandstränderna när jag reser – det känns liksom lite som slöseri med tid? Om jag måste välja någondera så vinner nog sol och värme med hästlängder!

Återkommande favoriter eller nya destinationer varje gång?

Nya destinationer varje gång. Jag vill se så mycket av världen som möjligt och därför försöker jag att undvika att resa tillbaka till en plats som jag redan har besökt. Tallinn har dock blivit en destination som vi reser till nästan en gång per år – staden är perfekt för en get-away semester när man har begränsat med tid att spendera på en resa.

Route 66, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Roadtrip or train?

Both! Lately we have started renting a car for a part of the trip and combining it with shorter train and bus trips. When I was younger I InterRailed two times through Europe, and that was a very practical way of traveling between different countries. Another benefit with trains is also that everyone has possibility to look around instead of one having to concentrate on traffic.

System camera or mobile camera?

On this one I have to answer system camera, even though it is extremely unpractical to carry with you. I like having beautiful pictures from our trips, and every time I haven’t had my system camera with me, I have regretted it afterwards. It’s also really seldom that I share mobile photos on my blog, which can result in me leaving a trip completely undocumented in case I haven’t had my system camera with me.

Morning person or evening person?

Oh so many times I have wished to be more of a morning person, especially when I travel! It’s very seldom that you see me outside the ho(s)tel room before 11 in the morning. You miss so much valuable time when you’re as slow as I am! Unfortunately, I can’t really say that I’m much of an evening person either, since I prefer being back at the ho(s)tel before 23…

Läs texten på svenska

Roadtrip eller tågresa?

Både och! På senare år har vi hyrt egen bil under en del av resan och helt enkelt kombinerat det med kortare tåg- eller bussresor. När jag var yngre InterRailade jag två gånger i Europa och det var ett väldigt praktiskt sätt att ta sig fram mellan de olika länderna. Fördelen att resa med tåg är också att alla parter har möjlighet att se sig omkring istället för att en av resenärerna behöver koncentrera sig på trafiken.

Systemkamera eller mobilkamera?

Här måste jag nog säga systemkamera, fastän jag tycker den är extremt opraktisk att bära på. Jag tycker om att ha vackra bilder från resorna vi gör och alla gånger jag inte har haft med mig systemkameran har jag ångrat det i efterhand. Det är också ganska sällan som jag lägger upp mobilbilder på bloggen, vilket gör att jag ibland kan lämna en resa odokumenterad ifall jag enbart har haft med mig mobilkameran.

Morgonmänniska eller kvällsmänniska?

Oj så många gånger jag har önskat att jag skulle vara morgonmänniska, speciellt när jag reser! Det är mycket sällan som man kan se mig utanför ho(s)tellrummet före klockan 11. Man missar ju massor med värdefull tid när man är så seg som jag är! Tyvärr kan jag inte heller säga att jag är en kvällsmänniska, då jag gärna infinner mig tillbaka på ho(s)tellet innan klockan 23…

Malaga, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Spain or Italy?

Hmm, last time I was in Italy was 10 years ago (Jesus, already 10 years ago?!) so it’s slightly difficult to answer this question. We visited Spain in 2014 and spontaneously I would say that Spain is more my thing. I like Spain as a country and also the people in Spain. I would, though, be ready to give Italy another shot within close future!

Soda or alcohol?

Both! A cold soda for lunch and a glass of wine or beer for dinner. I can’t see myself skipping alcohol completely while traveling, but I haven’t either really been one of those that get themselves drunk during a trip. At least at this age I prefer being fresh and alert instead of hung over the day after.

Real books or audiobooks?

I usually bring one book with me when I travel, but quite seldom I have time to read more than a few chapters. I would like to be able to relax with an interesting book when I travel, but I at the same time I also feel like it’s a waste of time. You can still read when being at home.

Läs texten på svenska

Spanien eller Italien?

Hmm, senast jag var i Italien var för 10 år sedan (dziisus, redan 10 år sen?!) så det är lite svårt att svara på den här frågan. Spanien besökte vi senast 2014 och så där spontant skulle jag säga att Spanien är mera min grej. Jag gillar Spanien som land och även människorna i landet. Jag skulle dock vara redo att ge Italien en andra chans inom snar framtid!

Läsk eller alkohol?

Både och! En kall läsk till lunch och ett glas vin eller öl till middagen. Jag kan inte se mig själv lämna bort alkoholen totalt när jag reser, men har heller aldrig varit någon som super mig full under en resa. Åtminstone i den här åldern prioriterar jag att vara pigg och energisk framom att vara bakfull dagen efter.

Äkta böcker eller ljudbok?

Jag brukar ta med mig en bok när jag reser, men ganska sällan hinner jag längre än några kapitel. Jag skulle gärna vilja kunna slappna av med en intressant bok när jag reser, men känner då igen att det är lite slöseri med tid. Läsa kan man ju faktiskt göra där hemma.

BLOGGERS’ CHRISTMAS PARTY

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers’ Christmas Party in Turku

After a long break, yesterday it was finally time for our next bloggers meetup! Jarina and Ida-Marie had organized a full day for us and it was fun to see that so many people showed up. We started the day with a photo walk along the river and with a visit to the Christmas Market at the Old Great Square here in Turku. I bought myself a new camera lens last year which I haven’t got the chanse to try that much yet, so it was fun to test it out for real yesterday when there were a lot of people who wanted to be photographed. That’s a great benefit when hanging out with other bloggers! :)

After the photo walk we started to be quite cold, so it was nice to go for a warming cup of coffee/hot chocolate at M Kitchen & Café. We sat there for about two hours and talked, while Jarina and Ida-Marie also had planned some program for us. Right before six o’clock we headed off towards the river boats to enjoy a Christmas dinner at Svarte Rudolf. A huge thanks to everyone for an enjoyable evening and hopefully we’ll meet up soon again!

Läs texten på svenska

Bloggjulfest i Åbo

Efter ett långt uppehåll så var det äntligen dags för bloggträff i Åbo igår! Jarina och Ida-Marie hade fixat en fullspäckad dag för oss och det var superkul att se att så många kommit med på träffen. Vi började dagen med fotopromenad längs ån och ett besök till julmarknaden vid gamla stortorget här i Åbo. Jag köpte ju ett nytt objektiv ifjol som jag inte har hunnit använda särskilt mycket ännu, så det var kul att få testa det riktigt ordentligt nu när det fanns många som ville vara med på bild. Det är ju en stor fördel när man umgås med andra bloggare! :)

Efter fotopromenaden och julmarknaden började vi bli rejält frusna, så då var det skönt att gå på en värmande kopp kaffe/kakao vid M Kitchen & Café. Där satt vi i två timmar och pratade samtidigt som Jarina och Ida-Marie hade hittat på lite program åt oss. Strax innan klockan sex drog vi vidare mot åbåtarna där vi sen fick avnjuta julmiddag vid Svarte Rudolf. Tack till alla för en riktigt trevlig kväll och hoppas att vi ses snart igen!

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com